| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 9/2006 ZO ze dne 20.7. 2006

   Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

           dne 20.7. 2006 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

                 omluven  p. Przygrodski

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola zápisu a usnesení č. 8/2006.

     3) Zprávy o výsledku kontrol provedené Finančním úřadem v Klatovech.

     4) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období.

     5) Informace a různé

     6) Závěr

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 9.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.9/2006: p. Coufal, p. Koryťák.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 8/2006 ze zasedání ZO dne 22.6. 2006

 

  -  bez připomínek

 

3) Zprávy o výsledku kontrol provedené Finančním úřadem v Klatovech

    Kontroly byly provedeny u akcí : „Oprava zděného tarasu u kostela Hamry „ – r. 2002,

     „Oprava kamenného tarasu pod č.p. 30 Hamry „ – r. 2003, „Rekonstrukce místní

    komunikace ppč. 2798/5 Hamry“ – r. 2002. Dle zpráv nebylo zjištěno porušení rozpočtové

    kázně.

     ZO vzalo na vědomí zprávy o výsledku kontrol provedené Finančním úřadem v Klatovech

     o kontrole čerpání dotací v roce 2002 – 2003 bez výhrad.

    Hlasování : 5 pro

 

4) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období

    Návrh : 7 členů

    ZO rozhodlo,  že pro další volební období bude 7 členů zastupitelstva obce.

    Hlasování : 5 pro

 

 

 

5) Informace a různé

 

a)      Přidělení bytu č. 2 v č.p. 30

ZO rozhodlo přidělit byt č. 2 v č.p. 30 zkušebně na 3 měsíce p. Stanislavovi Kovaříkovi ml. od 1.8. 2006.

Hlasování : 5 pro

 

      Byt č. 1 v č.p. 30 – zůstává jako reserva

 

b)      Zamítnutí vydání stavebního povolení pro p. Seidla, z důvodu nevyřešených problémů

      přístupu k objektu č.p. 15.

 

c)      Oslavy 15. výročí samostatnosti obce  -  13. – 15. 7. 2007, seznámení s obsahem programu do žádosti o dotaci.

 

d)      Lyžařská stopa – vyřezání trasy zasáno p. Švůgrovi,

-         úprava cesty, výroba a osazení stojanů – f. Zempra Nýrsko

-          směrové tabulky dodá německá strana

-         propagační materiál  - p. Lodr, Plzeň

 

e)      Obec se přihlásila do soutěže „My už třídit umíme“.

 

f)        P. Konvalinková – řešení dluhu za pobytové poplatky.

 

 

11) Zasedání ukončeno ve 22.00 hod.

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 20.7. 2006

                    od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

.

 

1)   ZO vzalo na vědomí zprávy o výsledku kontrol provedené Finančním úřadem v Klatovech

      o kontrole čerpání dotací v roce 2002 – 2003 bez výhrad.

 

 2)   ZO rozhodlo,  že pro další volební období bude 7 členů zastupitelstva obce.

 

3)      ZO rozhodlo přidělit byt č. 2 v č.p. 30 zkušebně na 3 měsíce p. Stanislavovi

      Kovaříkovi ml. od 1.8. 2006.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce