| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 11/2006 ZO ze dne 21.9. 2006

       Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

           dne 21.9. 2006 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

                 Omluven p. Przygrodski

                

     Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola usnesení z 9. zasedání ZO

3)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2006.

4)      Bezúplatný převod pozemků na Obec Hamry.

5)      Úprava nájemného v bytech.

6)   Pronájem bytu č. 1v domě č.p. 30.

      7)   Informace a různé

8)       Závěr

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 11.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.11/2006: p. Coufal, p. Koryťák

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 10/2006 ze zasedání ZO dne 24.8. 2006

     Bod 2) P. Konvalinkové zaslána upomínka  - místní poplatky zaplaceny za rok 2005, a část 

                 r. 2006

            3) Vydané Rozhodnutí o posečkání daně  Finančním úřadem  Klatovy

 

     -  další bez připomínek

 

3) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2006

    ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2006.

    Hlasování : 5 pro

 

 

4) Bezúplatný převod pozemků od Římskokatolické církve - farnost Nýrsko

     na Obec  Hamry

    Na základě písemného návrhu Biskupství plzeňského ze dne 18.9. 2006 ZO souhlasí 

    s bezúplatným převodem pozemků na Obec Hamry, a to st.p.č. 137, ppč. 1481/1, 

    1481/2,1480 a dále s převodem východní části pozemku st.p.č.136 s opěrnou zdí, který

    bude geometricky oddělen na náklady obce. Bude brána v úvahu výpůjčka manželů

    Koryťákových s církví. ZO souhlasí s poskytnutím finanční částky

     na úhradu nákladů spojených s převodem pozemků ve výši 6.000,-Kč.

     Hlasování : 3 pro, 1 proti, 1 se zdržel

 

 

5)   Úprava nájemného v bytech

a) nájemné v domě č.p. 33

ZO stanovuje dle zákona č.107/2006 Sb., že nájemné v domě č.p. 33 bude jednostranně zvýšené od 1.1.2007 na 11,41 Kč/m2  ( navýšení o 17,6 %).

b) nájemné v domě č.p. 23

ZO rozhodlo, že při uzavírání nájemních smluv na dobu určitou v bytech č.1, 2 a 4 v č.p. 23 po 25.9.2006 bude zvýšena cena za 1m2 podlahové plochy bytu na 11,41 Kč/m2

( navýšení o 17,6 %)

u bytu č. 3, bude upraveno nájemné  dodatkem ke stávající smlouvě ve stejné výši tj. 11,41 Kč/m2.

c) nájemné v domě  č.p. 30

      ZO rozhodlo, že při uzavírání nájemních smluv po 25.9. 2006 bude zvýšena cena za 1 m2

       podlahové plochy bytu na 17,- Kč/m2.

      Hlasování : 5 pro

                                                                                       

6)  Pronájem bytu č.1 v č.p. 30

Podané žádosti : Vladimír Mach č.j.415/05, Zuzana Janoušová č.j.456/06, Božena Brůhová č.j. 466/06

      ZO rozhodlo přidělit byt č.1 v č.p. 30 panu Vladimíru Machovi s uzavřením smlouvy

     od 1.10.2006.

      Hlasování : 5 pro

 

7) Informace a různé

 

a)      Udělení zvláštního ocenění za rozvoj a oživení obce v soutěži Vesnice roku 2006 v Plzeňském kraji.

b)      Procentní podíl obce na výnosu daní podle zákona o rozpočtovém určení daní

       ( vyhláška č.426/2006 Sb.).

c)      Vyrozumění o zpětvzetí žádosti p. Seidla, Hamry č.p. 16 o vydání stavebního povolení.

d)      Rozhodnutí o registraci volební strany nezávislých kandidátů pro kom.volby.

e)      Informativní stanovisko Správy NP a CHKO Šumava k nové turistické stezce

      přes Kamennou bránu.

f)        Jmenování okrskové volební komise ve složení Tauer, Nečásková, Arendášová a Coufalová.

g)      Turistické známky – projednat s podnikateli po volbách.

h)      Pozvánka na fórum cestovního ruchu konaný den 3.10. v Plzni.

i)        Směrovky ke kameni dotyku  - 2 pravé , 1 levá.

 

 

j)        Sněhová fréza.

ZO souhlasí se zakoupením sněhové frézy v ceně cca 15.500,- Kč.

Hlasování : 5 pro

 

k)      Přidělení dotací z Dispozičního fondu INTERREG III.A :

           na Oslavy 15.výročí samostatnosti obce Hamry ve výši 81.554,- Kč,

           Poutní místo Kreutzwinkel ve výši 116.180,-Kč.

l)        Mikroregion Šumava Západ - letecký snímek 5.10. 2006 jednání , 9.10. 2006 předání

      kamerového systému.

 

 

8)    Zasedání ukončeno ve 22.10 hod.

 

 

 _____________________________________________________________________________________

 

                                                               Usnesení

        z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 21.9. 2006

                    od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

.

 

1)      ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2006.

 

2)      ZO souhlasí  s bezúplatným převodem pozemků na Obec Hamry, a to st.p.č. 137,

       ppč. 1481/1,  1481/2,1480 a dále s převodem východní části pozemku st.p.č.136

       s opěrnou zdí, který bude geometricky oddělen na náklady obce. Bude brána v úvahu  

       výpůjčka manželů Koryťákových s církví.  . ZO souhlasí s poskytnutím finanční částky

       na úhradu nákladů spojených s převodem pozemků ve výši 6.000,-Kč.

 

 3)  

a) nájemné v domě č.p. 33

ZO stanovuje dle zákona č.107/2006 Sb., že nájemné v domě č.p. 33 bude jednostranně zvýšené od 1.1.2007 na 11,41 Kč/m2  ( navýšení o 17,6 %).

b) nájemné v domě č.p. 23

ZO rozhodlo, že při uzavírání nájemních smluv na dobu určitou v bytech č.1, 2 a 4 v č.p. 23 po 25.9.2006 bude zvýšena cena za 1m2 podlahové plochy bytu na 11,41 Kč/m2

( navýšení o 17,6 %)

u bytu č. 3, bude upraveno nájemné  dodatkem ke stávající smlouvě ve stejné výši tj. 11,41 Kč/m2.

c) nájemné v domě  č.p. 30

      ZO rozhodlo, že při uzavírání nájemních smluv po 25.9. 2006 bude zvýšena cena za 1 m2

       podlahové plochy bytu na 17,- Kč/m2.

      

       4) ZO rozhodlo přidělit byt č.1 v č.p. 30 panu Vladimíru Machovi s uzavřením smlouvy

          od 1.10.2006.

 

       5)  ZO souhlasí se zakoupením sněhové frézy v ceně cca 15.500,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce