| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 13/2006 ZO ze dne 16.11. 2006

     Zápis z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

           dne 16.11. 2006 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

                 Omluven p. Przygrodski

                

     Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola usnesení z 12. zasedání ZO a ustavujícího zasedání

3)      Odměňování členů ZO.

4)      Jednací řád zastupitelstva obce.

5)    Smlouva o zimní údržbě místních komunikací v Hamrech.

6)    Obecně závazná vyhláška obce Hamry č.1/2006 o místním poplatku za provoz 

        systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

        komunálních odpadů.

7)    Veřejné osvětlení v obci.

8)    Samolepky na lyže

9)    Pronájem domu č.p. 33 v Hamrech

      8)   Informace a různé

9)       Závěr

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 13.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.13/2006: p. Nečásek, p. Arendáš

 

2)

     a) Kontrola z ustavujícího zasedání ZO ze dne 2.11. 2006  

         - Bez připomínek.

         - Podpisové právo k  běžném účtu  v KB Klatovy – p. Miroslav Kroupa,

          p. Miroslav Mára a p. Vladimír Nečásek

 

      b) Kontrola zápisu a usnesení č. 12/2006 ze zasedání ZO dne 19.10. 2006

          ZO vzalo na vědomí.

 

3) Odměna členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších

    změn

    ZO schvaluje měsíční odměňování členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

    ve znění  pozdějších změn od listopadu 2006 ve výši :

 

                           starosta obce Miroslav Kroupa                        8.300,- Kč

                           místostarosta obce Miroslav Mára                   2.500,- Kč

                           předseda finančního a kontrolního výboru Roman Coufal a

                           Vladimír Nečásek                                               760,- Kč

                           členové ZO  Jiří Arendáš, Pavel Koleňák          380,- Kč

    Hlasování : 5 pro

 

4) Jednací řád zastupitelstva obce Hamry

    ZO schvaluje předložený jednací řád zastupitelstva obce Hamry

    Hlasování : 5 pro

 

5)   Smlouva o zimní údržbě místních komunikací v Hamrech v zimním období

     2006 -   2007

     ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zimní údržbě místních komunikací v Hamrech

     v zimním období 2006 – 2007 s panem Štefanem Arendášem.

      Hlasování : 6 pro

 

6) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č.1/2006 o místním poplatku za provoz   

     systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování        

     komunálních odpadů.

     ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č.1/2006 o místním poplatku

     za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

     komunálních odpadů.

     Hlasování : 6 pro

 

7) Veřejné osvětlení – rekonstrukce

     ZO schvaluje návrh rekonstrukce veřejného osvětlení dle zakreslení.

     Hlasování : 6 pro

 

8)  Samolepky na lyže od RRA Stachy

     ZO souhlasí s objednávkou samolepek na lyže u RRA Stachy v počtu 150 kusů.

    Hlasování : 6 pro

 

9) Pronájem domu č.p. 33 v Hamrech

    ZO rozhodlo pronajmout dům č.p. 33 v Hamrech Karině Bálkové, bytem Hamry č.p. 33

-         na dobu určitou  od 1.12. 2006 do 31.5. 2007 ( 6 měsíců )

-         základní nájemné 11,41 Kč/m2

     Hlasování : 6 pro

                                                                                       

10) Informace a různé

 

a)      Komunitní plánování.

b)      Informační letáky obce.

c)      Valná hromada SDH Zelená Lhota

d)      Zápis o změně připojení rezervoáru vody firmy WIKEL.

e)      Zasedání koordinační rady Mikroregionu Šumava – západ dne 24.11. 2006.

f)        Projednání návrhu změny č. 5 Železné Rudy 28.11. 2006.

 

11)  Zasedání ukončeno ve 22.10 hod.

 

 

                                                               Usnesení

        z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 16.11. 2006

                    od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

 

       1) ZO schválilo měsíční odměňování členů zastupitelstva dle nařízení vlády

           č. 37/2003   Sb. ve znění  pozdějších změn od listopadu 2006 ve výši :

                           starosta obce Miroslav Kroupa                        8.300,- Kč

                           místostarosta obce Miroslav Mára                   2.500,- Kč

                           předseda finančního a kontrolního výboru Roman Coufal a

                           Vladimír Nečásek                                               760,- Kč

                           členové  Jiří Arendáš, Pavel Koleňák                 380,- Kč

    

       2) ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Hamry.

 

       3)  ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zimní údržbě místních komunikací v Hamrech

            v zimním období 2006 – 2007 s panem Štefanem Arendášem.

 

       4) ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č.1/2006 o místním poplatku

            za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

            komunálních odpadů ( vyhláška tvoří přílohu usnesení)

 

        5) ZO schvaluje návrh rekonstrukce veřejného osvětlení dle zakreslení ( situační  

             zakreslení VO tvoří přílohu usnesení ).

 

        6) ZO souhlasí s objednávkou samolepek na lyže u RRA Stachy v počtu 150 kusů.

 

        7) ZO rozhodlo pronajmout dům č.p. 33 v Hamrech Karině Bálkové, bytem Hamry

             č.p. 33

- na dobu určitou  od 1.12. 2006 do 31.5. 2007 ( 6 měsíců )

               - základní nájemné 11,41 Kč/m2.

         

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce