ZÁPIS Č. 2/2014 ZE DNE 20.2. 2014 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 2/2014 ZE DNE 20.2. 2014

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 2/2014 ze dne 20.2. 2014

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

Zahájení zasedání

2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2014 bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 2. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 2. 2014 do 20. 2. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 23. 1. 2014

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2014

5. Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje

6. Nájemní smlouvy v bytech

7. Žádost o odprodej pozemku ppč. 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě

8. Zakoupení PC

9. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 325/2014 bylo schváleno

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2. zasedání v r. 2014.

Ověřovatelé zápisu č. 2/2014 - p. Mára, p. Coufal a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

3) Kontrola zápisu č. 1/2014 z 23. 1. 2014

- Poskytnutí zápůjčky p. Vilímkovi

- Sepsán dodatek s p. Lahvičkovou o odložení splátek půjčky.

- Podána žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2014

- další bez připomínek.

4) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2014

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 1/2014.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 1/2014.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 326/2014 bylo schváleno.

5) Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje

Starosta seznámil přítomné s Dodatkem č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje s příspěvkem obce ve výši 2260,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje a s poskytnutím příspěvku ve výši 2.260,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 327/2014 bylo schváleno.

6) Nájemní smlouvy v bytech

a) Starosta vyzval přítomné o vyjádření k uzavírání nájemních smluv v bytech, zda uplatňovat

jistiny.

1. návrh – starosta navrhuje neuplatňovat jistiny z nájemného u bytů.

2. návrh- pan Mára navrhuje, aby od ledna 2015 byla uplatňována jistina ve výši 2 měsíců nájemného u bytů.

Připomínka pana Coufala – u občanů, kteří jsou sociálně slabší a žijí v obci delší dobu, by nebylo asi správné uplatňovat jistinu.

Nebyly podány další návrhy.

Starosta dal hlasovat nejprve o 2. návrhu

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uplatňováním jistiny od ledna 2015 ve výši 2 měsíců nájemného u bytů.

Výsledek hlasování: Pro: 2 – p. Mára, Przygrodski

Proti : 5 – p. Kroupa, Coufal. Koleňák, Arendáš, Sýkora

Zdrželi se : 0

Usnesení nebylo schváleno.

Starosta dal hlasovat o 1. návrhu

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s uplatňováním jistiny u nájemného z bytů.

Výsledek hlasování: Pro: 5 – p. Kroupa, Coufal. Koleňák, Arendáš, Sýkora

Proti : 2 – p. Mára, Przygrodski

Zdrželi se : 0

Usnesení č. 328/2014 bylo schváleno.

b) Pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 30

Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Martina Dvořáčka, bytem U Silnice č.p. 404/42, Praha - Liboc o přidělení bytu č. 2 v domě č. p. 30. Tato žádost byla přesunuta z minulého jednání zastupitelstva.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 30/2

s panem Martinem Dvořáčkem, bytem U Silnice č.p. 404/42, Praha – Liboc.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 329/2014 bylo schváleno.

7) Žádost o odprodej pozemku ppč. 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě

Starosta seznámil přítomné s žádostí Petra a Ireny Kožených, bytem Hamry 48 o odprodej pozemku ppč. 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 226 m2. Tento pozemek mají manželé Kožených v nájmu a řádně jej obhospodařují. Dále tento pozemek navazuje na jejich pozemek ppč. 3176 v k. ú. Hamry na Šumavě.

Starosta navrhuje zveřejnit záměr prodeje pozemku ppč. 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě

o výměře 226 m2.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 226 m2.

Výsledek hlasování: Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 330/2014 bylo schváleno.

8) Zakoupení nového PC

Starosta seznámil přítomné s ukončením podpory Windows XP k 30. 4. 2014 společností Microsoft. Z tohoto důvodu navrhuje zakoupit nový PC, kde již bude nová podporovaná licence. ZO vzalo na vědomí a souhlasí se zadáním cenových nabídek.

9) Diskuse, ostatní, připomínky

a) Výstavba kanalizačních přípojek k domu Hamry č.p. 30 a Hamry č.p. 23

Starosta seznámil přítomné s došlými nabídkami na výstavbu kanalizačních přípojek k domům Hamry č. p. 30 a č. p. 23.

Dodavatel

Přípojka k domu č.p. 23

Cena včetně DPH

Přípojka k domu č.p. 30

Cena včetně DPH

AQUAŠUMAVA,

Chudenín 30, 340 22 Nýrsko

40.317,20 Kč

21.513,80 Kč

Lesní stavby,

340 22 Nýrsko

53.786,- Kč

29.528,- Kč

BM – zemní a stavební práce,

Skelná Huť

37.494,99 Kč

20.007,83 Kč

ZO vzalo na vědomí

b) Navýšení ceny za zajištění veřejného osvětlení dle inflace za rok 2013

Starosta seznámil přítomné s navýšením ceny za zajištění veřejného osvětlení dle inflace za rok 2013, nová cena je 55.678,- Kč bez DPH za rok (cena v r. 2013 - 54.320,- Kč).

c) Příspěvek od spolku Künische Gemeinde Hammern

Starosta informoval přítomné o jednání se zástupcem spolku Künische Gemeinde Hammern panem Wiererem ohledně poskytnutí příspěvku na projekt „Renovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech“

- Partnerská smlouva mezi obcí, církví a spolkem KGH

d) Zadání zpracování projektové dokumentace na vodovodní a kanalizační řad přední Hamrynová výstavba

e) Jednání kontrolního výboru – pohledávka Tůma (odsouhlaseno ZO postoupení v únoru 2013) bude postoupena pohledávka firmě PROFI-CZ, Plzeň.

f) P. Coufalová požádala zastupitelstvo obce o souhlas pro spolek SK Hamry, aby měl sídlo na adrese Hamry 30.

Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo souhlasilo s tím, že spolek SK Hamry bude mít sídlo na adrese Hamry 30 (budova obecního úřadu).

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že spolek SK Hamry bude mít sídlo na adrese Hamry 30 (budova obecního úřadu).

Výsledek hlasování: Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 331/2014 bylo schváleno.

g) Konání veřejné schůze dne 28. 3. 2014

Předsedající ukončil zasedání v 20.55 hod.

 

Usnesení

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 20. 2. 2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

325) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 23. 1. 2014

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2014

5. Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje

6. Nájemní smlouvy v bytech

7. Žádost o odprodej pozemku ppč. 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě

8. Zakoupení PC

9. Diskuse, ostatní, připomínky

326) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 1/2014.

327) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje a s poskytnutím příspěvku ve výši 2.260,- Kč.

328) Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s uplatňováním jistiny u nájemného z bytů.

329) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 30/2

s panem Martinem Dvořáčkem, bytem U Silnice č.p. 404/42, Praha – Liboc.

330) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 226 m2.

331) Zastupitelstvo obce Hamry s tím, že spolek SK Hamry bude mít sídlo na adrese Hamry 30 (budova obecního úřadu).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce