| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 8/2007 ZO ze dne 26.7. 2007

          Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 26.7. 2007 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :  p. Przygrodski                       

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 7/2007.

      3 )  Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2007.

4)   Vyhodnocení „Oslav 15. výročí samostatnosti obce Hamry“.    

5)   Prodej čepic

      6)   Informace a různé

      7)   Závěr

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 8.veřejné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.8/2007: p. Coufal, p. Koleňák

 

2) Kontrola zápisu č. 7/2007 z 21.6. 2007

   

    K  bodu 3)  - zaměření části účelové komunikace ppč. 2391/2 v úseku od mostu k č.p. 36 a

    k stodole za č.p. 34 pro zpracování projektu komunikace .

 

    ZO rozhodlo, že část účelové komunikace ppč. 2391/2 bude fyzicky vytýčena v terénu.  

    Následně p. Žáček odstraní vrstvy nanesené zeminy na původní podklad a s případně 

    zpevní část komunikace ( štěrk ), na které došlo v důsledku jeho stavební činnosti  

    k poškození. K nápravě dojde do doby 1 měsíce od fyzického vytýčení účelové

    komunikace v terénu.

    Hlasování : 6 pro

   

     Ostatní bez připomínek.

 

3) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2007.

     ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2007.

     Hlasování : 6 pro

 

 

4) Vyhodnocení „Oslav 15. výročí samostatnosti obce Hamry“

     Starosta obecně zhodnotil průběh slavností, s tím, že přes drobné organizační nedostatky

      proběhly akce dobře. Finanční zpráva bude podána po uzavření projektu.

 

5) Prodej čepic s logem obce.

     ZO souhlasí s prodejem čepic s logem obce Hamry  - čepice s 2 výšivkami za 150,- Kč a  

     čepice s 3 výšivkami za 200,- Kč.

     Hlasování : 6 pro

     

6) Informace a různé

 

    a) p. Nečásek navrhl umístit popelnice na odpočinkových místech obce v letním období.

    

     b) p. Mára – vyvážení popelnic z domů č.p. 25 a 26.

 

     c) p.Mára navrhl umístit 2 ks laviček u mapy pod kravínem.

 

     d) příspěvek obce Hamry na turnaj v malé kopané, který proběhne 4.8. 2007

         ZO rozhodlo přispět na turnaj v malé kopané ve výši 1.500,- Kč.

         Hlasování : 6 pro

 

     e) Podání informace o kanalizaci

 

     f) Podání informace o elektrickém vedení Špirk – Gruber.

 

     g) Stavba jednoduchého přístřešku ke sportovišti na ppč. 600 v k.ú. Hamry na Šumavě

         ZO souhlasí se stavbou přístřešku ke sportovišti na ppč. 600 v k.ú. Hamry na Šumavě.

         ZO souhlasí s poskytnutím dřeva na stavbu, která bude vybudována svépomocí občanů.

         Hlasování : 6 pro

 

7)  Zasedání ukončeno ve 22.15 hod.

 

 

    

                                                              Usnesení

              z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  26.7. 2007

                          od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1) ZO rozhodlo, že část účelové komunikace ppč. 2391/2 bude fyzicky vytýčena v terénu.

    Následně p. Žáček odstraní vrstvy nanesené zeminy na původní podklad a s případně 

    zpevní část komunikace ( štěrk ), na které došlo v důsledku jeho stavební činnosti  

    k poškození. K nápravě dojde do doby 1 měsíce od fyzického vytýčení účelové

    komunikace v terénu.

 

2) ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2007.

    

3) ZO rozhodlo přispět na turnaj v malé kopané ve výši 1.500,- Kč.

 

4) ZO souhlasí s prodejem čepic s logem obce Hamry  - čepice s 2 výšivkami za 150,- Kč a  

     čepice s 3 výšivkami za 200,- Kč.

 

5) ZO souhlasí se stavbou přístřešku ke sportovišti na ppč. 600 v k.ú. Hamry na Šumavě.

    ZO souhlasí s poskytnutím dřeva na stavbu, která bude vybudována svépomocí občanů.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce