| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Obecně závazná vyhláška č.1/2006 o místním poplatku za provoz systému využ. a odstraňování komunálních odpadů

 

                             Obecně závazná vyhláška obce Hamry  č. 1 / 2006

               o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,       

                            přepravy, třídění, využívání a odstraňování

                                              komunálních odpadů

 

     Zastupitelstvo obce Hamry se na svém zasedání dne 16.11. 2006 usneslo vydat dle ustanovení § 14 odst.2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  ( déle jen „ zákon „ ) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích( obecní zřízení )ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

                                            obecně  závaznou vyhlášku.

 

                                                              Čl. 1

 

     Správu poplatku vykonává obecní úřad Hamry ( dále jen " správce poplatku " ) a

v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

                                                             Čl. 2

 

     Poplatek platí

 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

 

                                                              Čl. 3

 

     1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a)  a b) této vyhlášky činí

          380,- Kč a je tvořena :

 

a) z částky 5,- Kč za kalendářní rok (  částku dopočítanou na předpokládané náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro rok 2006 )

 

b) z částky  375,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných

     nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

     Skutečné náklady činily 54.011,50 Kč a byly rozúčtovány takto

     54011,50 Kč  :  144 ( poplatníků )  =  375,- Kč na 1 poplatníka.

 

 

     2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek

v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby

v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

                                                        Čl. 4

 

     1) Od poplatku jsou osvobozeni :

 

a) osoby zdržující se po delší dobu mimo trvalý pobyt, a to nejméně 1 rok,

 

b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální

     rekreaci a na tuto stavbu byl vydán demoliční výměr,

 

c) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální

    rekreaci a tato stavba je v havarijním stavu a je neobyvatelná.

 

     2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený

od poplatku  povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

 

 

                                                         Čl. 5

 

                                                    Splatnost

 

     1) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný jednorázově do 31.5. každého roku.

 

     2) Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově nejpozději do 31. 3.  každého roku.

 

                                                          Čl. 6

 

                                         Ohlašovací povinnost

 

     1) Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

     2) Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

 

 

 

                                                           Čl. 7

 

     Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo zaplacen v nesprávné výši, může správce poplatku,

zvýšit nezaplacenou část až na trojnásobek.

 

                                                            Čl. 8

 

     Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení

§ 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

 

                                                            Čl. 9

 

     1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou  povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková  povinnost vznikla.

     2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                             Čl. 10

 

     Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

                                                              Čl. 11

 

                                                Zrušovací ustanovení

 

        Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška číslo 2/2005 ze dne 24.11. 2005.

 

                                                              Čl. 12

 

                                                            Účinnost

 

          Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2007.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ