| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 7/2007 ZO ze dne 19.6. 2007

               Zápis z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 19.6. 2007 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Mára, p. Przygrodski, p. Arendáš

                       

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 6/2007.

      3 )  Zaměření komunikace ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

4)   Soutěž „My už třídit umíme“

      5)   Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci

      6)   Ústní žádost p. Koryťáka o příspěvek Občanskému sdružení Hamry na pořádání

             akce  Hamerský Bivoj.

7)   Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2006.

8)   Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí  Údolí pod Ostrým za rok 2006.

      9)   Informace a různé

    10)   Závěr

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 7.veřejné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 4 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.7/2007: p. Coufal, p. Koleňák

 

2) Kontrola zápisu č. 6/2007 z 24.5. 2007

    bez připomínek

 

3) Zaměření komunikace ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

     - Místní šetření proběhlo 15.6. 2007 za účasti manželů Konečných, p. Szaba, Žáčka,

     Řádkové a členů zastupitelstva p. Kroupy, Máry a Coufala.

     ZO rozhodlo na základě místního šetření provést zaměření části účelové komunikace  

     ppč. 2391/2 v úseku od mostu k č.p. 36  a k stodole u č.p. 34  pro zadání zpracování

     projektu komunikace.

     Hlasování : 4 pro

 

 

   

4)  Soutěž „My už třídit umíme“

      ZO souhlasí s podáním přihlášky do soutěže „My už třídit umíme“. 

      Hlasování : 4 pro

     

5)  Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci

     ZO souhlasí s připojením se obce Hamry ke Smlouvě obcí a měst proti daňové

     diskriminaci.

     Hlasování : 4 pro

 

6) Ústní žádost p. Koryťáka o příspěvek Občanskému sdružení Hamry na pořádání

    akce  Hamerský Bivoj

    ZO rozhodlo poskytnout příspěvek Občanskému sdružení Hamry na Šumavě ( pořádání

    akce Hamerský Bivoj ) na úhradu ceny pro vítěze - sele (proplacení příspěvku na základě  

    předložení daňového dokladu za sele )

    Hlasování : 4 pro

 

                        7) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2006.

                    ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2006.

                    Hlasování : 4 pro

 

                        8) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí  Údolí pod Ostrým za rok 2006.

                    ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým za rok

                    2006.

                    Hlasování : 4 pro

 

9) Informace a různé

 

  -  Hamerské slavnosti 2007 – zhodnocení stavu příprav, informační materiály, organizace  

      apod.

 

10)  Zasedání ukončeno ve 22.15 hod.

 

 

    

                                                              Usnesení

              z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  19.6. 2007

                          od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1)   ZO rozhodlo na základě místního šetření provést zaměření části účelové komunikace  

     ppč. 2391/2 v úseku od mostu k č.p. 36  a k stodole u č.p. 34  pro zadání zpracování

     projektu komunikace.

 

 2)   ZO souhlasí s podáním přihlášky do soutěže „My už třídit umíme“. 

 

 3)  ZO souhlasí s připojením se obce Hamry ke Smlouvě obcí a měst proti daňové

     diskriminaci.

 

 4)  ZO rozhodlo poskytnout příspěvek Občanskému sdružení Hamry na Šumavě ( pořádání

    akce Hamerský Bivoj ) na úhradu ceny pro vítěze - sele (proplacení příspěvku na základě  

    předložení daňového dokladu za sele ).

 

5)  ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2006.

 

       6) ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým za rok

                      2006.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce