| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Publicita projektu

Tento projekt

Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota na ČOV Nýrsko, část Hamry – II. Etapa

byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje
Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet na rok 2006
 Rozpočet na rok 2006
Příjmy:            
1111 DPFO ze závislé činnosti   160.000.-
1112 DPFO samost. výděl. činnosti   105.000,-
1113 DPFO z kapitál. výnosů   9.000,-  
1121 DPPO   185.000,-
1122 Daň za obec   25.000,-
1211 DPH   300.000,-
1337 popl. za likvidaci TKO   48.000,-
1341 popl. ze psů   3.500,-  
1342 popl. za rekreační pobyt   49.000,-
1343 popl. za využ. veřejného prostranství 300,-  
1345 popl. z využ. lůžko. kapacity   15.000,-
1361 správní poplatky   1.500,-  
1511 daň z nemovitostí   315.000,-
2460 splátky půjčky z FRB, Arendáš, Prokopová 131.800,-
4112 dotace na státní správu   1.953,-  
    1.350.053,-
Lesní hospodářství          
1032  2111 prodej řeziva     10.000,-
Bytové hospodářství    
3612  2111 nájemné - služby 40.000,-
3612  2132 nájemné  110.000,-
          151.800,-
Nebytové hospodářství    
3613  2132 nájemné       24.000,-
Sběr a odvoz komunál. odpadů    
3722  2111 zajištění odvozu TKO     22.000,-
Sběr tříděného odpadu    
3723  2111 zajištění odvozu  3.500,-  
             
3725  2329 recyklace tř. odpadu EKO -KOM 13.000,-
Činnost místní správy    
6171  2111 poskytování služeb 2.800,-  
6171  2131 pronájem pozemků 7.500,-  
6171  2141 úroky 8.500,-  
6171  2329 ostatní příjmy 3.000,-  
          21.800,-
Celkem příjmy :       1.594.353,- Kč
Výdaje :            
Cestovní ruch          
2140  5169 infotabule, kamerový systém   100.000,-
Komunikace    
2212  5139 nákup posyp. materiálu 9.000,-  
2212  5171  zimní údržba 180.000,-
2212  5193 dopravní obslužnost 2.500,-  
2212  6121 rekonstr. MK - Peklo 100.000,-
2212  5169 dopravní značení 100.000,-
          391.500,-
Pitná voda          
2310  5169 rozbor vody  10.000,-
2310  5171 úprava vodojemu    

80.000,-

          90.000,-
Základní školy    
3113  5321 dotace školám v Nýrsku 34.000,-
Ost. záležitosti ochr. památek, o kultur. dědictví    
3329  5171 úprava Kreunzwinklu     20.000,-
Hamerský list    
3349  5139 nákup materiálu     1.000,-  
Sociální fond    
3399  5175 pohoštění- Den žen, MDD,..                     1.000,-  
3399  5194 věcné dary 3.000,-  
3399  5492 dary obyvatelstvu 8.000,-  
          12.000,-
Sportoviště    
3419  5139 nákup materiálu 500,-  
3419  5156 pohonné hmoty 1.000,-  
          1.500,-  
Lékařská služba první pomoci    
3513  5321 dotace       1.500,-  
Bytové hospodářství    
3612  5139 nákup materiálu 500,-  
 3612  5154 elektřina 3.500,-  
3612  5169 nákup ost. služeb 15.000,-
3612  5171 topení v č.p. 23, kolny, půda č.p. 30, ČOV 120.653,-
          139.653,-
Nebytové hospodářství        
3613  5139 nákup materiálu     2.000,-  
Veřejné osvětlení    
3631  5154 elektrická energie 11.000,-
3631  5169 zajištění VO 19.000,-
          30.000,-
Nebezpečný odpad          
3721  5169 odvoz       6.000,-  
Komunální odpad    
3722  5169 odvoz 60.000,-
Tříděný odpad          
3723  5169 odvoz       25.000,-
Zastupitelstvo obce    
6112  5019 refundace mzdy starosty 45.000,-
6112  5023 odměna ZO 128.000,-
6112  5167 školení 1.000,-  
6112  5173 cestovné 6.000,-  
          180.000,-
Činnost místní správy    
6171  5011 platy zaměstnanců 160.000,-
6171  5021 dohody 35.000,-
6171  5031 sociální pojištění 60.000,-
6171  5032 zdravotní pojištění 27.000,-
6171  5136 knihy, tisk,.. 5.000,-  
6171  5137 skartovací stroj 3.000,-  
6171  5139 nákup materiálu 28.000,-
6171  5154 elektrická energie 10.000,-
6171  5161  služby pošt 6.000,-  
6171  5162 služby telekomunikací 30.000,-
6171  5167 školení 5.000,-  
6171  5169 nákup služeb 20.000,-
6171  5171 opravy 4.000,-  
6171  5172 MISYS 20.000,-
6171  5173 cestovné 2.000,-  
6171  5175 pohoštění 1.500,-  
6171  5212 pojízdná prodejna 2.000,-  
6171  5229 Příspěvek Reg. sdrž. Šumava, Euroreg. 2.000,-  
6171  5329 Mikroreg. Úhlava+Šumava Západ, Důl Ostrý 15.000,-
6171  5362 platby daní a poplatků 26.000,-
6171  6119 rozvojová studie 20.000,-
          481.500,-
Služby peněžních ústavů    
6310  5163 služby       6.000,-  
Pojištění nemovitostí    
6320  5163 pojištění       12.700,-
Výdaje celkem :       1.594.353,- Kč
 
Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Hamry dne : 9.2. 2006
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce