| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 12/2007 ZO ze dne 22.11. 2007

            Zápis z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 22.11. 2007 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :  p. Przygrodski, p. Arendáš, p. Mára                   

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 11/2007.

      3 )   Obecně závazná vyhláška obce Hamry  č. 1 / 2007 o místním poplatku za provoz   

              systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

              komunálních odpadů .   

       4)   Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2007.

5)      Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

6)      Mandátní smlouva.

7)      Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2008.

8)      Diskuse, různé

9)      Závěr

 

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 12. veřejné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 4 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.12/2007: p. Koleňák, p. Nečásek

 

2) Kontrola zápisu č. 11/2007 z 18.10. 2007

    bod 3

    – p. Konečný předal zastupitelstvu „Podnět k podání námitky k zápisu ze zasedání      

       ZO“, (dále jen „ Podnět“ , Kláry Zemanové advokátky zastupující klienty p.  

       Konečného M.., p.Konečnou J. a p. Szabó J. )

-  p. Kroupa konstatuje, že podnět je bezpředmětný, neboť převzatý návrh byl podán klienty výše jmenované advokátky a je nazván „ Úprava části pozemků 2391/2,1972/1 a 2401 k.ú.Hamry na komunikační plochu“,  proto nemůže být zápis  v bodě 3) opraven dle návrhu Podnětu.

-  p. Szabó vyjádřil nesouhlas se schváleným návrhem řešení účelové komunikace

-  p. Konečný podal návrh na další řešení po ukončení KPÚ

-  p. Nečásek připustil tuto možnost dalšího řešení

-  p. Šneberger upozorňuje na nedostupnost objektu č.p. 37 z důvodu kamenů

   v cestě

- p. Kroupa řešení po ukončení KPÚ je možný za  shody všech dotčených subjektů

- p. Koleňák připomíná, že se schváleným návrhem všichni na minulém zasedání      souhlasili

- p. Konečný a Szabó poukazují na nepořádek v okolí stavby č.p. 36

- p. Coufal – p. Žáček by měl více dbát na následky své stavební činnosti

- p. Koryťák – připomněl místní poplatky za užívání veřejných prostranství

 

    bod 8  a) V průběhu jednání. Uživatel p. Skřipský kontaktoval OÚ zatím bez konečného

                 vyjádření.

 

                 Další bez připomínek.

 

3)      Obecně závazná vyhláška obce Hamry  č. 1 / 2007 o místním poplatku za provoz

 systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování   

 komunálních odpadů  

      ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry  č. 1 / 2007 o místním poplatku

      za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

 komunálních odpadů. Sazba poplatku pro poplatníka podle této vyhlášky činí 400,- Kč

 na rok 2008.  

       Hlasování : 4 pro

 

4) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2007.

    ZO schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2007.

    Hlasování : 4 pro

 

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

     ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

     na pozemek ppč. 2809 v k.ú. Hamry na Šumavě se Slavomírem Hostkem, bytem Tyršova

    178, Nýrsko pro potřeby výstavby MVE.

     Hlasování : 4 pro

 

6) Mandátní smlouva

     ZO nesouhlasí s uzavřením Mandátní smlouvy na spolupráci na kompletní administraci

     dotací a jejich monitoringu s Mikroregionem Šumava – západ se sídlem Modrava 63.

     Hlasování : 4 pro

 

7) Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob   

     pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2008

    ZO projednalo návrh sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a  používání sběrných  

    nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby a podmínky pro uzavírání dohod v obci

    na rok  2008 tak to :

             Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

                          1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok )

                          5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok )

 

                 Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

                    400,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

                    600,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a

                                          ubytování

 

Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2008 :

 

               Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

                  Ubytování do 15 lůžek       -  1

                                   do 30 lůžek      -   2

                                   do 45 lůžek      -   3

                                  nad 45 lůžek     -   4

 

Hostinská činnost  :

restaurační zařízení  do 20 míst k sezení     - 1

                                 do 40 míst k sezení     - 2

                                nad 40 míst k sezení    -  3

a) U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování  se počet nádob sčítá podle

     kapacity ubytování a počtu míst k sezení   -  minimální počet nádob  - 2 ks.

 

b) U subjektů, kde se navýší počet nádob zůstává poplatek v nezměněné výši roku 2007

                                   1.250,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok )

                                    

Tento návrh bude zveřejněn a projednán na dalším veřejném zasedání ZO.

 

8) Informace a různé

 

 a) Kontrola plateb místních poplatků

Předseda finančního výboru p. Nečásek seznámil ZO s výsledky o provedené kontroly plateb místních poplatků a konstatoval, že platby poplatků jsou oproti předchozímu období podstatně lepší..

Poplatek ze psů nemá uhrazen jeden občan, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  jeden občan  a jeden rekreační objekt, pobytové poplatky nemají v plné výší  uhrazeny tři podnikající subjekty.

Dále předal ústní žádost člena finančního výboru p. Tauera o uvolnění z funkce člena výboru ze zdravotních důvodů.

ZO pověřuje předsedu finančního výboru výběrem nového člena v termínu do 30.12.07.

ZO ukládá OÚ vyzvat dlužníky k úhradě do 30.12.07, po té  vydat platební výměry

na zvýšení neodvedených poplatků  do 30.1.2008. Zodpovídá : starosta obce

                                                                                          

b)      Starosta seznámil členy ZO s Dodatkem č.3  k příloze č.1 smlouvy o dílo uzavřené dne 8.3. 2002 se Západočeskými komunálními služby Plzeň, s cenami za poskytované služby na rok 2008.

   

     c)  Prodej použitého kotle ATMOS

          ZO schvaluje prodej použitého kotle ATMOS za 1000,- Kč.

          Hlasování : 4 pro

 

     d)  Zahájení daňové kontroly Finančním úřadem v Klatovech.

 

e)      Zajištění zimní údržby pro cizí subjekty

ZO souhlasí se zajištěním zimní údržby pro cizí subjekty ve výši 550,- Kč/Mth.

Hlasování : 4 pro

     f)   Přeshraniční spolupráce na projektu Nordic walking

           ZO schvaluje partnerství se SV – Rittsteig Abt. Wintersport na projektu Nordic 

           walking.

           Hlasování : 4 pro

 

g)      Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na projekt „Obnova

      kulturního centra obce Hamry“

          ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro 

          vydání stavebního povolení na projekt „ Obnova kulturního centra obce Hamry s panem

          Pavlem Starým, Nuderova 602, Klatovy.

          Hlasování : 4 pro

 

      h) Jednání s Pozemkovým fondem v Klatovech

 

     ch) Soutěž „My už třídit umíme – 2 . místo, odměna ve výši 15.000,- Kč.

 

      i)  MAS Ekoregion Úhlava schválila 20.11.07 svůj strategický plán pro program Leader.

 

       j) Přehled čerpání finančních prostředků poskytnutých Pl.energetikou a jejich vyčerpání.

     

       k) Byla podána žádost o zavedení vysokorychlostního připojení k internetu.

 

       l) P. Koryťák – rozšíření veřejného osvětlení na křižovatku Mužík – kostel.

 

9)  Zasedání ukončeno ve 22.20 hod.

 

 

 

 

   

                                                              Usnesení

              z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  22.11. 2007

                          od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1)  ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry  č. 1 / 2007 o místním poplatku

      za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

 komunálních odpadů. Sazba poplatku pro poplatníka podle této vyhlášky činí 400,- Kč

 na rok 2008.  

 

2) ZO schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2007. (Změna rozpočtu je

    přílohou zápisu).

 

3) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

     na pozemek ppč. 2809 v k.ú. Hamry na Šumavě se Slavomírem Hostkem, bytem Tyršova

    178, Nýrsko pro potřeby výstavby MVE.

 

4) ZO nesouhlasí s uzavřením Mandátní smlouvy na spolupráci na kompletní administraci

     dotací a jejich monitoringu s Mikroregionem Šumava – západ se sídlem Modrava 63.                                   

 

5)  ZO schvaluje prodej použitého kotle ATMOS za 1000,- Kč.

 

6)  ZO souhlasí se zajištěním zimní údržby pro cizí subjekty ve výši 550,- Kč/Mth.

 

 

7) ZO schvaluje partnerství se SV – Rittsteig Abt. Wintersport na projektu Nordic 

     walking.

 

8) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro 

    vydání stavebního povolení na projekt „ Obnova kulturního centra obce Hamry“ s panem

    Pavlem Starým, Nuderova 602, Klatovy.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce