ZÁPIS Č. 11/2014 ZE DNE 20. 11. 2014 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 11/2014 ZE DNE 20. 11. 2014

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 11/2014 ze dne 20. 11. 2014

 

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 20. 11. 2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO, dosavadní starosta a místostarosta dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Petrželka

 

1) Zahájení zasedání

 

    11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2014 bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 11. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 11. 2014 do 20. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomni jsou 3 členové zastupitelstva (z celkového počtu 4 členů zastupitelstva), dosavadní starosta a místostarosta obce a jednání se řídí dle zákona o obcích.

 

2) Schválení programu

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.

 

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

 

     Zastupitelé obce Hamry schvalují následující program zasedání:

 

1.      Zahájení jednání

2.      Schválení programu

3.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

4.      Vyhláška o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015

5.      Rozpočtové provizorium na rok 2015

6.      PSOV 2015 - příprava

7.      Pronájmy pozemků

8.      Nájemní smlouvy na byty

9.      Pohledávky obce

10.  Inventarizace

11.  Zimní údržba

12.  Diskuse, ostatní, připomínky

 

 

Výsledek hlasování:   Pro:   3       Proti:  0    Zdrželi se:     0

 

Usnesení č. 1/2014 bylo schváleno

 

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů 11. zasedání v r. 2014.

   Ověřovatelé zápisu č. 11/2014 – p. Křovina, p. Arendáš a zapisovatel Miroslav Mára

 

4) Vyhláška o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015

 

Starosta předložil přítomným tabulku s výpočtem poplatku. Z důvodu, že zastupitelstvo nemůže vydávat vyhlášky, bude v roce 2015 vybírán poplatek dle Obecně závazné vyhlášky obce Hamry č. 1/2013, kde poplatek činil 500,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Připomínky : bez připomínek

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015 bude vybírán dle Obecně závazné vyhlášky obce Hamry č. 1/2013, kde poplatek činí 500,- Kč

 

5) Rozpočtové provizorium na rok 2015

Starosta seznámil přítomné s předloženým rozpisem rozpočtového provizoria na rok 2015.

Předsedající navrhuje, aby v souladu s ust. § 13 odst.2) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, aby do doby schválení rozpočtu obce Hamry na rok 2015 s účinností od 1.1. 2015 se obec Hamry řídila  těmito rozpočtovými pravidly provizoria:

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy

a výdaji rozpočtu obce po jeho schválení.

Příjmy budou naplňovány podle obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, dále

pak ze správních poplatků, daní, dotací a z vlastní činnosti obce.

Na běžné výdaje (na provoz, nutné opravy, údržbu obecního majetku, mzdové výdaje…)

budou uvolňovány prostředky ve výši rozpočtu minulého roku.

Dále budou hrazeny závazky z roku 2014 splatné v roce 2015, splátky dle splátkových kalendářů plynoucích z uzavřených smluv a náklady na rozpracované investiční akce z roku 2014 přecházející do roku 2015 zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo případně odsouhlasené ZO.

Do doby schválení rozpočtu obce nebudou zahajovány nové investiční akce.

Výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu

územních samosprávných celků nejsou omezeny maximálním čerpáním. Jejich

 čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku.

Přílohu tvoří rozpis rozpočtového provizoria.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Připomínky: bez připomínek

 

Tento bod bude znovu projednáván na příštím zasedání.

 

 

 

6) Program stabilizace a obnovy venkova  2015 - příprava

     Starosta seznámil přítomné s potřebou zpracovat PSOV na rok 2015 s ohledem čerpání dotací od Plzeňského kraje, který je podmínkou.

 

    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Připomínky : bez připomínek

 

Tento bod bude znovu projednáván na příštím zasedání.

 

7) Pronájmy pozemků

 

 Starosta informoval o skončení nájemních smluv na pronájem pozemků a navrhuje uzavřít s těmito nájemci dodatek ke smlouvě o prodloužení nájemní doby o 1 rok za stejných podmínek u těchto nájemců:

Nájemce

Výměra v m2

Nájemní doba

Nájemné v Kč /rok

Miroslava Morová

135

1.1. 2015 – 31.12.2015

135

Mária Prokopová

30

1.1. 2015 – 31.12.2015

30

Zdeněk Šneberger

405

1.1. 2015 – 31.12.2015

405

Karel Sýkora

280

1.1. 2015 – 31.12.2015

280

Zdeňka Coufalová

4673

1.1. 2015 – 31.12.2015

467

 

    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Návrh: Uzavření dodatků na prodloužení nájemného u pozemků na dobu  ½ roku 2015.

 

Návrh:

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením dodatků o prodloužení nájemní doby na 1/2 roku 2015 za stejných podmínek u těchto nájemců :

 

Nájemce

Výměra v m2

Nájemní doba

Nájemné v Kč /rok

Miroslava Morová

135

1.1. 2015 – 30.6. 2015

135

Mária Prokopová

30

1.1. 2015 – 30.6. 2015

30

Zdeněk Šneberger

405

1.1. 2015 – 30.6. 2015

405

Karel Sýkora

280

1.1. 2015 – 30.6. 2015

280

Zdeňka Coufalová

4673

1.1. 2015 – 30.6. 2015

467

 

Výsledek hlasování:   Pro:  3      Proti :  0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 2/2014 bylo schváleno

8) Nájemní smlouvy na byty

Starosta informoval o skončení nájemních smluv na byty a navrhuje uzavřít s těmito nájemci dodatek ke smlouvě o prodloužení nájemní doby o 1 rok za stejných podmínek u těchto nájemců:

Nájemce

byt

Výše nájemného

Morová

23/1

1661

Šneberger Zd.

23/2

2721

Prokopová

23/3

2579

Sýkora K.

23/4

1923

Vilímková

30/1

1347

Mondeková

30/2

930

Lahvičková

30/3

1202

 

Připomínky: bez připomínek

 

     Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí a souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám o prodloužení nájemní doby na byty o 1 rok za stejných podmínek u nájemců výše uvedených.

 

9) Pohledávky obce

 

Starosta předložil přítomným tabulku s přehledem pohledávek.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Připomínky : bez připomínek

 

10) Inventarizace

Starosta informoval o nutnosti doplnit členy inventarizační komise a vydat nový plán inventarizace.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Návrhy :  členové inventarizační komise p. Křovina a p. Žáček

 

11) Zimní údržba

Starosta informoval o přípravě na zimní údržbu komunikací. Údržba bude prováděna dle Plánu zimní údržby. Dále upozornil na uzavřené smlouvy a objednávky s ČEZ Obnovitelné zdroje, f. KOMWAG Plzeň ( ČD), p. Červinka

 

Připomínky: bez připomínek

 

12) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru na odkanalizování obce

     Starosta informoval o Dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí úvěru na odkanalizování obce – snížení splátky od dubna 2015.

 

 

 

b) Návrh darovací smlouvy s Řimskokatolickou farností Nýrsko

Starosta informoval o návrhu darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Nýrsko – oprava kostela.

     Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 

c) Schůzka s představiteli Künische Gemeinde Hammern

 

d) Žádost o prodloužení popřípadě odkoupení pozemku ppč. 3525 v k.ú. Hamry na Šumavě – p. Hartmanová

Starosta informoval, že byla doručena dne 14. 10. 2014 žádost p. Petry Hartmanové

o prodloužení popřípadě odkoupení pozemku ppč. 3525 v k. ú. Hamry na Šumavě. Nájemní smlouva byla uzavřena do 31. 8. 2014. Z důvodu, že žádost byla doručena po ukončení nájmu a zastupitelstvo nemá pravomoc rozhodnout o pronájmu nebo odprodeji, tak tato žádost bude projednána v nově zvoleném zastupitelstvu v roce 2015.

 

e) Kanalizační řád Zelená Lhota, Stará Lhota a Hamry

Starosta seznámil s kanalizačním řádem Zelená Lhota. Stará Lhota a Hamry – odkanalizování

 

f) Informace z jednání MAS Ekoregionu Úhlava

Starosta podal informaci z jednání MAS Ekoregionu Úhlava ze dne 13. 11. 2014.

 

g) projektová dokumentace Kanalizační řád D-1 přední Hamry

 

h) Nabídka na opravu komunikace Knížecí dvůr

 

i) Technické zázemí obce Hamry

 

j) Návrh rozpočtu DSO Úhlava  - vyvěšen dne 14. 11. 2014

 

k) Oznámení o provedení údržby VN

 

l) Informace o povolování kácení dřevin mimo rostoucí les

 

m) Žádost manželů Červinkových, bytem Hamry 47 o povolení ke kácení dřevin

 -  povolit kácení.

 

n) Pozvánka na valnou hromadu SDH Zelená Lhota dne 29. 11. 2014

 

o) Pozvánka na jednání koordinační rady Mikroregionu Šumava západ dne 27. 11. 2014

 

p) Pozvánka na oslavu pádu železné opony dne 28. 11. 2014

 

q) Setkání starostů a místostarostů PK dne 4. 12. 2014 v Plzni

 

Připomínky:

-         Adventní zpívání pořádat na sportovišti dne 20. 12. 2014 od 17.00 hodin

 

Předsedající ukončil zasedání v 20.40 hod.

 

Usnesení

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 20. 11. 2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

1)  Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.       Zahájení jednání

2.      Schválení programu

3.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

4.      Vyhláška o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015

5.      Rozpočtové provizorium na rok 2015

6.      PSOV 2015 - příprava

7.      Pronájmy pozemků

8.      Nájemní smlouvy na byty

9.      Pohledávky obce

10.  Inventarizace

11.  Zimní údržba

12.  Diskuse, ostatní, připomínky

 

2) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením dodatků o prodloužení nájemní doby na 1/2 roku 2015 za stejných podmínek u těchto nájemců :

 

Nájemce

Výměra v m2

Nájemní doba

Nájemné v Kč /rok

Miroslava Morová

135

1.1. 2015 – 30.6. 2015

135

Mária Prokopová

30

1.1. 2015 – 30.6. 2015

30

Zdeněk Šneberger

405

1.1. 2015 – 30.6. 2015

405

Karel Sýkora

280

1.1. 2015 – 30.6. 2015

280

Zdeňka Coufalová

4673

1.1. 2015 – 30.6. 2015

467

 

 
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce