| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 8/2006 ze dne 22.6. 2006

          Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

           dne 22.6. 2006 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

                 omluvena  p. Kropáčková

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola zápisu a usnesení č. 7/2006.

     3) Dopravní značení v obci.

     4) Stanovisko obce Hamry k vyjádření Správy NP a CHKOŠ na připomínky obce k Plánu

          péče o Přírodní památku Královský hvozd .

     5) Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění.

     6) Přeshraniční spolupráce

          a) Projekty „ Perspektivy Evropy“.

          b) Projekt „ Poutní místo Kreutzwinkel“.

          c) Projekt „ Oslavy 15. výročí samostatnosti obce Hamry“.

          d) Návštěva zastupitelů v Lamu.

     7) Stanovení ceny vodného.

     8) Navýšení denního limitu „ Moje banka“.

     9) Příspěvek na turnaj ve fotbale..

    10) Informace starosty

    11) Závěr

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 8.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.8/2006: p. Coufal, p. Wolf.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 7/2006 ze zasedání ZO dne 25.5. 2006

  

    Bod č. 12 – starosta informoval, že byla sepsána dohoda s panem Petrem Šnebergerem,

    který bude zodpovědný za dodržování pořádku, bezpečnosti a dobrých mravů ve skladu i

    jeho okolí.

 

  -  další bez připomínek

 

 

 

3) Dopravní značení v obci

    ZO souhlasí s provedením dopravního značení v obci  v ceně cca 100.000,- Kč firmou    

    HAS dopravní značení s.r.o. Plzeň.

    Hlasování : 5 pro

 

4) Stanovisko obce Hamry k vyjádření Správy CHKO Šumava na připomínky obce

    k Plánu péče o Přírodní památku Královský hvozd

    ZO souhlasí s předloženým stanoviskem obce.

    Hlasování : 5 pro

 

5) Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů

    v důchodovém pojištění provedené 12.6. 2006

    ZO bere na vědomí protokol o kontrole pojistného s tím, že se musí věnovat  pozornost

    zaokrouhlování pojistného.

    Hlasování : 5 pro

   

6) Přeshraniční spolupráce

    a) Projekty „Perspektivy Evropy „

         Starosta seznámil s předloženým  dopisem.

 

    b) Projekt „ Poutní místo Kreutzwinkel“

        ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci v programu INTERREG IIIA  na projekt

        „ Poutní místo Kreutzwinkel“.

         Hlasování : 5 pro

    

     c) Projekt  „Oslavy 15. výročí samostatnosti obce Hamry“       

         ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci v programu INTERREG IIIA  na projekt

         „ Oslavy 15. výročí samostatnosti obce Hamry“.

         Hlasování : 5 pro

 

         Diskuse : Bude svolána schůzka s místními podnikateli dne 29.6. 2006 od 20.00 hodin

                          v pensionu Královský dvůr.

      

d)      Návštěva zastupitelů obce dne 1.7. 2006 v Lamu u příležitosti 60-ti let vystěhování hamerských rodáků německé národnosti .

       Návštěvy se zúčastní : p. Kroupa, p. Przygrodski, a p. Wolf.

        

7) Stanovení ceny vodného - veřejný vodojem přední Hamry

     ZO schválilo cenu vodného ve výši 12,- Kč/m3.

      Hlasování : 5 pro

 

8) Navýšení denního limitu „Moje banka“

     ZO souhlasí s navýšením denního limitu „Moje banka“  na  40.000,- Kč.

     Hlasování : 5 pro

 

9) Příspěvek na turnaj ve fotbale

     ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku  do 3.000,- Kč na poháry a knihu pro nejlepšího    

     střelce.

     Hlasování : 5 pro

 

10) Informace starosty

 

a)      Seznámil s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  v obci Hamry.

b)      Informace o volbách do zastupitelstev v roce 2006.

c)      Provedení výchovné probírky na ppč. 2773/2 u areálu Policie ČR.

d)      Dotace v rámci MAS Úhlava – Přeshraniční sportování pod Ostrým  - ukončení projektu  v září 2006.

e)      Informační trhací letáky  - cenová nabídka od f. Kletr Plzeň

f)        Vyjádření Biskupství plzeňského k převodu pozemků.

Odpověď  na dopis : bod a) Výpůjčka neřeší problematiku. Obec má zájem pouze

o pozemky pod asfaltovým povrchem komunikace. Komunikace by měla být v majetku obce z hlediska oprav a údržby. Dále se jedná o spojnici dvou jiných obecních komunikací.

 Bod b – d) bez připomínek.

g)      Přehled čerpání finančních prostředků poskytnutých Plzeňskou energetikou.

-         Příspěvek na zájezd ke Dni dětí – ve vyúčtování chybí faktury.

h)      Info materiály z NP a CHKO Šumava

i)        Pozvánka na seminář „ Udržitelný turismus“

j)        Návrh na změny jízdního řádu ČD.

k)      Návštěva komise Vesnice roku – 20.6. 2006.

 

Minuta ticha za zesnulého občana Josefa Glasera.

 

 

11) Zasedání ukončeno ve 22.35 hod.

 

 

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 22.6. 2006

                    od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

.

 

1)   ZO souhlasí s provedením dopravního značení v obci  v ceně cca 100.000,- Kč firmou    

      HAS dopravní značení s.r.o. Plzeň.

 

 

2)      ZO souhlasí s předloženým stanoviskem obce  k vyjádření Správy CHKO Šumava

na připomínky obce k Plánu péče o Přírodní památku Královský hvozd.

Dopis tvoří přílohu zápisu.

  

 

3)    ZO bere na vědomí protokol o kontrole pojistného s tím, že se musí věnovat  pozornost

       zaokrouhlování pojistného.

 

    

4)   ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci v programu INTERREG IIIA  na projekt

       „ Poutní místo Kreutzwinkel“.

 

 

5)    ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci v programu INTERREG IIIA  na projekt

        „ Oslavy 15. výročí samostatnosti obce Hamry „.

 

 

6)    ZO schválilo cenu vodného ve výši 12,- Kč/m3.

 

7)      ZO souhlasí s navýšením denního limitu „Moje banka“  na  40.000,- Kč.

 

 8)   ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku  do 3.000,- Kč na poháry a knihu pro nejlepšího    

       střelce.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce