| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 10/2006ZO ze dne 24.8. 2006

      Zápis z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

           dne 24.8. 2006 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

                

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola usnesení z 9. zasedání ZO

3)      Zpráva o výsledku kontroly provedené FÚ v Klatovech

4)      Průběh realizace projektu „Přeshraniční sportování pod Ostrým“

5)      Volby do zastupitelstva obce 20.10.- 21.10. 2006

      6)    Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

             na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji na informační

        trhací letáky

7)   Příspěvek Občanskému sdružení Hamry na Šumavě

      8)   Informace a různé

9)       Závěr

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 10.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.10/2006: p. Kropáčková, p. Wolf.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 9/2006 ze zasedání ZO dne 20.7. 2006

     Bod 5f) P. Konvalinkové bude zaslána písemná upomínka.

 

     -  další bez připomínek

 

3) Zpráva o výsledku kontroly provedené Finančním úřadem v Klatovech

    Kontrola byla provedena u akce : „Výstavba pěší stezky na ppč. 1484 „ – r. 2001,

    Dle zprávy bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a vydán platební výměr na odvod

    za porušení rozpočtové kázně a penále za porušení rozpočtové kázně za období

    od 25.10. 2001 do 9.8. 2006.

    ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontrol provedené Finančním úřadem v Klatovech

    o kontrole čerpání dotací v roce 2001 a souhlasí s podáním žádosti o posečkání  daně a

    žádosti o prominutí platebních výměrů.

    Hlasování : 6 pro

 

 

4) Průběh realizace projektu „Přeshraniční sportování pod Ostrým“

-          vyřezání trasy  bylo provedeno p.Švůgrem  a  zkontrolováno

-          úprava cesty – provedena – předání na přelomu srpna - září

-          výroba a osazení stojanů – provedeno - zkontrolováno

-          propagační materiál připraven chybí doplnit foto z německé strany-do pátku

-          směrové tabulky německou stranou objednány

-          všechny formality pro přidělení fin.prostředků zaslány na ministerstvo

 

5)  Volby do zastupitelstva obce  ve dnech 20.10.- 21.10. 2006

-          Kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů ve složení : p. Kroupa Miroslav,  Mára Miroslav, Coufal Roman, Nečásek Vladimír, Przygrodski Petr ing., Arendáš Jiří, Koleňák Pavel, Vlasák Josef ml.,Wolf Jaroslav st..

-          stanovena čtyř členná okrsková volební komise ( zapisovatel + 3 členové ) pro volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 20.10. – 21.10. 2006

-          veřejná schůze se bude konat dne 7.10. 2006 od 19.00 v hotelu Královský Dvůr

      s programem : zhodnocení uplynulého volebního období, představení kandidátů a   

       jejich programu, podklady programu budou předloženy na zasedání ZO v září

-          schůzka kandidátů sdružení k přípravě volebního programu proběhne 5.10. 2006

      od 19.00 hodin na obecním úřadu

-          vydání hamerského listu  do 25.9. 2006

 

6) Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

    na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji na informační

    trhací letáky ve výši 10.000,- Kč.

   ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu 

   Plzeňského kraje na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji

   na informační trhací letáky ve výši 10.000,- Kč.

   Hlasování : 6 pro

 

7) Neinvestiční příspěvek Občanskému sdružení Hamry na Šumavě

    ZO souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku Občanskému sdružení Hamry

    na Šumavě na pořádání soutěže Hamerský Bivoj do 3.000,- Kč.

    Hlasování : 6 pro

 

8) Informace a různé

-          Jednání ohledně pozemků ve vlastnictví církve dle zápisu z jednání

-          Podání žádostí o dotaci z Dispozičního fondu  Interreg

-          Místopisný průvodce Česko-Bavorsko-Rakouským přihraničím

           dle nabídky-zasláno e-mailovou poštou rekreačním zařízením- účast obce

-          Mikroregion Šumava západ  – podpis smlouvy  fi.Investel na kamerový systém,

      dodána pracovní verze Strategie rozvoje MŠZ

-          Mikroregion Úhlava – pokračuje komunitní plánování , pracovní jednání a schůzka starostů plánovaná na 11.10. 2006

 

 

9)      Zasedání ukončeno ve 22.00 hod.

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 24.8. 2006

                    od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

.

 

1)   ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontrol provedené Finančním úřadem v Klatovech

    o kontrole čerpání dotací v roce 2001 a souhlasí s podáním žádosti o posečkání  daně a

    žádosti o prominutí platebních výměrů.

 

 2)   ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu 

   Plzeňského kraje na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji

   na informační trhací letáky ve výši 10.000,- Kč.

 

3)    ZO souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku Občanskému sdružení Hamry

    na Šumavě na pořádání soutěže Hamerský Bivoj do 3.000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce