| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.3/2007 ZO ze dne 22.2. 2007

           Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 22.2. 2007 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

                       

     Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 1/2007 a č. 2/2007.

3)   Rozpočet na rok 2007.

4)   Rozpočtový výhled na rok 2007 – 2008

5)   Změna obecní hranice

6)   Nabídka ČD na odprodej pozemků.

7)   Žádost Ing. Koukola o odprodej elektrické přípojky.

8)   Žádost manželů Kolací o odprodej pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě

9)   Žádost manželů Konečných a p. Szabo o odprodej části pozemku v k.ú. Hamry

      na  Šumavě

10) Žádost p. Hostka o odprodej pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě

11) Žádost Hotelu královský Dvůr o posunutí splatnosti pobytových poplatků za rok 2006.

12) Změna způsobu odkanalizování obce.

13) Nabídka f. PROVOD na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování obce.

14) Podání žádosti o poskytnutí dotace na ekologické projekty v rámci Plzeňského kraje.

15) Uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Nýrsko.

      16) Informace a různé

17) Závěr

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 3.veřejné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.3/2007: p. Coufal, p. Przygrodski

 

2) Kontrola zápisu č. 1/2007 a č. 2/2007

    a) Kontrola zápisu č. 1/2007 z 18.1. 2007 – bez připomínek

    b) Kontrola zápisu č. 2/2007 z 8.2. 2007 – bez připomínek

 

3)  Rozpočet na rok 2007

      ZO schvaluje rozpočet na rok 2007.

      Hlasování : 5 pro

4)  Rozpočtový výhled na rok 2007 - 2008

      ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2007 - 2008.

      Hlasování : 5 pro

 

5)  Změna obecní hranice

      Na základě žádosti f. GEOREAL Plzeň ZO projednalo změnu obecních hranic v rámci 

      pozemkových úprav v k.ú. Hamry na Šumavě a schvaluje změnu obecní hranice s k.ú.

      Hojsova Stráž, Obec Železná Ruda a změnu obecní hranice s k.ú. Zelená Lhota, Obec

      Nýrsko dle předložených mapových zákresů.

      Hlasování : 5 pro

 

6)  Nabídka ČD a.s. odboru majetkového podnikání na odprodej pozemků v lokalitě

      Hamry – nádraží

      Předložená nabídka prodeje pozemků v lokalitě Hamry – nádraží je z důvodu prodeje

      nevyužitých budov v majetku ČD a.s..

      ZO schvaluje návrh odkoupení pozemků  část ppč. 1858/14 a ppč. 2455/7 za cenu

      úměrnou významu pozemků.

      Hlasování : 6 pro

 

7)  Žádost Ing. Koukola o odprodej elektrické přípojky v lokalitě Špirk – Gübrův

      dvorec

      ZO neschválilo odprodej elektrické přípojky ze Špirku na Gübrův dvorec. Žádost může

      být opětovně projednána po předložení písemného souhlasu nebo smluvního ujednání 

      s majitelem nemovitosti Hamry čp. 17.

      Hlasování : 6 pro

 

8)  Žádost manželů Kolací o odprodej pozemků ppč.  1244/4 a 1244/2 v k.ú. Hamry

      na Šumavě

      ZO projednalo návrh prodeje pozemků část 1244/4 a část 1244/2 v k.ú. Hamry

      na  Šumavě. Pozemky budou geometricky zaměřeny, hranice prodávaných pozemků  

      bude vytýčena 1 m od místní komunikace. Prodejní cena pozemků bude činit  50,- Kč/m2

      plus náklady spojené s prodejem. Prodej pozemků bude vyvěšen na úřední desce.

      Hlasování : 6 pro

 

9)   Žádost manželů Konečných a p. Szabo o odprodej části pozemku ppč. 2391/2 v k.ú.   

      Hamry na Šumavě

       ZO projednalo návrh prodeje pozemku část 2391/2 v k.ú. Hamry na  Šumavě. Pozemek

      bude geometricky zaměřeny, hranice prodávaného pozemku bude vytýčena 2,5 m

      souběžně s nemovitostí č.p. 34  viz situační nákres. Prodejní cena pozemků bude činit   

      50,- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. Prodej pozemku bude vyvěšen na úřední   

      desce.

      Hlasování : 6 pro

 

9)   Žádost p. Hostka o odprodej  pozemku ppč. 1968/2, 1964 a 1976/1 v k.ú.  

      Hamry na Šumavě

      ZO neschválilo prodej pozemků ppč. 1968/2, 1964 a 1976/1 v k.ú. Hamry na  Šumavě.

      Hlasování : 6 pro

 

 

10) Žádost Hotelu Královský Dvůr o posunutí splatnosti pobytových poplatků za rok

       2006

       ZO souhlasí s posunutím splatnosti pobytových poplatků za rok 2006 do 30.6. 2007.

       Hlasování : 6 pro

 

11)   Změna způsobu odkanalizování obce

       ZO projednalo a souhlasí se  změnou způsobu odkanalizování obce, a to kombinovaným   

       způsobem pomocí gravitačních a tlakových stok.

       Hlasování : 6 pro

 

12)  Nabídka f. PROVOD na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování

       obce

       ZO projednalo a souhlasí s nabídkou f. PROVOD na zpracování projektové dokumentace 

       na odkanalizování obce ve výši 400.078,- Kč s DPH.

      Hlasování : 6 pro

 

13)  Podání žádosti o poskytnutí dotace na ekologické projekty v rámci Plzeňského

       kraje

       ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na ekologické projekty v rámci

       Plzeňského kraje na podporu projektů kanalizací ve výši 200.000,- Kč. Podpora činí

       50 %.

       Hlasování : 6 pro

 

14) Uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Nýrsko

       ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Nýrsko a přijímá

        tento dar vymezený v darovací smlouvě, a to pozemky v k.ú. Hamry na Šumavě :

-        pozemek st. p. č. 137 o výměře 234m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště

-        pozemek p. p. č. 1481/1 o výměře 142m2 vedeného jako ostatní plocha

-        pozemek p. p. č. 1480 o výměře 126m2 vedeného jako ostatní plocha

-        pozemek p. p. č. 1481/2 o výměře 97m2 vedeného jako lesní pozemek

-        pozemek st. p. č. 136 o výměře 504m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří

-        pozemek st.p. č. 272 o výměře 90m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště.

Hlasování : 6 pro

 

 

15) Informace a různé

 

a)      Nepodepsání smlouvy na přidělení příspěvku z Dispozičního fondu na projekt „Zimní údržba lyžařské stopy Hamry“ ve výši 42.478,50 Kč z důvodu nedostatku sněhu, zákazu vstupu do lesů po vichřici a neprůjezdnost lyžařské stopy.

ZO souhlasí s nepodepsáním smlouvy.

Hlasování : 6 pro

 

b)      Prodej samolepek na lyže „Bílá stopa – Hamry“

ZO rozhodlo prodávat samolepky na lyže za 15,- Kč/ks.

Hlasování : 6 pro

 

 

c)      Posezení k MDŽ v hotelu Královský Dvůr dne 3.3. 2007

ZO rozhodlo, že bude poskytnut příspěvek 50,- Kč na občerstvení a květina pro ženy účastnící se posezení .

Hlasování : 6 pro

 

     d)  Velikonoční zpívání v kostele Panny Marie Bolestné v Hamrech dne 8.4. 2007.

           ZO souhlasí s pořádáním Velikonočního zpívání v kostele za cenu cca 6.000,- Kč.

           Hlasování : 6 pro

 

d)      Příslib k povolení výstavby stavební části MVE pro p. Hostka nebude vystaven

      do doby vyjasnění místa stavby .

f)        Rozpočet prací na „ Poutní místo Kreutzwinkel“.

g)      Osazení kovového kontejneru na komunální odpad na přední Hamry,

osazení 3 ks kontejnerů na nádraží kovový kontejner na komunální odpad a na třídění odpad – sklo, plast.

h)      Vytěžení spadlých stromů .

i)        Vodovod  Hamry – kostel

j)        Školení zastupitelů.

k)      Patronát nad sběrnými místy.

l)        Informace o Hamerských oslavách.

 

16)  Zasedání ukončeno ve 21.30 hod.

 

 

 

 

      

                                                              Usnesení

              z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne   22.2. 2007

                           od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

 

 1) ZO schvaluje rozpočet na rok 2007.

 

   2) ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2007 - 2008.

 

   3) ZO schvaluje změnu obecní hranice s k.ú. Hojsova Stráž, Obec Železná Ruda a změnu 

       obecní hranice s k.ú. Zelená Lhota, Obec Nýrsko dle předložených mapových zákresů.

 

   4) ZO schvaluje odkoupení pozemků od ČD a to, část ppč. 1858/14 a ppč. 2455/7

        za cenu úměrnou významu pozemků.

 

   5) ZO neschválilo odprodej elektrické přípojky ze Špirku na Gübrův dvorec.

 

   6) ZO projednalo návrh prodeje pozemků část 1244/4 a část 1244/2 v k.ú. Hamry

      na  Šumavě. Pozemky budou geometricky zaměřeny, hranice prodávaných pozemků 

      bude vytýčena 1 m od místní komunikace. Prodejní cena pozemků bude činit  50,- Kč/m2

      plus náklady spojené s prodejem. Prodej pozemků bude vyvěšen na úřední desce.

 

   7) ZO projednalo návrh prodeje pozemku část 2391/2 v k.ú. Hamry na  Šumavě. Pozemek

      bude geometricky zaměřeny, hranice prodávaného pozemku bude vytýčena 2,5 m

      souběžně s nemovitostí č.p. 34  viz situační nákres. Prodejní cena pozemků bude činit  

      50,- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. Prodej pozemku bude vyvěšen na úřední  

      desce.

 

    8) ZO neschválilo prodej pozemků ppč. 1968/2, 1964 a 1976/1 v k.ú. Hamry na  Šumavě.

 

    9) ZO souhlasí s posunutím splatnosti pobytových poplatků za rok 2006 do 30.6. 2007

        hotelu Královský Dvůr.

 

  10) ZO souhlasí se  změnou způsobu odkanalizování obce, a to kombinovaným  

       způsobem pomocí gravitačních a tlakových stok

 

  11) ZO souhlasí s nabídkou f. PROVOD na zpracování projektové dokumentace 

       na odkanalizování obce ve výši 400.078,- Kč s DPH.

 

  12) ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na ekologické projekty v rámci

       Plzeňského kraje na podporu projektů kanalizací ve výši 200.000,- Kč.

 

 13) ZO souhlasí s nepodepsáním smlouvy na přidělení příspěvku z Dispozičního fondu

       na projekt „Zimní údržba lyžařské stopy Hamry“ ve výši 42.478,50 Kč z důvodu

       nedostatku sněhu, zákazu vstupu do lesů po vichřici a neprůjezdnost lyžařské stopy.

 

 14) ZO rozhodlo prodávat samolepky na lyže za 15,- Kč/ks.

 

 

  15) ZO rozhodlo, že bude poskytnut příspěvek 50,- Kč na občerstvení a květina pro ženy

        účastnící se posezení k MDŽ dne 3.3. 2007 v hotelu Královský Dvůr.

 

  16) ZO souhlasí s pořádáním Velikonočního zpívání dne 8.4.2007 v kostele Panny Marie

        Bolestné v Hamrech za cenu cca 6.000,- Kč.

 

  17) ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Nýrsko a  

        přijímá tento dar vymezený v darovací smlouvě, a to pozemky v k.ú. Hamry na Šumavě :

-        pozemek st. p. č. 137 o výměře 234m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště

-        pozemek p. p. č. 1481/1 o výměře 142m2 vedeného jako ostatní plocha

-        pozemek p. p. č. 1480 o výměře 126m2 vedeného jako ostatní plocha

-        pozemek p. p. č. 1481/2 o výměře 97m2 vedeného jako lesní pozemek

-        pozemek st. p. č. 136 o výměře 504m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří

-        pozemek st.p. č. 272 o výměře 90m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce