| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 10/2007 z 20.9. 2007

  Zápis z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 20.9. 2007 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :  p. Przygrodski, p. Nečásek, p. Arendáš                     

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 9/2007.

      3 )  Nájemné z bytů v č.p. 23 a 33

4)   Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Zelená Lhota

      5)   Plán zimní údržby.

      6)   Využití dotačních prostředků z INTERREG III.A, Nadace ČEZ, Programu rozvoje

             venkova ČR

      7)   Informace a různé

      8)   Závěr

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 10.veřejné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 4 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.10/2007: p. Coufal, p. Koleňák

 

2) Kontrola zápisu č. 9/2007 z 23.8. 2007

   

    K  bodu 2)

    Zabezpečit průchodnost cesty mezi č.p. 34 a 36, aby byl možný přístup ke stodole u č.p. 34.

  

    Ostatní bez připomínek.

 

3) Nájemné z bytů v č.p. 23 a 33

    ZO schvaluje základní cenu měsíčního nájemného v bytech domu č.p. 23 a 33 ve výši

    13,92 Kč/m2 podlahové plochy bytu pro období od 1.1. 2008 do 31.12. 2008.

    Hlasování : 4 pro

 

4) Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Zelená Lhota

     ZO schválilo SDH Zelená Lhota finanční příspěvek 3.000,- Kč na ošacení členů sboru.

    Hlasování : 4 pro

 

 

5) Plán zimní údržby

     ZO schvaluje předložený plán zimní údržby pro období 2007 – 2008.

     Hlasování : 4 pro

 

6) Využití dotačních prostředků z INTERREG III.A, Nadace ČEZ, Programu rozvoje

     venkova ČR

      a ) Žádost o podporu projektu „Zimní údržba běžecké stopy Hamry „

            z INTERREG IIIA – Dispoziční fond

       ZO souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu „Zimní údržba běžecké stopy Hamry“

       z INTERREG IIIA – Dispoziční fond. Celkové náklady na tento projekt činí

       71579,- Kč, z toho podíl obce je 17.895,- Kč.

       Hlasování : 4 pro

 

b)      Žádost o podporu z NADACE ČEZ

  ZO souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu na zakonzervování zdiva Poutního    

  místa Křížkov a vydání publikace o Hamerské rychtě z NADACE ČEZ.

  Hlasování : 4 pro

 

c)      Žádost o podporu z Programu rozvoje venkova ČR

  ZO souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu na úpravu prostranství v okolí kostela

  Panny Marie Bolestné – kulturní památky ( opěrná zeď, zídky, kašna, hřbitov)  

  z Programu rozvoje venkova ČR.

  Hlasování : 4 pro

     

7) Informace a různé

 

a)      Žádosti občanů

1)      Žádost M. Šnebergera o vyjádření k výstavbě přístřešku na auto na části pozemku ppč. 600 v k.ú. Hamry na Šumavě.

ZO nesouhlasí s výstavbou přístřešku na auto na části pozemku ppč. 600 v k.ú. Hamry na Šumavě.

Hlasování : 4 proti

 

2)      Žádost p. Karin Bálkové o odprodej domu č.p. 33.

ZO vzalo žádost na vědomí a souhlasí s tím, aby se nechal vypracovat znalecký posudek na dům č.p. 33.

 

    b)  Komplexní pozemkové úpravy v obci – veřejná vyhláška

   

     c)  Vyúčtování projektů „Poutní místo Kreutzwinkel“ a „ Oslavy 15. výročí samostatnosti

       obce Hamry“

          ZO vzalo toto vyúčtování na vědomí.

 

d)      Mikroregion Šumava – západ : propagace regionu – podíl obce 8.000,- Kč,

                                                           : společná prezentace na Region Tour Brno

                                                              11.1. 2008 – podíl obce 1.000,- Kč

                                                            : infotabule, internetizace, Web kamery

 

 

     e)  Nákup zahradní techniky

          ZO souhlasí se zakoupením jednobubnové rotačky v hodnotě do 12.000,- Kč

          Hlasování : 4 pro

 

f)       Převzetí kupních smluv na prodej ppč. 2391/4 v k.ú. Hamry na Šumavě a převzetí

     návrhu úpravy pozemků na komunikační plochu od p. Konečného a Szabó.

 

8)  Zasedání ukončeno ve 21.50 hod.

 

 

    

                                                              Usnesení

              z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  20.9. 2007

                          od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1) ZO schvaluje základní cenu měsíčního nájemného v bytech domu č.p. 23 a 33 ve výši

    13,92 Kč/m2 podlahové plochy bytu pro období od 1.1. 2008 do 31.12. 2008.

 

2) ZO schválilo SDH Zelená Lhota finanční příspěvek 3.000,- Kč na ošacení členů sboru .

 

3) ZO souhlasí s předloženým plánem zimní údržby pro období 2007 – 2008.

   

4) ZO souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu „Zimní údržba běžecké stopy Hamry“

     z INTERREG IIIA – Dispoziční fond. Celkové náklady na tento projekt činí

     71579,- Kč, z toho podíl obce je 17.895,- Kč.

 

 

5)  ZO  souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu na zakonzervování zdiva Poutního     

     místa Křížkov a vydání publikace o Hamerské rychtě z NADACE ČEZ.

 

6)  ZO souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu na úpravu prostranství v okolí  kostela                                          

     Panny Marie Bolestné – kulturní památky ( opěrná zeď, zídky, kašna, hřbitov)  

     z Programu rozvoje venkova ČR.

 

7) ZO nesouhlasí s výstavbou přístřešku na auto na části pozemku ppč. 600 v k.ú. Hamry

     na  Šumavě.

 

8) ZO souhlasí se zakoupením jednobubnové rotačky v hodnotě do 12.000,- Kč

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce