| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.6/2007 ZO ze dne 24.5. 2006

        Zápis z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 24.5. 2007 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Koleňák, p. Przygrodski

                       

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 4/2007.

      3 )  Řešení stížností.

4)   Žádost manželů Koryťákových o převzetí smluvního závazku.

      5)   Prodej pozemku ppč. 1976/1v k.ú. Hamry na Šumavě.

6)   Žádost paní Prokopové o poskytnutí půjčky.

7)   Závěrečný účet obce Hamry za rok 2006.

8)   Vnitropodnikové směrnice na rok 2007.

      9)   Pozastavení výplaty odměny za funkci člena zastupitelstva.

    10)   Informace a různé

    11)   Závěr

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 6.veřejné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.6/2007: p. Coufal, p. Nečásek

 

2) Kontrola zápisu č. 5/2007 z 19.4. 2007

    bez připomínek

 

3) Řešení stížností

    Diskuse :

     a) P. Szabo ústně požádal o odprodej části pozemku ppč. 2391/2 ve vlastnictví obce

         na hranici pozemku pana Žáčka ( prostor mezi č.p. 34 a 36 ).

b)      Oba majitelé nemovitosti č.p. 34 požádali o přehodnocení rozhodnutí ze dne 22.2. 2007, zápis č. 3/2007 bod 9) o prodeji části pozemku ppč.2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě.

c)      Paní Řádková není proti případnému prodeji pozemku, ale musí být zajištěn příjezd

           fekálního vozu k č.p. 35.

 

     d) Stížnost p. Žáčka, Řádkové a p. Kohoutové ve věci plotu p. Konečného ( č.j. 270/2007)

     e) Ústní stížnost pana Szaba ohledně skladování stavební suti a materiálu   

          panem Žáčkem.

      f) Pan Mára navrhl, aby bylo svoláno místní šetření.

 

     ZO vzalo stížnosti a žádosti na vědomí a přijalo návrh na svolání místního šetření za účasti  

    všech zúčastněných stran a následné projednání na dalším zasedání.

    

4)  Žádost manželů Koryťákových o převzetí smluvního závazku

      a) ZO navrhlo manželům Koryťákovým  zpět vzetí žádosti z 28.3. 2007, č.j.

      185/2007 o převzetí smluvního závazku.

      P. Koryťák vyjádřil souhlas s předneseným návrhem.

      b) ZO navrhlo, aby Smlouva o výpůjčce pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě byla  

           vypovězena dohodou k 30.5. 2007.

      Manželé Koryťákovi souhlasili s předloženým návrhem.

      ZO rozhodlo, že bude vypovězena Smlouva o výpůjčce pozemků dohodou k 30.5. 2007 

      Hlasování : 5 pro

     

5) Prodej pozemku ppč. 1976/1 v k.ú. Hamry na Šumavě

     Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední desce.

     ZO souhlasí s prodejem pozemku ppč. 1976/1 v k.ú. Hamry na Šumavě panu Jaroslavovi  

     Hášovi, bytem Mikova 134/1, Praha 10 za cenu 50,- Kč/m2 plus náklady spojené

     s prodejem.

     Hlasování : 5 pro

 

6) Žádost paní Prokopové o poskytnutí půjčky

    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy č.1/2007 o poskytnutí mimořádné bezúročné půjčky

    na pokrytí nákladů tíživé finanční situace ve výši 5.000,- Kč a splatné do konce roku 2007

    s paní Prokopovou.

     Hlasování : 5 pro

 

                        7) Závěrečný účet obce Hamry za rok 2006.

                    ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy

                    o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2006 bez výhrad.

                    Hlasování : 5 pro

 

               8) Vnitropodnikové směrnice na rok 2007

                     ZO schvaluje vnitropodnikové směrnice na rok 2007.

                     Hlasování : 5 pro

               

               9) Pozastavení výplaty odměny za funkci člena zastupitelstva

                     ZO rozhodlo dle § 73 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění

                     pozdějších předpisů, pozastavit měsíční výplatu odměny p. Przygrodskému po dobu  

                     nevykonávání funkce člena zastupitelstva  ( pobyt mimo území ČR) od 1.5. 2007.

                     Hlasování : 5 pro

 

10) Informace a různé

 

a)      Hamerské slavnosti 2007 – zhodnocení stavu příprav, informační materiály, organizace apod.

b)      Informační den k odkanalizování obce – 30.5. 2007 od 18.00 hodin v Hotelu Královský Dvůr.

c)      Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hamry na Šumavě – kontrolní den, schůze sboru zástupců, místní šetření na Špirku.

d)      Žádost vlastníků domu č.p. 40 na odstranění smrkového porostu na pozemku pana Kvíze –  bude svoláno místního šetření.

e)      Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje

 

11)  Zasedání ukončeno ve 22.15 hod.

 

 

    

                                                              Usnesení

              z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  24.5. 2007

                          od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1)   ZO rozhodlo, že bude vypovězena Smlouva o výpůjčce pozemků dohodou k 30.5. 2007

      manželům Koryťákovým. 

 

 2)   ZO souhlasí s prodejem pozemku ppč. 1976/1 v k.ú. Hamry na Šumavě panu Jaroslavovi  

      Hášovi, bytem Mikova 134/1, Praha 10 za cenu 50,- Kč/m2 plus náklady spojené

       s prodejem.

 

 3)  ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy č.1/2007 o poskytnutí mimořádné bezúročné půjčky

    na pokrytí nákladů tíživé finanční situace ve výši 5.000,- Kč a splatné do konce roku 2007

    s paní Prokopovou.

 

 

               4)  ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy

                    o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2006 bez výhrad (přílohy ).

 

 

5)  ZO schvaluje vnitropodnikové směrnice na rok 2007.

 

6)      ZO rozhodlo dle § 73 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění

                     pozdějších předpisů, pozastavit měsíční výplatu odměny p. Przygrodskému po dobu  

                     nevykonávání funkce člena zastupitelstva  ( pobyt mimo území ČR) od 1.5. 2007.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce