| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 4/2006 - prosinec 2006

 

  Místní zpravodaj      číslo 04/2006       prosinec   2006

 

         Nové zastupitelstvo obce Hamry

   

     Dne 2.11. 2006 proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva obce. Pro nové volební období 2006 až 2010 byl zvolen starostou obce Miroslav Kroupa, místostarostou  Miroslav Mára, předsedou kontrolního výboru Roman Coufal, předsedou finančního výboru Vladimír Nečásek, dalšími členy zastupitelstva jsou Ing. Petr Przygrodski, Jiří  Arendáš,  a Pavel  Koleňák.

 

     Vážení spoluobčané,

chtěl bych vám prostřednictvím Hamerských listů poděkovat za vaši účast na volbách

do zastupitelstva naší obce. Projevili jste svou účastí zájem o dění v obci, kde žijeme, pracujeme nebo jen pobýváme.

     Na nově zvolené zastupitelstvo nyní čeká navázání vzájemné spolupráce a poznání se při plnění úkolů, které byly odstupujícím zastupitelstvem připraveny. Pro začátek volebního období, aby i za vaší účasti a pomoci jsme společně přispěli k dalšímu rozvoji obce a navázali tak na úsilí a odvedenou práci jednotlivých občanů v její prospěch od jejího vzniku. Nově zvolené členy čeká osvojit si fungování a chod zastupitelstva, obecního úřadu i obce samotné v prostředí nerovnoprávného postavení malých obcí, v chaosu zákonů, právních předpisů a úprav, narůstající administrativy, ale zejména v nedostatku finančních prostředků, přicházet

s movými myšlenkami, podněty a řešením.

   Společným zájmem by měla být hrdost, že žijeme v malé samostatné obci s bohatou historickou tradicí Královácké rychty. Dokázat ji společně řídit a rozvíjet.

 

                                                                                          Starosta obce Miroslav Kroupa

 

    

                 Vydaná obecně závazná vyhláška obce Hamry pro rok 2007

 

     Obecně závazná vyhláška obce Hamry  č. 1 / 2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

      Občanům připomínáme Čl. 2

Poplatek platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

     Dále upozorňujeme na Čl. 3

     1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a)  a b) této vyhlášky činí

          380,- Kč a je tvořena :

a) z částky 5,- Kč za kalendářní rok (  částku dopočítanou na předpokládané náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro rok 2007 )

b) z částky  375,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných

     nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

     Skutečné náklady činily 54.011,50 Kč a byly rozúčtovány takto

     54011,50 Kč  :  144 ( poplatníků )  =  375,- Kč na 1 poplatníka.

 

        Take upozorňujeme na Čl. 5

     1) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný jednorázově

         do  31.5. každého roku.

      2) Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově 

        nejpozději do 31. 3.  každého roku.

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2006 nabývá účinnosti dne 1.1. 2007.      

         

 

          My už odpad třídit umíme    

    

     Soutěže ”My už třídit umíme” v rámci Plzeňského kraje za podpory společnosti

EKO- KOM se zúčastnila i naše obce. Z 442 obcí a měst Plzeňského kraje se do soutěže zapojilo 148 obcí a naše třinácté místo je jistě milým úspěchem nás všech, za které obec obdržela uznání a cenu v podobě malé keramické popelnice.

      Smyslem soutěže je zvýšit podvědomí občanů pro třídění komunálního odpadu, který je možný opět zpracovávat, a tím pomoci k šetření přírodních surovin a energií potřebných

k jejich těžbě a zpracování. Přispět  k ochraně živorního prostředí. Pro nás k získání finančních prostředků snižující výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu.

     Za výsledek v soutěži patří poděkování všem těm kteří již třídí, občanům, podnikatelům a prostě všem, kteří nejsou líní a pohodlní svůj odpad roztřídit a uložit do příslušných kontejnerů. Ale ne všichni to dělají a tím kazí úsilí druhých. Např. Barevné sklo mezi bílým

( podnikatelé?). Plasty a papír v běžném odpadu, papír spolu s adresou na obálce v plastech. Igelitové tašky ( od rekreantů ?) s všeho chutí. Netečnost, nezájem, naschvál?

 

 

        Komplexní pozemkové úpravy

 

     Komplexní pozemkové úpravy probíhají na Hamrech již od roku 2004. Po provedení zaměření pozemků firmou Georeal spol. s r.o. Plzeň, Pozemkový úřadem Klatovy svolal

na 1.12. 2006 úvodní jednání o pozemkových úpravách, kterého bylo z 211 účastníků řízení přítomno 98 vlastníků pozemků nebo jejich zástupců. Přítomní byli seznámeni s významem a smyslem pozemkových úprav, s dosavadním průběhem a dalším postupem.

     Přítomní zvolili ze svých řad sbor zástupců, který pak zvolil předsedu pana Josefa Vlasáka st. Ve sboru zástupců kromě vlastníků pozemků je také zastoupena Obec Hamry osobou starosty, Pozemkový úřad Klatovy paní Hájkovou a firma Georeal Plzeň provádějící pozemkové úpravy, kterou zastupuje p. Vondráček.  V průběhu úprav se můžete se svými dotazy a připomínkami obracet na firmu Georeal spol. s r.o. Plzeň, Hálkova 12 na telefonním čísle 377237343, e-mail: georeal@georeal.cz.

     Dne 19.12. 2006 bude probíhat zjišťování hranic pozemkových úprav pochůzkou v terénu a 20.12. 2006 proběhne k tomuto jednání na Obecním úřadě v Hamrech.

 

 

        Poutní místo Kreutzwinkel

 

     Jak jsme vás již informovali, obec získala finanční příspěvek na vybudování “Poutního místa Kreutzwinkel”. Po vykácení náletových dřevin v místě bývalé kaple, která byla zbourána v roce 1958, započaly zemní práce prováděné firmou ZEMPRA Nýrsko. Krátce

po zahájení výkopových prací byly obnaženy zbytky zdí a posléze se pod lžící bagru objevil žulový práh vchodu a kamenná podlaha. Největší překvapení, ale přichystal žulový kvádr

s vytesaným znakem a letopočtem 1731, tedy s datem postavení kaple. Tento nález vzbudil pozornost Památkového úřadu v Plzni, Muzea Dr. Hostaše v Klatovech tak i Českou televizi

ČT 1, která o tomto přijela natočit krátkou reportáž, kterou 8.12. 2006 odvysílala ve svém zpravodajství.

     Žulový kvádr byl z místa nálezu odvezen a uschován v kostele Panny Marie Bolestné

v Hamrech. Vytesaný vypouklý znak s královskou orlicí a jednorožcem zmamená jednoduchou variantu erbu Krakovských z Kolovrat, svobodných pánů z Újezda, který je používán od roku 1725. Souvisí to s dešenickým panství, ke kterému Hamry v době stavby kaple patřily. Dešenické panství vlastnili Kolovrati asi od r. 1686. Kostelní stavbu inicioval a asi minimálně z části financoval patrně Vilém Albrecht II. z Kolovrat (1678-1738), proto byl erb na kostele umístěn. 

 

 

        Stanovení podmínek pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných 

              nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2007

    

     Zastupitelstvo obce  rozhodlo o stanovení podmínek pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2007 takto :

    a) Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

         1.250,- Kč/ popelnici ( 26 vývozů za rok )

         5.000,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 26 vývozů za rok )

 

     b) Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

         400,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

         600,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování

                                                           

     

 c) Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komun. odpadu na rok  

             2007 :

          Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

          Ubytování do 20 lůžek        -   1

                             do 40 lůžek       -   2

                           nad 40 lůžek       -   3

          Hostinská činnost : restaurační zařízení  do 50 míst k sezení      - 1

                                                                           nad 50 míst k sezení   -  2

          U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování  se počet nádob sčítá podle

          kapacity ubytování a počtu míst k sezení   -  minimální počet nádob  - 2 ks.

 

 

                        Blahopřejeme jubilantům   

 

                   Prosinec         :          Eva Koryťáková                       -      50 let

                                                     JUDr. Josef Kubík                    -      65 let

 

                   Leden 2007    :          Bohumila Samková                  -      75 let

                                                     Jaroslav Matěk                         -       55 let

                                                     Jiřina Sýkorová                        -       50 let

 

                   Únor               :          Karel Glaser                              -      60 let

 

              Oslavencům přejeme hodně zdraví, dobré pohody a radosti ze života  

 ___________________________________________________________________________

Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Zdeňka Coufalová,  Obecní úřad Hamry,  340 22 Nýrsko,  okres Klatovy,  tel. 376390180, fax 376390180, e-mail  obechamry@nextra.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ