| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č 14/2006 z veřejného zasedání ZO ze dne 14.12. 2006

     Zápis z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

           dne 14.12. 2006 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Omluveni : p. Mára. Arendáš

                       

     Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Složení slibu člena zastupitelstva.

3)      Kontrola usnesení z 13. zasedání ZO.

4)      Rozpočtové provizorium.

5)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2006.

6)    Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2007.

7)    Rozpočet Dobrovolného svazku obcí „Důl pod Ostrým“ na rok 2007.

8)    Stanovení podmínek pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných

        nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2007.

9)   Smlouva o bezúplatném převodu pozemků od PF ČR na obce.

10) Žádost o dotaci na „Zimní údržbu lyžařské stopy v Hamrech“ z Dispozičního fondu –

      INTERREG III.A

11) Provozní řád Vodovodu přední  Hamry.

12) Oprava místní komunikace ppč. 2454/13 v k.ú. Hamry na Šumavě.

13) Finanční příspěvek pro časopis „Vítaný host“.

14) Sběrný dvůr v Nýrsku

15) Komise programu stabilizace a obnovy venkova

      16)  Informace a různé

17)  Závěr

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 14.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.13/2006: p. Coufal, p. Koleňák.

 

2) Složení slibu člena zastupitelstva

     P. Przygrodski složil slib člena zastupitelstva, což potvrdil svým podpisem.

      ZO schválilo, že p. Przygrodskému jako členovi zastupitelstva činí měsíční odměna

      ve výši 380,- Kč splatná od 1.12. 2006.

      Hlasování : 4 pro, 1 zdržel hlasování

 

3)  Kontrola zápisu a usnesení č. 13/2006 ze zasedání ZO dne 16.11. 2006

       - bez připomínek.

4) Rozpočtové provizorium

    ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2007 rozpočtové provizorium. Obec smí 

    hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové a nedaňové a kapitálové příjmy a

    dotace.

     Návrh rozpočtu na rok 2007 bude předložen na jednání ZO v lednu 2007.

     Hlasování : 5 pro

 

5) Změna rozpočtu – rozpočtová  opatření č. 3/2006

    ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2006.

    Hlasování : 5 pro

 

6)   Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2007

     ZO souhlasí s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2007.

      Hlasování : 5 pro

 

7) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí „Údolí pod Ostrým“ na rok 2007

     ZO souhlasí s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí „Údolí pod Ostrým“ na rok 2007.

     Hlasování : 5 pro

 

8) Stanovení podmínek pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných

     nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2007

    ZO rozhodlo o stanovení podmínek pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání

    sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2007 takto :

    a) Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

         1.250,- Kč/ popelnici ( 26 vývozů za rok )

         5.000,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 26 vývozů za rok )

     b) Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

         400,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

         600,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování

                                                            

       c) Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok  

             2007 :

          Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

          Ubytování do 20 lůžek        -   1

                             do 40 lůžek       -   2

                           nad 40 lůžek       -   3

          Hostinská činnost : restaurační zařízení  do 50 míst k sezení      - 1

                                                                           nad 50 míst k sezení   -  2

          U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování  se počet nádob sčítá podle

          kapacity ubytování a počtu míst k sezení   -  minimální počet nádob  - 2 ks.

          Hlasování : 5 pro

 

9)  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků od PF ČR na obec.

     ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 1013990603 o bezúplatném převodu pozemků

     od PF ČR na obec

    Hlasování : 5 pro

 

10) Žádost o dotaci na „Zimní údržbu lyžařské stopy v Hamrech“ z Dispozičního

 fondu - INTERREGIII.A

       ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na „Zimní údržbu lyžařské stopy v Hamrech“

       z Dispozičního fondu -  INTERREG III.A v celkové výši akce 75.517,- Kč s podílem

       obce 18.879,- Kč.

       Hlasování : 5 pro

 

11) Provozní řád „Vodovodu přední Hamry“ zpracovaný provozovatelem   

      AQUAŠUMAVA  s.r.o. Chudenín

      ZO schvaluje provozní řád „Vodovodu přední Hamry“, stanovuje obsluhu vodovodu

      p. Miroslava Máru, odměna za obsluhu 2.000,- Kč/ rok.

      Hlasování : 5 pro   

 

12) Oprava místní komunikace ppč. 2454/13 v k.ú. Hamry na Šumavě ( nad nádražím )

      ZO souhlasí s úhradou faktury za opravu místní komunikace ppč. 2454/13 v k.ú. Hamry

      na Šumavě ve výši 21.348,60 Kč.

      Hlasování : 5 pro

 

13) Finanční příspěvek pro časopis „Vítaný host“

      ZO rozhodlo poskytnout finanční příspěvek vydavatelům časopisu „Vítaný host“ ve výši

      1.500,- Kč , z důvodu propagační strany věnované „Přeshraničnímu sportování pod

      Ostrým“.

      Hlasování : 5 pro

 

14) Sběrný dvůr v Nýrsku

       Město Nýrsko zaslalo nabídku na spoluúčast provozu sběrného dvora v Nýrsku

       s paušálním poplatkem 80,- Kč/občan/rok pro obec Hamry.

       ZO rozhodlo, že sběr a odstranění nebezpečného provozu bude i nadále prováděno

       vlastním odvozem 1x rok prostřednictvím firmy Západočeské komunální služby Plzeň.

       Sběrný dvůr bude prezentován obyvatelům jako  možnost pro individuální likvidaci

       nebezpečného odpadu.

       Hlasování : 5 pro

 

15) Komise programu  stabilizace a obnovy venkova

      ZO ustanovilo komisi programu stabilizace a obnovy venkova obce Hamry ve složení:

      Miroslav Kroupa, Miroslav Mára, Vladimír Nečásek, Zdeňka Coufalová.

      Hlasování : 5 pro

 

16) Informace a různé

 

a)      Výkopové práce na akci „Poutní místo Kreutzwinkel“.

b)      Hamerské oslavy

 

17)  Zasedání ukončeno ve 21.20 hod.

 

 

 

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 14.12. 2006

                    od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

 

       1) ZO schválilo měsíční odměnu členu zastupitelstva p. Przygrodskému

           dle nařízení vlády  č. 37/2003   Sb. ve znění  pozdějších změn od prosince 2006 ve výši   

           380,- Kč.

                     

2)      ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2007 rozpočtové provizorium. Obec

      smí  hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové a nedaňové a kapitálové   

      příjmy a dotace.

 

 

       3)  ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2006..

 

       4) ZO souhlasí s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2007.

 

        5) ZO souhlasí s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí „Důl pod Ostrým“ na rok 2007.

 

        6) ZO rozhodlo o stanovení podmínek pro zajištění svozu komunálního odpadu a  

            používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci

            na rok  2007 takto :

         a) Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

               1.250,- Kč/ popelnici ( 26 vývozů za rok )

               5.000,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 26 vývozů za rok )

           b) Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

               400,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

               600,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování

                                                           

           c) Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok  

                 2007 :

               Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

               Ubytování do 20 lůžek        -   1

                                  do 40 lůžek       -   2

                                 nad 40 lůžek       -   3

               Hostinská činnost : restaurační zařízení  do 50 míst k sezení      - 1

                                                                                nad 50 míst k sezení   -  2

              U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování  se počet nádob sčítá podle

              kapacity ubytování a počtu míst k sezení   -  minimální počet nádob  - 2 ks.

 

        7) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 1013990603 o bezúplatném převodu pozemků

            od PF ČR na obec.

 

         8) ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na „Zimní údržbu lyžařské stopy v Hamrech“

             z Dispozičního fondu -  INTERREG III.A v celkové výši akce 75.517,- Kč s podílem

            obce 18.879,- Kč.

 

9) ZO schvaluje provozní řád „Vodovodu přední Hamry“, stanovuje obsluhu vodovodu

    p. Miroslava Máru, odměna za obsluhu 2.000,- Kč/ rok.

 

10) ZO souhlasí s úhradou faktury za opravu místní komunikace ppč. 2454/13 v k.ú. Hamry

      na Šumavě ve výši 21.348,60 Kč.

 

11) ZO rozhodlo poskytnout finanční příspěvek vydavatelům časopisu „Vítaný host“ ve výši

      1.500,- Kč            , z důvodu propagační strany věnované „Přeshraničnímu sportování pod

      Ostrým“.

 

12) ZO rozhodlo, že sběr a odstranění nebezpečného provozu bude i nadále prováděno

       vlastním odvozem 1x rok prostřednictvím firmy Západočeské komunální služby Plzeň.

       Sběrný dvůr bude prezentován obyvatelům jako  možnost pro individuální likvidaci

       nebezpečného odpadu.

 

13) ZO ustanovilo komisi programu stabilizace a obnovy venkova obce Hamry ve složení:

      Miroslav Kroupa, Miroslav Mára, Vladimír Nečásek, Zdeňka Coufalová
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce