| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 5/2007 ZO ze dne 19.4. 2007

               Zápis z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 19.4. 2007 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Coufal a p. Nečásek

                       

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 4/2007.

3)   Prodej pozemku ppč. 1976/1v k.ú. Hamry na Šumavě.

      4)   Stavební úpravy v bytě č.1 v č.p. 23.

5)   Povodňový plán obce Hamry.

      6)   Dohoda o poskytnutí  příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně

             prospěšných prací

7)   Pracovní místo na veřejně prospěšné práce.

8)   Úhrada dobíjení mobilního telefonu pro výkon funkce.

9)   Vesnice roku 2007.

    10)   Prodloužení nájemní smlouvy.

    11)   Informace a různé

    12)   Závěr

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 5.veřejné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.5/2007: p. Koleňák, p. Arendáš

 

2) Kontrola zápisu č. 4/2007 z 22.3. 2007

    bez připomínek

 

3) Žádost p. Háše na odprodej pozemku ppč. 1976/1 v k.ú. Hamry na Šumavě

    ZO projednalo záměr prodeje pozemku ppč. 1976/1 v k.ú. Hamry na Šumavě.

    Prodejní cena pozemku bude činit 50,- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. Záměr

    prodeje pozemku bude vyvěšen na úřední desce. 

    Hlasování : 5 pro

 

4) Stavební úpravy v bytě č.1 v č.p. 23

    ZO souhlasí s provedením stavebních úprav v bytě č.1 v č.p. 23 v celkové výši

    do 200.000,- Kč. Stavební úpravy provede f. ZEMPRA Nýrsko dle předloženého rozsahu  

    prací.

    Hlasování : 5 pro

 

 

5)  Povodňový plán obce Hamry

      ZO schválilo povodňový plán obce Hamry.

      Hlasování : 5 pro

 

6) Dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně

     prospěšných prací

     ZO souhlasí s uzavřením Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních  

     příležitostí v rámci veřejně  prospěšných prací s Úřadem práce v Klatovech . Příspěvek

     bude činit 8.000,- Kč na měsíc/1 pracovní místo.

     Hlasování : 5 pro

 

7) Pracovní místo na veřejně prospěšné práce

    ZO souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s p. Stanislavem Kovaříkem na veřejně

    prospěšné práce na dobu určitou od 3.5. 2007 do 31.10.2007.

     Hlasování : 5 pro

 

                        8) Úhrada dobíjení mobilního telefonu starosty obce pro výkon funkce.

                    ZO souhlasí s úhradou dobíjení mobilního telefonu starosty obce  

                    Miroslava Kroupy pro výkon funkce ve výši 300,- Kč/měsíc.

                    Hlasování : 4 pro, 1 zdržel hlasování

 

               9) Vesnice roku 2007

                     ZO souhlasí s podáním přihlášky do Vesnice roku 2007.

                     Hlasování : 5 pro

               

               10) Prodloužení nájemní smlouvy p. Karin Bálkové na dům č.p. 33 v Hamrech

                     ZO souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy p. Karin Bálkové na dům č.p. 33

                     v Hamrech do 31.12. 2007.

                     Hlasování : 5 pro

 

11) Informace a různé

 

a)      Vyúčtování neinvestičních  nákladů na provoz základních škol a školní jídelny v Nýrsku za r. 2006 a zálohy na r. 2007 ZO vzalo na vědomí.

b)      Komunitní plánování impletační část ZO vzalo na vědomí.

c)      Nebezpečný odpad – personální zabezpečení dne 5.5. 2007od 9.00 – 12.00 hodin .

d)      Informace o Hamerských oslavách.

e)      Připomínka přítomných manželů Koryťákových k problémům s nakládáním s odpadními vodami v obci.

 

12)  Zasedání ukončeno ve 21.15 hod.

 

 

 

      

                                                              Usnesení

              z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne   19.4. 2007

                           od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

 1)      ZO projednalo záměr prodeje pozemku ppč. 1976/1 v k.ú. Hamry na Šumavě.

       Prodejní cena pozemku bude činit 50,- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. Záměr

       prodeje pozemku bude vyvěšen na úřední desce. 

 

2)   ZO souhlasí s provedením stavebních úprav v bytě č.1 v č.p. 23 v celkové výši

       do 200.000,- Kč. Stavební úpravy provede f. ZEMPRA Nýrsko dle předloženého rozsahu  

       prací.

 

 3)   ZO schválilo povodňový plán obce Hamry.

 

 4)  ZO souhlasí s uzavřením Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních  

       příležitostí v rámci veřejně  prospěšných prací s Úřadem práce v Klatovech . Příspěvek

       bude činit 8.000,- Kč na měsíc/1 pracovní místo.

 

5)  ZO souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s p. Stanislavem Kovaříkem na veřejně

      prospěšné práce na dobu určitou od 3.5. 2007 do 31.10.2007.

 

6)  ZO souhlasí s úhradou dobíjení mobilního telefonu starosty obce  Miroslava Kroupy

     pro  výkon funkce ve výši 300,- Kč/měsíc.

 

7)      ZO souhlasí s podáním přihlášky do Vesnice roku 2007.

 

       8)   ZO souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy p. Karin Bálkové na dům č.p. 33

                      v Hamrech do 31.12. 2007.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce