| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva dne 20.11.2003

        Zápis z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 20.11. 2003 v 19.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Hosté :  2 občané

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.

     2) Kontrola zápisu  ze zasedání  ze dne 12.11. 2003 zápis č. 11/2003 a

         ze dne 16.10. 2003 zápis č. 10/2003.

     3) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2003 o místních poplatcích.

     4) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému

         shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

         odpadů.

     5) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2003 o nakládání s komunálním odpadem.

     6) Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 3/2003.

     7) Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu aktivit kultury a cestovního

         ruchu z prostředků Plzeňského kraje.

     8) Žádost p. Libora Vorlíčka o ukončení nájemní smlouvy ze stáje v č.p. 23.

     9) Žádost p. Karla Sýkory o prominutí místního poplatku  za provoz systému

         shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

         odpadů za rok 2003.

    10) Různé :

         Mikroregion Šumava - Západ.

    11) Závěr zasedání.

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení :

 

  a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 12.veřejné zasedání .

      Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

      za přítomnosti 6ti členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny. Navrhl, aby hlasování bylo

      veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

      Hlasování : 6 pro

 

    b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

        Hlasování : 6 pro

 

    c) Určení ověřovatelů zápisu č. 10/2003: p. Marie Kropáčková , p. Roman Coufal.

 

2)  Kontrola zápisu č. 11/2003 ze zasedání ZO ze dne 12.11. 2003

     - bez připomínek

 

     Kontrola zápisu č. 10/2003 ze zasedání ZO ze dne 16.10. 2003

 

     bod 7 a ) Zakoupení starší kuchyňské linky do bytu č. 1 v č.p. 23 ( nájemce p. Morová ).

                 ZO schválilo nákup starší kuchyňské linky do bytu č. 1 v č.p. 23

                 do výše 3.000,- Kč.

                 Hlasování : 5 pro

                                    1 proti

 

    bod 7 b) Odpověď na dopis p. Ireny Kožené.

                  Paní Kožené bude zaslán dopis ve znění, které přečetl p. Purkar.

 

     bod 7 c) Zimní údržbu místních komunikací bude zajišťovat p. Arendáš Štefan, který

                   zajistí i posyp komunikací.

 

   - další body bez připomínek.

 

3) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2003 o místních poplatcích.

     ZO souhlasím s vydáním obecně závazné vyhlášky obce Hamry č. 1/2003 o místních  

     poplatcích.

      Hlasování : 7 pro

 

4) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému

    shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

    ZO souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky obce Hamry č. 2/2003 o místním

    poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a     

    odstraňování komunálních odpadů.

    Hlasování : 7

 

5) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2003 o nakládání s komunálním odpadem.

    ZO souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky obce Hamry č. 3/2003 o nakládání

    s komunálním odpadem

    Hlasování : 6 pro

                       1 zdržel hlasování

   

6) Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 3/2003.

    ZO souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtová opatření č. 3/2003.

    Hlasování : 7 pro

 

 

7) Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu aktivit kultury a cestovního ruchu

    z prostředků Plzeňského kraje. Jedná se o projekt nazvaný „ Cesta českých a německých

    světců , t.j. že budou zhotoveny keramické reliefy ( 8 ks ) a osazeny do žulových bloků  

    umístěných na bývalé křížové cestě na ppč. 1484 ( pozemek v majetku Obce Hamry ).

    Tento bod bude ještě projednáván na příštím zasedání.

    Pan Červinka, který byl na veřejném zasedání jako host, projedná přesun dvou žulových

    bloků  z pozemku firmy Wikel s majitelem této firmy.

   Pan Purkar bude jednat s Mgr. Kalčíkovou o této záležitosti.

 

8) Žádost p. Libora Vorlíčka o ukončení nájemní smlouvy ze stáje v č.p. 23 k 31.7. 2003.

    ZO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 31.7. 2003.

    Hlasování : 7 pro

 

9) Žádost p. Karla Sýkory o prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

    sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2003.

    ZO souhlasí s prominutím místního poplatku za rok 2003.

    Hlasování : 7 pro

 

10) Různé

       Mikroregion Šumava - Západ

       Pan Purkar podal informace z valné hromady Mikroregionu Šumava - Západ, které se

       zúčastnil dne 14.11. 2003.

       a) Obec Hamry byla přijata do Mikroregionu Šumava - Západ.

       b) Starostové členských obcí připraví návrhy projektů vhodných k zařazení do regionální

           rozvojové strategie a osloví případné podnikatelské subjekty.

   

11) Závěr zasedání ZO ukončeno starostou obce v 22.35 hodin.

 

 

                                                   Usnesení

z 12. veřejného zasedání zastupitelstvo obce Hamry konaného dne 20.11. 2003

                       od 19.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

__________________________________________________________________________

 

1) ZO rozhodlo zakoupit starší kuchyňskou linku do bytu č. 1 v č.p. 23 do výše 3.000,- Kč.

 

2) ZO rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 1/2003 o místních  

    poplatcích.

     

3) ZO rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 2/2003 o místním poplatku

    za provoz systému   shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

    komunálních odpadů.

  

4) ZO rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 3/2003 o nakládání

    s komunálním odpadem.

 

5) ZO schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/2003.

 

6) ZO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze stáje v č.p. 23 s panem Liborem Vorlíčkem.

 

7) ZO souhlasí s prominutím místního poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru,

   přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2003 panu Karlu

   Sýkorovi ml., bytem Hamry č.p. 23

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce