| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3 / 2003 o nakládání s komunálním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce Hamry  č. 3 / 2003

                 o nakládání s komunálním odpadem

 

     Zastupitelstvo obce Hamry se usneslo podle § 84 odst.2 písm. i) zákona

č. 128/2000 Sb.,o obcích ( obecní zřízení ), dne 20.11. 2003 vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ( dále jen " zákon o odpadech " ) tuto obecně závaznou vyhlášku .

 

                                                              Čl. 1

 

                                                          Působnost

 

                                                   Závaznost vyhlášky

 

     1. Tato obecně závazná vyhláška ( dále jen vyhláška ) řeší nakládání s komunálním odpadem obce Hamry.

     2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.

 

                                                   Obecné povinnosti

   

     1. Každý má při své činnosti nebo rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

 

     2. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.

 

     3. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.

 

     4. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

 

     5. Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistuje technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se

v souladu s plánem odpadového hospodářství.

 

     6. Při posuzování vhodnosti způsobů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu

na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo jeho prováděcím právním předpisům.

 

     7. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými

pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

 

     8. Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona o odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními předpisy.

 

     9. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněna k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo 

k odstranění nebo sběru nebo výkupu určeného odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo  za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.

 

    10. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.    

 

                                                           Čl. 2

 

                                                  Základní pojmy

 

     1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.

 

     2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití  nebo

k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé

ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákonu osoba sama.

 

 

     3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 79 odst. 1 písm. a) zákona neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu, která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.

 

     4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

 

     5) Základní pojmy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech :

 

     a/ Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.

 

     b/ Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných

k podnikání.

 

     c/ Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností.

 

     d/ Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

 

     e/ Zařízení - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby.

 

     f/ Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

 

     g/ Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny ( shromážděny, sesbírány, vykoupeny ) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.

 

     h/ Skládka odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.

 

     i/ Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

     j/ Výkup odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.

 

     k/ Úprava odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů ( včetně jejich třídění ) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.

 

     l/ Využívání odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 2 k zákonu

 

     m/ Materiálové využití odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů

k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.

 

     n/ Energetické využití odpadů - použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva

za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.

 

     o/ Odstraňování odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu.

 

     p/ Původce odpadů - právnická osoba, při jejiž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě

k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

 

     q/ Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.

 

                                                         Čl. 3

                                 

                                  Nakládání s komunálním odpadem

 

     1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení :

 

a) sběrné nádoby (popelnice, kontejner v Zadních Hamrech ) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, t.j. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady. Svoz zajišťuje obec prostřednictvím oprávněné osoby.

Svoz bude prováděn 1 x za 14 dnů  a to každé liché úterý.

 

 

Popelnice :

Sběrné nádoby budou trvale umístěny na pozemcích vlastníka mimo veřejné prostranství.

V den svozu ( pokud bude chtít vlastník objektu svoz uskutečnit ) bude popelnice přistavena před objektem k výsypu  - a to od 8.oo hod. do doby než bude výsyp proveden.

 

b) kontejnery na tříděný odpad - papír, sklo, plast

    jsou trvale rozmístěny na určených stanovištích.

    Svoz je zajištěn po naplnění oprávněnou osobou.

 

     2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalagu odpadů jako odpad komunální ( právnické a fyzické osoby podnikající ), mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody

s obcí.

 

 

                                                           Čl. 4

 

                     Nakládání s komunálním odpadem v zimním období

 

     V zimním období ( v případě náledí, sněhu, závějí, oblevy a pod. ), kdy odvozový vůz nemůže vyjet do špatně přístupných míst obce jsou fyzické osoby povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených.

Jedná se o odvoz komunálního odpadu z míst : Kollerův dvůr, Chata na Papírně, areál

Policie ČR, domy č.p. 46, 47, 48, 80 v Hamrech.

     Sběrné nádoby v den svozu ( pokud bude chtít vlastník objektu svoz uskutečnit ) bude muset sběrnou nádobu přistavit na místo k tomu určené - a to od 8.oo hod. do doby než bude výsyp proveden.

Určená místa :

a) Na proti autobusové zastávce „ Pod kostelem - z oblasti Kollerův dvůr.

b) U telefonního automatu -  z Chaty na Papírně, z areálu Policie ČR, z domu č.p. 46, 47, 48,

     80.

 

                                                          Čl. 5

 

                                       Povinnosti fyzických osob

 

     Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému.                                                 

 

                                                             Čl. 6

 

                                       Povinnosti oprávněné osoby

    

     1. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně

1 měsíc před realizací změny.

     2. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.

     3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, t.j. po jejich vyprázdnění.

     4. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného následujícího svozového dne.

 

                                                               Čl. 7

 

                                                            S a n k c e

 

     Porušením povinností při nakládání s komunálním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právním předpisů, t.j. podle zákona č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a

o změně některých zákonů.

                                       

 

                                                              Čl. 8

 

                                           Kontrolní činnost

 

     Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí výbor životního prostředí

obecního úřadu v Hamrech.       

 

                                                              Čl. 9

                    

                                             Zrušovací ustanovení

 

     Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška číslo  :  1/2001  ze dne : 22.11. 2001

 

                                                            Čl. 10

 

                                                          Účinnost

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2004.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ