| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 2/2006 - květen 2006

 

  Místní zpravodaj      číslo 02/2006       květen   2006

 

 

         Vesnice roku 2006

 

     Po téměř 15 letech samostatné existence jsme se rozhodli přihlásit naši obec Hamry

do soutěže Vesnice roku 2006. Jsme si vědomi toho, že při rozlehlosti obce a roztříštěnosti zástavby nikdy se nebudeme moci pochlubit upravenou návsí s chodníčky, řůžemi a lavičkami jako vítězové soutěží v minulých letech, chceme však ukázat, že i obec se 123 obyvateli žije a dokáže hospodařit i s minimem prostředků, které od státu dostává.

     V přihlášce jsme popsali veškeré aktivity občanů a akce, které obec, občanské sdružení i jednotliví podnikatelé pořádají. Popsali jsme i všechny stavební akce a rekonstrukce, které obec realizovala za přispění dotací z Programu obnovy venkova a dotací z Plzeňského kraje. Další informace v přihlášce se týkaly rozpočtu a výsledků hospodaření obce, informace

o historii i současnosti obce, společenském životě, podnikání, péče o stavební fond, občanskou vybavenost a dopravu, péči o věřejná prostranství a zeleň v obci i péči o krajiny.

     Hodnocení obce provede krajská hodnotitelská komise, která obec navštíví v předem ohlášeném termínu. Součástí hodnocení budou rozhovory s představiteli obce a občany, prohlídka obce  a prověrka materiálů, která obec k přihlášce přiložila. Tato komise určuje jednoho vítěze – nositele Zlaté stuhy, který postupuje do celostátního kola. Tyto obce budou pak dále hodnoceny celostátní hodnotitelskou komisí, která určí vítěze Vesnice roku.

     Dalším oceněním, které obec může získat je Modrá stuha – za společenský život, Bílá stuha – za činnost mládeže, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí. V rámci krajského kola lze získat Diplomy za vzorné vedení knihovny, za vedení kroniky, rozvíjení lidových tradic nebo květinovou výzdobu.

     Registrační poplatek za přihlášení činí 2,- Kč na obyvatele, tj. 246,- Kč. Rada Plzeňského kraje tuto soutěž na krajské úrovni pro letošní rok podpořila příspěvkem 200.000,- Kč

na odměny vítězným obcím v krajském kole.

 

     

          Komunitní plánování sociálních služeb v mikroregionu Úhlava

 

    Jako přílohu únorového čísla Hamerských listů obdrželi občané anketní lístek, kterým se mohli  zapojit do tohoto projektu. V měsíci dubnu obecní úřad obdržel již vyhodnocení ankety, které se v celém mikroregionu Úhlava zúčastnilo 181 osob.

     Z naší obce bylo odevzdáno 12 lístků, nejvíce ze Strážova – 49 lístků, v Nýrsku 43 a nejméně v Dešenicích – 6 lístků. Ankety se zúčastnilo 65 % žen a 35 % mužů, nejčastěji občané starší 50 let, starších 60 let dokonce 39 %. Je zajímavé, že na anketním lístku

na otázku “Řekl (a) byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu?” odpovědělo 69 % osob kladně, záporně zhruba každý sedmý. Pouze z Hamrů odpovědělo 5 osob z 12, že ke spokojenému životu nemají určitě vše.

     Z ankety též vyplynulo, že pomoc s péčí o domácnost by respodenti hledali u rodiny, pomoc s péčí o svoji osobu, péči o blízkého člověka, o své zdraví a informace by však rádi získali u veřejně poskytované služby.

     Jako nejtíživější problémy k řešení mikroregionu občané uvedli problém rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených. Téměř každý pátý účastník ankety finančně přispívá

na sociální služby, dalších 61 % účastníků bylo ochotno přispět, záporný postoj mělo pouze

21 % dotázaných.

    

       Pozvánka

 

     Zveme občany na veřejné setkání na téma sociální služby v mikroregionu Úhlava , které se koná 25.5. 2006 od 15.00 hod. v Kulturním a vzdělávacím centru Královský hvozd v Nýrsku.

 

 

        Třiďte odpad

 

     Téma třídění odpadu je stále aktuální. Tentokrát chceme občany upozornit, že

na svozovém místě u Papírny a pod kostelem se objevily nové bílé kontejnery, které slouží

k ukládání bílého skla.

     Kontejnery dodala na základě smlouvy s obcí bezplatně společnost EKO – KOM, jejich rozmístění v obci a odvoz odpadu pro obec zajišťují Západočeské komunální služby Plzeň.

 

     Zaměstnanec obce

 

     Od března letošního roku bylo vytvořeno za podpory Úřadu práce pracovní místo

pro potřeby obce v údržbě, úklidu a drobných oprav. Podpora ze strany Úřadu práce činí

5.000,- Kč měsíčně a může trvat po dobu jednoho roku.

     Od vytvoření pracovního místa se zaměstnanec St. Kovařík ml. podílel na zimní údržbě, provedl vyklizení půdních prostor s položením podlahy v budově obecního úřadu, tyto prostory budou sloužit  jako archiv úřadu. Dále zde byly doklizeny a vymalovány prostory bývalé kotelny a skladu uhlí , kde je nyní zřízena dílna a úložný prostor pro stroje a nářadí, které obec zakoupila spolu s ochrannými pomůckami ve výši cca 85.000,- Kč. Jedná se

o motorovou pilu, křovinořez, teleskopické nůžky, pohonnou jednotku pro víceúčelová využití s vozíkem. S příchodem jara započal postupný úklid obce od předních Hamrů, oblast kostela, středních Hamrů, a dále do zadních Hamrů a na nádraží. Byl odklizen posypový materiál, vyřezány nálety, káceny stromy, upravena prostranství i za pomoci a spolupráce občanů a místních podnikatelů. Kmeny pokácených stromů (8 m3) byly odvezeny k dalšímu zpracování a určeny k prodeji.

     Zastupitelstvo obce schválilo možnost poskytování služeb pro občany, fyzické či právnické osoby v podobě pracovní síly a technického vybavení a stanovilo ceny těchto služeb : pracovní síla    95,- Kč/hod, motorová pila   60,- Kč/hod, křovinořez   60,- Kč/hod,

pohonná jednotka   80,- Kč/hod.

Bližší informace a objednání služby poskytne obecní úřad, na který můžete podat vaše náměty na využití a návrhy činnosti práce našeho zaměstnance.

 

 

     Masopustní veselí

 

     V minulém čísle jsme občany zvali na Masopustní průvod , který se konal 4.3. 2006 se srazem u Horské chaty. V letošním roce se sešlo velké množství masek, které projížděly a procházely tentokrát celou obcí, takže s maskami si mohli přiťuknout i U jezevce, u Jelínků i Coufalů

        Informační tabule

 

     Koncem dubna nainstalovala firma DARUMA dvě informační tabule v předních a středních Hamrech. Infotabule jsou společným projektem Mikroregionu Úhlava  rozmístěné

v každé obci regionu s ústředním zvukovým panelem v Nýrsku na náměstí. Mapa na panelu zachycuje oblast česko – německého sdružení Královský hvozd, dominantu jednotlivých obcí se stručným popisem. V rámci tohoto projektu byly vydány i trhací informační letáky, které byly předány místním podnikatelským subjektům a do informačních středisek.

     Začátkem května budou nainstalovány na připravené stojany i naše informační tabule, které obec realizovala za přispění Plzeňského kraje  v programu rozvoje venkovské turistiky. Kromě turistické mapy zachycující prostor Hamrů od Železné Rudy po Nýrsko, vítají návštěvníky v obci a orientačně vyjadřují polohy jednotlivých ubytovacích a stravovacích zařízení spolu s turistickými cíly. Tabule jsou rozmístěny na přístupech do obce – u Horské chaty, před nádražím, u soutoku Ostého a Bílého potoka, v předních Hamrech a na Zadních Chalupech.

     V průběhu května bude též dodatečně panem Kadlecem z Nýrska obroušen instalovaný “Kámen dotyku” na začátku Cesty Panny Marie Bolestné. Tím bude uzavřen společný

česko – německý projekt přeshraničního sdružení Královský hvozd. Obroušené kameny

v jednotlivých obcí sdružení na české i německé straně vyjadřují přátelství a společnou spolupráci, kterou může návštěvník svým dotykem podpořit.

 

 

        Matriční úřad Městkého úřadu v Nýrsku

 

     Každý občan jistě někdy již navštívil matriční úřad, z důvodu vyřízení některých úředních záležitostí. Naše obec spolu s obcemi Nýrsko, Chudenín a Dešenice patří pod matriční úřad Městského úřadu v Nýrsku. Nyní vám podáváme celkovou informaci v jakých záležitostech se na tento úřad můžete obracet :

-         provádí matriční zápisy o narození, uzavření manželství a úmrtí, vydává matriční doklady a výpisy z matrik uložených na MěÚ Nýrsko, zajišťuje svatební obřady, vítání občánků, přijímá  a odesílá žádosti o zápisy narození, uzavření manželství a úmrtí do zvláštní matriky, vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

-         provádí změny jména a příjmení

-         provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

-         osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního manželství

-         přijímá žádosti o osvědčení o státním občanství České republiky a odesílá spolu s potřebnými doklady Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který osvědčení vydává

-         přijímá žádosti o občanské průkazy a cestovní pasy a zajišťuje vydání nových dokladů

-         přijímá a odesílá žádosti o výpis z rejstříku trestů

-         provádí ověřování pravosti a shody opisu nebo kopie s listinou.

Informace poskytla paní Rubášová, vedoucí matričního úřadu Městského úřadu v Nýrsku.

                                                                                                                             

 

        Informace o matrikách

 

     Veškeré věci související s vedením matrik příslušnými pověřenými obcemi se řídí zákonem číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, z něhož vybíráme následující. Matrika je státní evidencí matričních událostí a to narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a dále pak narození, uzavření manželství a úmrtí k nimž došlo v cizině a jedná-li se o občany České republiky. Příslušný úřad k zápisu matriční události do matriční knihy je matriční úřad, v jehož obvodu došlo k události. Matriční události , k nimiž došlo k cizině a jedná-li se

o občany České republiky, jsou zapisovány do zvláštní matriky, která je vedena na Úřadě městské části Brno – střed. Veškeré matriční zápisy se provádějí na základě úředních oznámení.

     O historii psaní matrik v Hamrech bylo zjištěno, že matriky matričního obvodu Hamry souvisí se založením kostela Panny Marie Bolestné roku 1773 a dále pak se vznikem farního úřadu roku 1785. Pro území naší obce se dříve vedly matriky v Dešenicích a to od roku 1681, před tímto datem v Nýrsku, kde byly matriky založeny roku 1654. Římskokatolický farní úřad v Hamrech vede matriky již od roku 1786 do roku 1946, kdy došlo k odsunu německého duchovního z obce. Z důvodu neobsazení fary v Hamrech vedla matriky od roku 1946

do 31.12.1949 fara v Nýrsku. Zákonem číslo 268/1949 Sb., o matrikách byl zrušen císařský patent ze dne 20. února 1784 o vedení rodných, oddacích  a úmrtních matrik farními úřady. Veškeré farní matriky přešly do správy státu, resp. národních výborů a to k datu 1.ledna 1950. Pro náš tehdejší Místní národní výbor v Hamrech byl pověřen vedením matrik Místní národní  výbor v Železné Rudě. Po reformě národních výborů, která byla provedena

k 1. lednu 1960, a po zrušení MNV Hamry k tomuto datu a následné připojení obce

pod správu Místního národního výboru Zelená Lhota, dochází i ke změně úřadu, který je pověřen vedením matrik na MNV Dešenice, později Městský národní výbor v Nýrsku.

     Matriční knihy časového rozsahu 1786 – 1798 jsou nyní uloženy ve Státním oblastním archivu v Třeboni, neboť Farní úřad v Hamrech patřil pod Českobudějovické biskupství. Rodná a oddací matrika časového rozsahu 1799 – 1900 jsou uložena ve Státním  oblastním archivu v Plzni, ostatní tj. farní rodná a oddací matrika časového rozsahu 1871 – 1949 a farní úmrtní matrika časového rozsahu 1901 – 1949, dále pak již obecní rodná, oddací a úmrtní matrika od roku 1950 do současnosti uložena na matričním úřadě Městského úřadu v Nýrsku.

        

                                                                                                                   Jiří Červinka

 

 

        Poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení

 

     Informujeme občany na možnost poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Hamry na opravy, modernizaci a rozšíření stávajícího bytového fondu. Bližší informace pro zájemce poskytne obecní úřad.

 

 

 

                   Blahopřejeme jubilantům   

 

                   Červen         :          Karel Sýkora                          -      60 let

                   Červenec     :          Jaroslav Bažant                       -      55 let

                   Srpen           :          Jaroslav Mora                         -      50 let

 

                       

         Oslavencům přejeme hodně zdraví, dobré pohody a radosti ze života  

 

__________________________________________________________________________

Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Marie Kropáčková,  Obecní úřad Hamry,  340 22 Nýrsko,  okres Klatovy,  tel. 376390180, fax 376390180, e-mail  obechamry@nextra.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ