| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce z 2.11. 2006

 

                   Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hamry

 

     Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2.11. 2006

od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program jednání zastupitelstva obce

 

1)                 Zahájení ustavujícího veřejného zasedání

2)                 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3)                 Kontrola osvědčení o zvolení

4)                 Složení slibu členů zastupitelstva obce

5)                 Jednací řád zastupitelstva obce

6)                 Volba starosty

7)                 Volba místostarosty obce

8)                 Zřízení výborů zastupitelstva

9)                 Diskuze, různé

10)             Závěr

 

 

1) Zahájení ustavujícího zasedání

     P. Kroupa jako dosavadní starosta přivítal nové  členy zastupitelstva a přítomné hosty a

     zahájil ustavující zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že veřejné zasedání    

     zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva

     tj. nadpoloviční většiny, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.

     Z jednání je omluven p. Ing.  Przygrodski, který je na pracovní cestě mimo území ČR.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů ustavujícího zasedání

     Zapisovatel: p. Zdeňka Coufalová

     Ověřovatelé zápisu : p. Roman Coufal, p. Miroslav Mára

     Hlasování : 6 pro

 

3) Kontrola osvědčení o zvolení členů zastupitelstva

    Za účelem kontroly osvědčení o zvolení členů zastupitelstva byla zvolena mandátová

    komise ve složení :  Jaroslav Wolf – předseda

                                    Zdeňka Coufalová, Božena Nečásková – členové

     Předseda mandátové komise konstatoval, že mandátní komise provedla ověření platnosti  

     voleb členů zastupitelstva  kontrolou osvědčení o zvolení vydaného registračním úřadem

     v Nýrsku se závěrem, že volba členů zastupitelstva je platná.

     Členové zastupitelstva souhlasí s vyjádřením mandátové komise a souhlasí s platností

     voleb.

      Hlasování : 6 pro

 

4) Složení slibu členů zastupitelstva obce Hamry

    Zvolení členové zastupitelstva složili slib podle §69, odst.2 zákona č. 128/2000 Sb.,

    o obcích, což potvrdili svými podpisy.

    Hlasování : 4 pro

 

4) Jednací řád zastupitelstva obce

    Návrh : postupovat v souladu s dosavadním jednacím řádem zastupitelstva

    Členové zastupitelstva souhlasí , že při svém jednání budou postupovat v souladu

    s dosavadním jednacím řádem zastupitelstva. Nový jednací řád bude projednává na dalším

    zasedání

    Hlasování : 6 pro

 

5)   Volba starosty obce

      Volba starosty obce proběhla veřejným hlasováním v souladu s § 84 odst.2 písmena n)

      zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

 

      Návrh : Miroslav Kroupa

      Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel hlasování

      Miroslav Kroupa funkci starosty přijal.

 

      Starostou obce byl zvolen Miroslav Kroupa.

 

6)   Volba místostarosty obce

      Volba místostarosty obce proběhla veřejným hlasováním v souladu s § 84 odst.2

       písmena n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

 

      Návrh : Miroslav Mára

      Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel hlasování

      Miroslav Mára funkci místostarosty přijal.

 

      Místostarostou obce byl zvolen Miroslav Mára.

 

7) Zřízení výborů a volba předsedů a členů

     Kontrolní výbor :

     Návrh na předsedu kontrolního výboru : Roman Coufal

     Hlasování : 5 pro 1 zdržel hlasování

     Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Roman Coufal

     Členové kontrolního výboru : Jaroslava Arendášová, Ing. Arch. Hana Przygrodská

      Hlasování : 6 pro

 

     Finanční výbor :

     Návrh na předsedu finančního  výboru : Vladimír Nečásek

     Hlasování : 5 pro 1 zdržel hlasování

     Předsedou finančního výboru byl zvolen Vladimír Nečásek

     Členové finančního výboru : Bohumil Tauer, Božena Nečásková

     Hlasování : 6 pro

 

                                                                                       

8) Informace a různé

 

a)      Zimní údržba

b)      Hamerské oslavy

c)      Orientační mapky obce

d)      Konání veřejného zasedání ZO bude dne 16.11. 2006 od 19.00 hodin.

 

9) Zasedání ukončeno ve 21.10 hod.

 

 

  

                                                                Usnesení

              z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného

         dne 2.11. 2006 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

 

1)      Mandátní komise ověřila platnost voleb členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce

      odsouhlasilo platnost voleb.

 

       2) Členové zastupitelstva složili slib podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

       3)  Volba starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním v souladu s § 84 odst. 2

             písmena n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

             Složení zastupitelstva obce Hamry :

 

             Starosta obce              :         Miroslav Kroupa

 

             Místostarosta obce     :         Miroslav Mára

 

             Členové                      :          Roman Coufal

 

                                                :          Vladimír Nečásek

 

                                                :           Jiří Arendáš

 

                                                :           Pavel Koleňák

 

       4) Volba předsedy a členů kontrolního a finančního výboru

 

            Kontrolní výbor -    předseda   :     Roman Coufal

                                              členové     :     Jaroslava Arendášová

                                                               :      Ing. Arch. Hana Przygrodská

 

             Finanční výbor -   předseda     :      Vladimír Nečásek

                                             členové       :       Bohumil Tauer

                                                                :       Božena Nečásková

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce