| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 7/2006 ZO ze dne 25.5. 2006

  Zápis z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 25.5. 2006 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

                 omluven  p. Coufal

Hosté : p. Konečný, p. Konečná, p. Žáček

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola zápisu a usnesení č. 5/2006 a č. 6/2006.

     3) Závěrečný účet obce Hamry za rok 2005.

     4) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2006.

     5) Problémová situace na místní komunikaci ppč. 2391/2 ( před č.p. 36 ).

     6) Žádost p. Zdeňka Šnebergera  o pronájem nebytových prostor v č.p. 23.

     7) Žádost o prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

         přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2006 pana

         Miroslava Kroupy a Petra Šnebergera.

     8) Žádost p. Kovaříka o poskytnutí půjčky na náklady pohřbu své manželky.

     9) Odměna členů zastupitelstva.

    10) Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Přeshraniční zimní sportování

           pod Ostrým“.

    11) Informace starosty

    12) Různé

    13) Závěr

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 7.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.7/2006: p. Wolf, p. Koryťák.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 5/2006 ze zasedání ZO dne 13.4. 2006

     p. Koryťák – připomínka k Plánu péče Královského hvozdu

 

       - další bez připomínek, zápis bez usnesení

  

    Kontrola zápisu a usnesení č. 6/2006 ze zasedání ZO ze dne 20.4. 2006

       bod č. 12 - 1)  zaslat dopis o převod pozemků na Plzeňské biskupství.

 

       -  další bez připomínek

 

3) Závěrečný účet obce Hamry za rok 2005

    Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce

    za  rok 2005 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2005

    bez výhrad.

    Hlasování : 5 pro

 

4) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č.1/2006.

    ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2006.

    Hlasování : 5 pro

 

5) Problémová situace na místní komunikaci ppč. 2391/2 ( před č.p. 36 )

    Po vyjasnění názorů bylo dohodnuto, že pan Žáček uklidí stavební materiál z místní

     komunikace, pak na místě samém se provede šetření a bude rozhodnuto o velikosti

     pozemku, který obec pronajme z pozemku ppč. 2391/2.

 

6) Žádost p. Zdeňka Šnebergera o pronájem nebytových prostor v č.p. 23

    ZO souhlasí s pronájmem nebytových prostor v č.p. 23 ve výši 18,- Kč/m2 panu Zdeňkovi

    Šnebergerovi.

     Hlasování : 5 pro

 

7) Žádost o prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

     přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2006 pana

     Miroslava Kroupy a Petra Šnebergera

     ZO nesouhlasí s prominutím místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

     přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2006 panu

     Miroslavovi Kroupovi a Petrovi Šnebergerovi.

      Hlasování : 1 pro, 2 proti, 2 zdrželi se hlasování

 

8) Žádost pana Kovaříka o poskytnutí půjčky na náklady pohřbu své manželky.

     ZO rozhodlo poskytnout p. Stanislavovi Kovaříkovi mimořádnou bezúročnou půjčku

     na   pokrytí nákladů pohřbu manželky p. Kovaříkové ve výši 10.000,- Kč, se splatností

     do 20.3. 2007.

     Hlasování : 5 pro

 

9) Odměna členů zastupitelstva.

    ZO rozhodlo, že p.Przygrodskému bude vyplácena odměna za funkci místostarosty obce

    ve výši  2.100,- Kč měsíčně od  1.5. 2006.

    Hlasování : 4 pro, 1 zdržel hlasování.

 

    ZO rozhodlo, že p. Kropáčkové bude vyplácena odměna za člena zastupitelstva ve výši  

    380,- Kč měsíčně od 1.5. 206.

    Hlasování : 4 pro, 1 zdržel hlasování

 

10) Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Přeshraniční zimní sportování

    pod Ostrým“

    ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt „ Přeshraniční zimní

    sportování pod Ostrým“ v programu LEADER ČR s celkovou výší finančních prostředků

    300.000,- Kč, z toho podíl obce bude činit 20% - tj. 60.000,- Kč.

    Hlasování : 5 pro

 

11) Informace starosty

 

a)      Seznámil s protokolem z kontrolního dne pozemkových úprav.

b)      Projektové karty BAK.

c)      Kronika obce – vyhotoven rok 2005.

d)      Na příští zasedání připravit program činnosti na rok 2007.

e)      Hamerské listy.

 

12) Různé

 

a) Příspěvek Občanskému sdružení Hamry na pořádání zájezdu  ke Dni dětí.

    ZO rozhodlo poskytnout příspěvek Občanskému sdružení Hamry na pořádání zájezdu

    ( 3.6. 2006)  ke Dni dětí ve výši 3.000,- Kč.

    Hlasování : 5 pro

 

b) Stížnost na nevhodné užívání kolny na hřišti.

    Do příštího zasedání zastupitelstva starosta zajistí stanovení zodpovědné osoby za užívání

    kolny a dodržování klidu, jinak bude kolna odstraněna.

 

13) Zasedání ukončeno ve 22.15 hod.

 

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 25.5. 2006

                    od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

.

 

1)      ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za  rok 2005 včetně 

       zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2005 bez výhrad.

       Přílohy : návrh závěrečného účtu – vyúčtování hospodaření obce za rok 2005,

        zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, protokol o provedené dohlídce čerpání

        finančních prostředků z FRB.

 

2)  ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2006.

     Příloha : Rozpočtová opatření č. 1/2006

 

3)  ZO souhlasí s pronájmem nebytových prostor v č.p. 23 ve výši 18,- Kč/m2 panu Zdeňkovi

    Šnebergerovi.

    

4) ZO rozhodlo poskytnout p. Stanislavovi Kovaříkovi mimořádnou bezúročnou půjčku

    na   pokrytí nákladů pohřbu manželky p. Kovaříkové ve výši 10.000,- Kč, se splatností

    do 20.3. 2007.

 

5) ZO rozhodlo, že p. Przygrodskému bude vyplácena odměna za funkci místostarosty obce

    ve výši  2.100,- Kč měsíčně a p. Kropáčkové bude vyplácena odměna za člena  

    zastupitelstva ve výši  380,- Kč měsíčně od 1.5. 2006.

 

6) ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt „ Přeshraniční zimní

    sportování pod Ostrým“ v programu LEADER ČR s celkovou výší finančních prostředků

    300.000,- Kč, z toho podíl obce bude činit 20% - tj. 60.000,- Kč.

 

7) ZO rozhodlo poskytnout příspěvek Občanskému sdružení Hamry na pořádání zájezdu

    ke Dni dětí ve výši 3.000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce