| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 11/2007 ZO ze dne 18.11 2007

              Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 18.10. 2007 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :  p. Przygrodski, p. Nečásek, p. Mára                   

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 10/2007.

      3 )  Prodej části pozemku ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

4)   Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

      5)   Smlouva o budoucí smlouvě.

      6)   Smlouva o servisu na ČOV u č.p. 30.

      7)   Sdružení místních samospráv ČR, o.s.

      8)   Informace a různé

      9)   Závěr

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 11.veřejné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 4 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.11/2007: p. Coufal, p. Arendáš

 

2) Kontrola zápisu č. 10/2007 z 20.9. 2007

    Bez připomínek.

 

3) Prodej části pozemku ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

    Na minulém zasedání ZO byly převzaty návrhy kupní smlouvy se zaměřením a návrh   

    úpravy pozemků na komunikační plochu.

a)      Návrh smlouvy byl upraven, odstraněny chyby v názvech apod. a byl připojen  

geometrický plán. Na těchto podkladech byla uzavřena kupní smlouva dne 28.9. 2007 s finanční úhradou za  pozemek. Při kontrole správnosti bylo zjištěno, že kupujícími nebylo dodrženo rozhodnutí ZO, které stanovilo prodej pozemku 2,5 m souběžně s budovou

č.p. 34. Dne 1.10. 2007 byli kupující informováni, že z výše uvedených důvodů nebude proveden zápis do KN a bude vyhotoven nový geometrický plán dle rozhodnutí ZO.

    ZO rozhodlo, že bude uzavřena nová kupní smlouva na prodej části ppč. 2391/2 v k.ú.

    Hamry na Šumavě dle nově vyhotoveného geometrického plánu.

    Hlasování : 4 pro

   

   b) Předložený návrh na úpravu části pozemků neodpovídá skutečnostem a neřeší tento problém k veřejným zájmům. Proto OÚ navrhuje jako správní orgán místních komunikací návrh úprav dle situačního zákresu. OÚ požádá o odstranění zábrany umístěné na ppč. 2391/2 pro zajištění zpevnění účelové komunikace na základě územního rozhodnutí.

O vydání územního rozhodnutí na úpravu části účelové komunikace budou informováni majitelé nemovitostí č.p. 34, 36 , 35. Poté majitelé nemovitosti č.p. 34 odstraní zábranu umístěnou na ppč. 2391/2. Domluva na společném řešení do zimy.

ZO souhlasí s návrhem úpravy účelové komunikace na ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě dle předloženého náčrtu.

 Hlasování : 4 pro

 

4) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

    na pozemky ppč. 2390/1  o výměře 279 m2 a ppč. 2390/3 o výměře 788 m2 v k.ú. Hamry

    na Šumavě se společností ČEZ Distribuce , a.s. Děčín.

    Hlasování : 4 pro

 

 

5) Smlouva o budoucí smlouvě

     ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě - Smlouvy o připojení 

    odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí – připojení hřiště na ppč. 600

     v k.ú. Hamry na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. ZO souhlasí s úhradou

     podílu na nákladech ve výši 8.000,- Kč.

     Hlasování : 4 pro

 

6) Smlouva o servisu na ČOV u č.p. 30

     ZO nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o servisu na ČOV u č.p. 30 z finančních důvodů.

     ZO ukládá OÚ věnovat pozornost provozu ČOV, přeškolit obsluhu.

     Hlasování : 4 pro

 

7) Sdružení místních samospráv ČR, o.s.

 ZO souhlasí se vstupem obce do Sdružení místních samospráv ČR, os.

 Hlasování : 4 pro

  

8) Informace a různé

 

a)      Vyjádření ČEZ Distribuce k vedení NN Špirk – Drůbrův Dvůr

-         Výzva k dohodě do 30.11. 2007

-         Právní řešení

-         Nájem elekrické přípojky

-         Převod měření elektřiny na obec

-         Odpojení

 

     b)  Založení SK Hamry o.s.

   

     c)  Projekt na úpravy prostranství okolo kostela Panny Marie Bolestné.

 

9)  Zasedání ukončeno ve 21.40 hod.

 

 

 

 

 

   

                                                              Usnesení

              z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  18.10. 2007

                          od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1) ZO rozhodlo, že bude uzavřena nová kupní smlouva na prodej části ppč. 2391/2 v k.ú.

    Hamry na Šumavě dle nově vyhotoveného geometrického plánu.

 

2) ZO souhlasí s návrhem úpravy účelové komunikace na ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry

     na Šumavě dle předloženého náčrtu (náčrt je přílohou zápisu).

 

3) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

    na pozemky ppč. 2390/1  o výměře 279 m2 a ppč. 2390/3 o výměře 788 m2 v k.ú. Hamry

    na Šumavě se společností ČEZ Distribuce , a.s. Děčín.

 

4) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě - Smlouvy o připojení 

    odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí – připojení hřiště na ppč. 600

     v k.ú. Hamry na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. ZO souhlasí s úhradou

     podílu na nákladech ve výši 8.000,- Kč.

   

5) ZO nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o servisu na ČOV u č.p. 30 z finančních důvodů.

 

6)  ZO souhlasí se vstupem obce do Sdružení místních samospráv ČR, os                                                                      

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce