| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2003 o místních poplatcích

                       Obecně závazná vyhláška obce Hamry č.  1/2003

                                            o místních poplatcích

 

     Zastupitelstvo obce Hamry vydává dne 20.11. 2003 podle ustanovení § 15 zákona

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000Sb., o obcích ( obecní zřízení ), tuto závaznou vyhlášku.

 

                                                                  Čl. I

     Správu poplatků vykonává obecní úřad Hamry ( dále jen „ správce poplatku ) a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

                                                                 Čl. II

 

     Obec Hamry vybírá tyto místní poplatky :

 

a) poplatek ze psů

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

c) poplatek za užívání veřejného prostranství

d) poplatek z ubytovací kapacity

 

                                                                Čl. III

 

                                                   Poplatek ze psů

 

1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

 

2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

3) Sazby poplatku činí ročně :

 

za prvního psa

za každého dalšího psa téhož držitele

základní sazba

80,- Kč

100,- Kč

 

4) Od poplatku ze psů je osvobozen :

a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

b) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

5) Nárok na osvobození od poplatku ze psů je držitel povinen prokázat do 15. února běžného roku.

 

6) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

 

7) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

8) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářného měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

 

9) Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti na předepsaném tiskopise. Do 15ti dnů je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. ( je povinen podat hlášení o skutečnosti, že se stal držitelem psa i v případě, že ještě nevznikla poplatková povinnost ).

 

10) Vlastník domu nebo organizace, která má k domu právo hospodaření, jsou povinni na výzvu ohlásit obecnímu úřadu písemně všechny psy v domě chované.

 

11) Vlastník psa je povinen zaplatit bez vyměření předem, a to :

a) nečiní-li více než 280,- Kč ročně nejpozději do 15.3. každého roku,

b) činí-li poplatek více než 280,- Kč ročně ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději

do 15.3. a 15.8. každého roku.

 

12) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil obci. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí, činí-li více než 50,- Kč.

 

                                                                   Čl. IV

 

                                   Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení

nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

 

2) Sazba poplatku činí :

a) 8,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu,

b) roční paušální částku, kterou stanoví obecní úřad Hamry na žádost poplatníka.

 

3) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají :

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

 

4) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

 

 

 

 

5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého pobytu

v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů

v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.

 

6) Ubytovatel je povinen se ohlásit do 30. dnů od zahájení činnosti. Ubytovatel je povinen uvést své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo.

 

7) Ubytovatelé. kteří vybírají poplatek, provedou odvod poplatku na účet obecního úřadu

( případně  v hotovosti ), podle počtu ubytovaných osob čtvrtletně, nejpozději do 15ti dnů

po uplynutí každého čtvrtletí. Paušální výše poplatku je splatná nejpozději do 30.11. běžného

roku předem bez vyměření. Na žádost je možno dovolit splátky nebo zálohy.

 

                                                                    Čl. V

 

                              Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skladek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

2) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou silnice, místní komunikace, pozemkové parcely č. 2310/2 ( za autobusovou čekárnou v předních Hamrech ) a č. 1244/2 ( u telefonního automatu ) a další prostory přístupné každému bez omezení.

 

3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1).

 

4) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícícho ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

 

5) Sazby poplatku činí :

a) za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení

    všeho druhu ročně za m2   

                                            do 1m2                                             50,- Kč

                                          nad 1 m2                                          100,- Kč

 

b) v ostatních případech bude činit

                                           za m2 a den                                          1,- Kč

 

6) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

7) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo.

 

8) Při zaplacení poplatku bez vyměření předem se ohlašovací povinnost nevyžaduje.

 

                                                           Čl. VI

   

                                   Poplatek z ubytovací kapacity

 

1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

 

2) Sazba poplatku činí :

 

- za každé využité lůžko a den                                                                  2,- Kč

 

Správce poplatku může stanovit poplatek po dohodě s poplatníkem roční paušální částkou.

 

3) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá :

 

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

 

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,

 

c) ubytovací kapacita ve zdravotníckých nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

 

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

4) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště

v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osobě, které ubytování poskytl. Stránky knihy musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku.                                                      

 

5) Poplatník je povinen se zaregistrovat u zdejšího správce poplatku nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. rovněž je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo.                               

 

6) Poplatek je splatný nejpozději do 15ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Paušální výše poplatku je splatná každoročně do 30.11.

 

 

 

                                                               Čl. VII

         

                                     Ustanovení společná a závěrečná

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až

na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

4) O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

5) Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla.

 

6) Řízení o poplatcích vykonává zdejší obecní úřad.

 

7) Působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.

 

8) Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

                                                          Čl. VIII

 

     Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1.1. 2004 se používají předpisy platné před dnem  účinnosti této vyhlášky.

 

                                                           Čl. IX

 

     Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích Obec Hamry ze dne 7.3. 1998.

 

                                                          Čl. X

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2004.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ