ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HAMRY DNE 6.11. 2014 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HAMRY DNE 6.11. 2014

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hamry dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hamry

konaného dne 6. 11. 2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

1) Zahájení ustavujícího zasedání

Zasedání Zastupitelstva obce Hamry bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal nové členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27. 10. 2014 do 6. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající oznámil přítomným rezignaci na mandát člena zastupitelstva - p. Miroslav Kroupa, na mandát náhradníka rezignoval - p. Josef Vlasák, Pavel Koleňák, Jaroslav Wolf, David Sýkora a Vladimír Nečásek.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2) Složení slibu členů zastupitelstva obce Hamry

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona

o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Hamry a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Členové zastupitelstva pan Miroslav Mára, Roman Coufal a Karel Sýkora odmítli složit slib.

Předsedající konstatoval, že tři členové zastupitelstva nesložili slib a tím došlo k zániku jejich mandátu a počet členů poklesl pod zákonnou stanovenou hranici – pod pět. Na jejich uvolněná místa nejsou náhradníci. Dále konstatoval, že již ustavující zasedání zastupitelstva nemůže volit nového starostu a místostarostu a obec bude spravována dosavadním starostou a místostarostou do nových voleb. Členové zastupitelstva, kteří mají mandát, budou vykonávat funkci zastupitele dle zákona o obcích. Schůze bude svolána do 14 dnů.

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 20.10 hodin.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 11. 2014

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce