| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis z 9. veřejného zasedání ZO z 23.8. 2007

                Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 23.8. 2007 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :  p. Przygrodski, p. Mára, p. Koleňák                     

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 8/2007.

      3 )  Návrh společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú.    

            Hamry na Šumavě.

4)   Ekoregion Úhlava o.s.

      5)   Smlouva na zpětný odběr elektrozařízení

      6)   Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

      7)   Informace a různé

      8)   Závěr

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 9.veřejné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 4 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.9/2007: p. Nečásek, p. Arendáš

 

2) Kontrola zápisu č. 8/2007 z 26.7. 2007

   

    K  bodu 2)

    Žádost p. Žáčka o souhlas ke zpevnění části účelové komunikace ppč. 2391/2, a to

    vydlážděním plochými kameny.

    ZO souhlasí se zpevněním části účelové komunikace popč. 2391/2 v k.ú. Hamry

    na Šumavě plochými kameny v délce cca 25 m a šířce 4 m.

    Hlasování : 4 pro

 

      Bod 4)

     Výšivka vlajky na čepici bez této výšivky

     ZO souhlasí s do vyšitím vlajky obce na zbývající čepice s dvěma výšivkami.

     Hlasování : 4 pro

   

     Ostatní bez připomínek.

 

 

3) Návrh společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú.    

    Hamry na Šumavě

    ZO souhlasí s návrhem společných zařízení v k.ú. Hamry na Šumavě dle předloženého

    zápisu z jednání a snímku mapy se zákresem společných zařízení.

    Hlasování : 4 pro

 

4) Ekoregion Úhlava o.s.

     ZO souhlasí se stanovami místní akční skupiny Ekoregion Úhlava o.s., s realizací jejího

    Strategického plánu Leader na roky 2007 – 2013, jakož i dalších programů realizovaných  

    občanským sdružením Ekoregionu Úhlava na svém území a se zařazením do území

    působnosti MAS. Jako zástupce obce pro jednání v orgánech sdružení jmenuje

    zastupitelstvo pana Miroslava Kroupu.

    Hlasování : 4 pro

 

5) Smlouva na zpětný odběr elektrozařízení

     ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy na zpětný odběr elektrozařízení  s firmou

     ASEKOL s.r.o., Praha.

     Hlasování : 4 pro

 

6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

     ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

     s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín.

      Hlasování : 4 pro

     

7) Informace a různé

 

a)      p. Kroupa informoval, že obec Hamry získala v soutěži Vesnice roku „Zvláštní ocenění

      za citlivý přístup k propojení turistického ruchu a přírody“.

    

     b) Novostavba garáže na ppč. 1914/3 a 2398/4 v k.ú. Hamry na Šumavě

          ZO nemá námitek k novostavbě garáže na ppč. 1914/3 a 2398/4 v k.ú. Hamry

          na Šumavě

 

     c) Pořádání dřevorubeckých  slavností dne 15.9. 2007

         ZO souhlasí s pořádáním dřevorubeckých slavností dne 15.9. 2007 na sportovišti

         v předních Hamrech a s výdaji ve výši 15.000,- Kč.

         Hlasování : 4 pro

 

8)  Zasedání ukončeno ve 22.10 hod.

 

    

                                                              Usnesení

              z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  23.8. 2007

                          od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1) ZO souhlasí se zpevněním části účelové komunikace popč. 2391/2 v k.ú. Hamry

    na Šumavě plochými kameny v délce cca 25 m a šířce 4 m.

 

2) ZO souhlasí s návrhem společných zařízení v k.ú. Hamry na Šumavě dle předloženého

    zápisu z jednání a snímku mapy se zákresem společných zařízení.

 

3) ZO souhlasí se stanovami místní akční skupiny Ekoregion Úhlava o.s., s realizací jejího

    Strategického plánu Leader na roky 2007 – 2013, jakož i dalších programů realizovaných  

    občanským sdružením Ekoregionu Úhlava na svém území a se zařazením do území

    působnosti MAS. Jako zástupce obce pro jednání v orgánech sdružení jmenuje

    zastupitelstvo pana Miroslava Kroupu.

 

4) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy na zpětný odběr elektrozařízení  s firmou

     ASEKOL s.r.o. Praha.

 

5) ZO  souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

     s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín.

 

6)  ZO souhlasí s pořádáním dřevorubeckých slavností dne 15.9. 2007 na sportovišti

         v předních Hamrech a s výdaji ve výši 15.000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce