ZÁPIS Č. 1/2015 ZE DNE 8. 1. 2015 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 1/2015 ZE DNE 8. 1. 2015

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 1/2015 ze dne 8. 1. 2015

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 8. 1. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO, dosavadní starosta a místostarosta dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Petrželka

1) Zahájení zasedání

1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2015 bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2015. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 12. 2014 do 8. 1. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomni jsou 3 členové zastupitelstva (z celkového počtu 4 členů zastupitelstva), dosavadní starosta a místostarosta obce a jednání se řídí dle zákona o obcích.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelé obce Hamry schvalují následující program zasedání:

1. Zahájení jednání

2. Schválení programu

3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

4. Kontrola zápisu

5. PSOV 2015

6. Vyhlášení dotačního programu PSOV Plzeňského kraje na rok 2015

7. Zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

8. Vodné v roce 2015

9. Diskuse, ostatní, připomínky

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/2015 bylo schváleno

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů 1. zasedání v r. 2015.

Ověřovatelé zápisu č. 1/2015 – p. Křovina, p. Žáček a zapisovatel Miroslav Mára.

4) Kontrola zápisu č. 12/2014 z 17. 12. 2014

- bez připomínek

5) Plán stabilizace a obnovy venkova na rok 2015

Starosta seznámil přítomné s Plánem stabilizace a obnovy venkova na rok 2015.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2015.

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 8/2015 bylo schváleno.

6) Vyhlášení dotačního programu PSOV Plzeňského kraje na rok 2015

Starosta seznámil přítomné s vyhlášením dotačního programu PSOV Plzeňského kraje

na rok 2015.

Starosta navrhuje požádat o poskytnutí neinvestiční dotace z programu PSOV Plzeňského kraje na rok 2015 na opravu komunikace na části pozemku ppč. 3299 a 3297 v k. ú. Hamry

na Šumavě v oblasti Knížecí dvůr (okolo kapličky). Celkové náklady akce budou

cca 700.000,- Kč a požadovaná dotace ve výši 400.000,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh:

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z programu PSOV Plzeňského kraje na rok 2015 na opravu komunikace na části pozemku ppč. 3299 a 3297 v k. ú. Hamry na Šumavě v oblasti Knížecí dvůr (okolo kapličky). Celkové náklady akce budou cca 700.000,- Kč a požadovaná dotace ve výši 400.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 9/2015 bylo schváleno

7) Zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Starosta seznámil přítomné s vyhláškou č. 321/2014 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Vyzval přítomné o předložení návrhů k zajištění vyhlášky na příští zasedání.

8) Vodné v roce 2015

Starosta informoval o přechodu výběru vodného z paušální částky na úhradu skutečného odběru vody dle vodoměrů.

V letošním roce bude úhrada vodného ve výši paušální částky a na konci roku 2015 dojde k vyhodnocení a stanovení vodného dle spotřeby na základě odečtů z vodoměrů.

Nebyly podány další návrhy.

9) Diskuse, ostatní, připomínky

a) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2015

Starosta seznámil přítomné s rozpočtem DSO Údolí pod Ostrým na rok 2015. Rozpočet byl zveřejněn dne 10. 12. 2014 a sejmut 29. 12. 2014. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2015.

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 10/2015 bylo schváleno

b) Žádost o koupi pozemků ppč. 3040 a 3041 v k.ú. Hamry na Šumavě

Starosta seznámil přítomné s došlou žádostí p. Ing. Ivany Pechmannové, bytem Prešovská 15, Plzeň o koupi pozemků ppč. 3040 a 3041 v k. ú. Hamry na Šumavě.

Z důvodu, že zastupitelstvo obce nemá pravomoc o této žádosti rozhodovat, bude tato žádost projednána v novém zastupitelstvu v dubnu 2015.

c) Program EÚS ČR - Bavorsko 2014 - 2020

Starosta informoval přítomné o Programu EÚS ČR – Bavorsko 2014 – 2020.

d) Stížnosti občanů

- Kácení stromů mimo les

- Rušení veřejného pořádku jízdou čtyřkolek mimo komunikace.

e) Hamerský list

Starosta seznámil přítomné s vydáním Hamerského listu v lednu 2015

f) Veřejné zasedání zastupitelstva obce

- veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 6. 2. 2015

- veřejná schůze se uskuteční 21. 2. 2015

Předsedající ukončil zasedání v 20.30 hod.

 

 

 

Usnesení

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 8. 1. 2015 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

7) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Zahájení jednání

2. Schválení programu

3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

4. Kontrola zápisu

5. PSOV 2015

6. Vyhlášení dotačního programu PSOV Plzeňského kraje na rok 2015

7. Zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

8. Vodné v roce 2015

9. Diskuse, ostatní, připomínky

8) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2015.

9) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z programu PSOV Plzeňského kraje na rok 2015 na opravu komunikace na části pozemku ppč. 3299 a 3297 v k. ú. Hamry na Šumavě v oblasti Knížecí dvůr (okolo kapličky). Celkové náklady akce budou cca 700.000,- Kč a požadovaná dotace ve výši 400.000,- Kč.

10) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2015.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce