SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013

Publicita projektu

Tento projekt

Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota na ČOV Nýrsko, část Hamry – II. Etapa

byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013

Protokol o schválení účetní závěrky obce Hamry za rok 2013

 

Název účetní jednotky   :   Obec Hamry

Sídlo                              :   Hamry 30, 340 22 Nýrsko

Právní forma                 :   územní samosprávný celek

IČO                               :   43313809

 

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky : 24. 4 . 2014

 

Výnosy celkem, které zahrnují výnosy z prodeje dřeva, služeb, z pronájmu, z prodaného                   

                          zboží, z místních poplatků, z úroků na běžných účtech, z kurzových zisků,

                          z dotací ze státního a evropského rozpočtu a výnosy ze sdílených daní

činí celkem      :     3.557.045,12 Kč

 

Náklady celkem, které zahrnují spotřebu materiálu a energie, opravy, cestovné, ostatní

                             služby, občerstvení, mzdové náklady, platby daní a poplatků, poskytnuté  

                             dary, odpisy dlouhodobého majetku, uhrazené úroky z úvěru, kurzové

                             ztráty, náklady na transfery spolkům, obcím

činí celkem        :    8.099.162,29 Kč

 

Výsledek hospodaření obce Hamry za rok 2013 před zdaněním činí:

- 3.869.897,17 Kč

 

Mezi stálá aktiva obce patří : dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

                                                  : dlouhodobý finanční majetek

                                                  : oběžná aktiva – krátkodobé pohledávky

                                                  : Krátkodobý finanční majetek

 

Mezi pasiva obce patří : jmění účetní jednotky

                                     : cizí zdroje – krátkodobé závazky

 

Ke schválení účetní závěrky za rok 2013 byly předloženy dokumenty :

 

- Výkaz o plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2013

- Rozvaha k 31. 12. 2013

- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013

- Příloha č. 5 k 31. 12. 2013

- Závěrečný účet obce

- Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce

- Inventarizační zpráva

 

 

 

 

 

Účetní závěrku obce Hamry za rok 2013 schválilo obecní zastupitelstvo ve složení :

 

Miroslav Kroupa      -      starosta obce

Miroslav Mára         -      místostarosta obce

Roman Coufal         -       člen

Pavel Koleňák         -       člen

Štefan Arendáš        -      člen

 

 

Jednomyslně  schváleno ( viz usnesení zastupitelstva obce Hamry z 24. 4. 2014)

 

 

Účetní jednotka bere na vědomí výrok obecního zastupitelstva o schválení účetní závěrky

za rok 2013.

 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                               Miroslav Kroupa starosta obce


 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce