| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 4/2007 ZO ze dne 22.3. 2007

               Zápis z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 22.3. 2007 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

                       

     Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 1/2007 a č. 2/2007.

3)   Prodej části pozemků ppč. 1244/2,1244/4 a 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě.

      4)   Dodatek č. 1/2007 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji

            na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní  

            linkovou dopravou.

5)   Darovací smlouva s Římskokatolickou farností Nýrsko.

6)   Plán obce Hamry k programu stabilizace a obnovy venkova na rok 2007.

7)   Plán přeshraniční spolupráce obce Hamry 2006 – 2013 – Dodatek č.1 na rok 2007.

      8)  Informace a různé

9)   Závěr

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 4.veřejné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 7 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 7 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.3/2007: p. Nečásek, p. Arendáš

 

2) Kontrola zápisu č. 3/2007 z 22.2. 2007

    bez připomínek

 

3) Prodej části pozemků ppč. 1244/2,1244/4 a 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

   Záměr prodat pozemky byl zveřejněn na úřední desce. K zveřejněnému záměru nebyly 

   přijaty žádné nabídky.

   ZO rozhodlo prodat části pozemků  v k.ú. Hamry na Šumavě po geometrickém zaměření   

   žadatelům o pozemky  ppč. 1244/2, 1244/4 část – manželům Kolacím a

   2391/2 část – manželům Konečným a Szabóovým. 

    Hlasování : 7 pro

 

4) Dodatek č. 1/2007 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji

    na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní  

    linkovou dopravou

    ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2007 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku

    Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou  

    vnitrostátní linkovou dopravou a uhrazením příspěvku ve výši 4.920 Kč.

    Hlasování : 7 pro

 

5)  Darovací smlouva s Římskokatolickou farností Nýrsko

      ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Nýrsko na převod 

      pozemků na Obec a s uhrazením příspěvku ve výši 6.000,- Kč Plzeňskému biskupství

      na náklady spojené s převodem vlastnického práva dle darovací smlouvy.

      Hlasování : 7 pro

 

6) Plán obce Hamry k programu stabilizace a obnovy venkova na rok 2007

    ZO schválilo Plán obce Hamry k programu stabilizace a obnovy venkova na rok 2007.

    Hlasování : 7 pro

 

7) Plán přeshraniční spolupráce obce Hamry 2006 – 2013 – Dodatek č.1 na rok 2007

    ZO schválilo Plán přeshraniční spolupráce obce Hamry 2006 – 2013,  Dodatek č.1  na rok   

    2007

     Hlasování : 7 pro

 

8) Informace a různé

 

a)      Příslib k povolení výstavby strojovny, přivaděče a odtokového kanálu MVE pro p. Hostka, bytem Nýrsko

      ZO souhlasí s vydáním příslibu k povolení výstavby strojovny, přivaděče a odtokového

     kanálu MVE pro p. Hostka, bytem Nýrsko na základě vyjádření Správy NP a CHKO 

     Šumava Nýrsko.

          Hlasování : 7 pro

b)      Velikonoční koncert – napsán plakát s programem, dobrovolné vstupné

Úklid a výzdoba kostela bude projednána s p. Tauerem

c)      Přidělení dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2007

ve výši 200.000,- Kč na stavební úpravy v domě č.p. 30 v k.ú. Hamry na Šumavě

d)      Nabídka na vypracování elaborátu tj. vymezení nemovitého majetku, který měl dle

      zákona č. 172/1991 Sb. přejít na obec.

           Tato nabídka bude znovu projednávána na dalším zasedání ZO

e)      Informace k průběhu komplexních pozemkových úprav – stanovení společných zařízení – komunikace.

f)       Komunitní plánování

g)      Mikroregion Šumava – západ  - zápis z jednání Valné Hromady.

h)      Shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Úhlava - zápis

i)        Vodojem přední  Hamry  - vykácení, oplocení studny zajistí místostarosta do 30.6. 2007.

j)        Informace o Hamerských oslavách – probíhá příprava matriálů pro vydání informačních letáků, jednání se sdružením německých rodáků a účast zástupce církve

k)     Oprava okapu na domu č.p. 30 – zajistí Arendáš do 30.6. 2007

l)        Nebezpečný odpad a železný šrot – 5.5. 2007

 

9)  Zasedání ukončeno ve 21.30 hod.

 

 

      

                                                              Usnesení

              z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne   22.3. 2007

                           od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

 

1)      ZO rozhodlo prodat části pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě po geometrickém zaměření

      žadatelům o pozemky ppč. 1244/2, 1244/4 část – manželům Kolacím a

      2391/2 část – manželům Konečným a  Szabóovým .

 

2)      ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2007 ke Smlouvě o poskytnutí finančního  

Příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou a uhrazením příspěvku ve výši 4.920 Kč

 

3)      ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Nýrsko

      na   převod  pozemků na Obec a s uhrazením příspěvku ve výši 6.000,- Kč Plzeňskému 

      biskupství na náklady spojené s převodem vlastnického práva dle darovací smlouvy.

 

 4)   ZO schválilo Plán obce Hamry k programu stabilizace a obnovy venkova na rok 2007.

 

5)      ZO schválilo Plán přeshraniční spolupráce obce Hamry 2006 – 2013,  Dodatek č.1 

      na rok 2007.

 

  6)  ZO souhlasí s vydáním příslibu k povolení výstavby strojovny, přivaděče a odtokového

   kanálu MVE pro p. Hostka, bytem Nýrsko na základě vyjádření Správy NP a CHKO 

       Šumava Nýrsko.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ