| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č.5 /2003 - prosinec 2003

  Místní zpravodaj      číslo 5/2003       prosinec  2003

          Informační server ŠumavaNet.CZ

     V roce 2004 budou přístupné internetové stránky obce Hamry i obecního úřadu na internetové adrese www. sumavanet.cz. Na těchto stránkách budou uvedeny základní informace o obci a obecním úřadu ( adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, organizační struktura, seznam podnikatelů a pod.), dále Usnesení zastupitelstva obce Hamry, vyhlášky, rozpočet obce a další informace o obci ( např. Hamerský list, pozvánky na různé aktivity, apod. ).

Podnikatelé v obci mohou na své náklady na těchto stránkách propagovat svoji činnost.
Zřízení stránek obecního úřadu vyplývá ze zákona.

            Obecně závazné vyhlášky obce

     V současné době jsou na úřední desce vyvěšeny vyhlášky o místních poplatcích
a nakládání s komunálním odpadem.

     1.  Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 o místních poplatcích se bude vybírat
          pro rok 2004

- poplatek ze psů ( splatný do 15.3. )  - 80,- Kč za prvního psa držitele
                                                    - 100,- Kč za každého dalšího psa téhož držitele

- poplatek za rekreační pobyt              - 8,- Kč za osobu a za každý i započatý den

- poplatek z ubytovací kapacity          - 2,- Kč za každé využité lůžko a  den

- poplatek za užívání veřejného
   prostranství ( reklamní zařízení )    - 50,- Kč za rok do 1m2
                                                 - 100,- Kč za rok nad 1m2
       ( skladování materiálu a pod. )    - 1,- Kč za m2 a den
Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce.

          2. Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se bude vybírat pro rok 2004
 - od poplatníka s trvalým pobytem ( splatnost do 31.5. )                250,- Kč na osobu
 - od poplatníka vlastnící stavbu k rekreaci ( splatnost do 31.3. )    250,- Kč na objekt
Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce.

     3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o nakládání s komunálním odpadem
- řeší povinnost fyzických osob třídit a předávat komunální odpad
- řeší nakládání s komunálním odpadem v zimním období a stanovuje sběrná místa
  pro případ, že odvozový vůz nemůže vyjet do špatně přístupných míst ( náledí, sníh, závěje a pod.). Jedná se o odvoz komunálního odpadu z míst Kollerův dvůr, Chata na Papírně, areál Policie ČR, domy č.p. 46, 47, 48, 80.
Určená místa :
a) Naproti autobusové zastávce „ Pod kostelem ” - z oblasti Kollerův dvůr.
b) U telefonního automatu - z Chaty na Papírně, z areálu Policie ČR,
     z domu  č.p. 46, 47, 48, 80.
Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce.

     Sdružení Mikroregion Šumava - Západ
Naše obec je již několik let členem Mikroregionu Úhlava ( obce Hamry, Nýrsko, Dešenice, Strážov, Chudenín, Všeruby ) a Svazku Údolí pod Ostrým, který vznikl za účelem odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Stará Lhota, Milence a Dešenice.
     Protože však naše obec svojí polohou i starostmi patří více mezi obce šumavské a horské, rozhodlo zastupitelstvo obce o vstupu do Sdružení Mikroregion
Šumava - Západ. Členy tohoto sdružení jsou i obce Železná Ruda ( Hojsova Stráž a Brčálník ), Čachrov, Modrava, Srní, Prášily, Horská Kvilda, Kvilda.
Předmětem činnosti je mimo jiné též koordinace ochrany a ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti. Sdružení podporuje i jiné aktivity jednotlivých obcí ( členů sdružení ), podporu podnikání, rozšířování turistických stezek, koordinaci územních plánů a pod. Sdružení spolupracuje při získávání a využívání různých rozvojových fondů ČR a EU, které obec nemůže jako jednotlivec získat.

     Výlet do Pasova
V minulém čísle Hamerských listů jsme informovali občany o podmínkách
Česko - německé jízdenky přátelství. Této možnosti využilo Občanské sdružení Hamry a uspořádalo dne 29.11. 2003 výlet vlakem do Pasova, kde byla zajištěna prohlídka města s průvodcem. Výletu se zúčastnilo přes 40 občanů  a všichni byli
i přes rozmary počasí s výletem velmi spokojeni.
     Občané se ptají  -  my odpovídáme

Dotaz Jaroslavy Kroupové, Hamry č.p. 28 :
Před několika lety obec Hamry nechala vypracovat urbanistickou studii. Nyní jsem se dozvěděla, že se tato studie bude přepracovávat. Zajímalo by mě z jakého důvodu je nutno projekt měnit, jaká byla cena původního projektu, na kolik přijde změna projektu a kdo ji bude hradit, jak často se urbanistická studie může nebo bude měnit.

My odpovídáme :
Každá samostatná obec nutně potřebuje závazný územně plánovací dokument, který stanoví pravidla pro její rozvoj. Takovým dokumentem je územní plán, event. urbanistická studie. První urbanistickou studii pro obec zpracoval Ing. arch. Vávra
v roce 1992. Objednával a platil ji ONV Klatovy, obec ji však neschválila.
Po dlouholetém vyjednávání a změnách se návrh územního plánu s občany projednával opět v letech 1999 - 2000 a byl schválen 22.3. 2001. Podle toho územního plánu se obec řídí i v současné době. Cena za zpracování činila 49.000,- Kč. Na dobu platnosti územního plánu není stanoven žádný časový limit.
Protože se však změnily podmínky za kterých byl územní plán zpracován - jiný způsob odkanalizování obce, nové turistické trasy, jiný způsob využití areálu Policie ČR, jiné využití zemědělských pozemků získaných převážně od PF ČR, rozhodlo
17.7. 2003 zastupitelstvo o změně územního plánu a práci zadalo Ing.arch.Vávrovi.
Obec pak na úřední desce i v Hamerském listu vyzvala občany obce,  fyzické a právnické osoby podnikající v místě i vlastníky pozemků a staveb, aby písemně
podali své návrhy a připomínky k tomuto záměru do 13.6. 2003.
Na základě těchto shromážděných připomínek byl zpracován návrh změny územního plánu. Tento návrh byl vystaven na OÚ Hamry od 22.9. do 21.10. 2003 a veřejně projednán dne 9.10. 2003. Od občanů bylo doručeno 11 podmětů na změnu. Informace o všech navrhovaných  změnách mohli občané získat na veřejném projednání dne 9.10. 2003, bohužel tohoto jednání se zúčastnilo pouze 5 občanů.
V současné době probíhá projednávání návrhu s veřejnosprávními orgány.
Náklady na přepracování územního plánu jsou vyčísleny na 49.000,- Kč.  Tuto cenu zaplatí všechny subjekty jejichž návrhy změn budou do nového územního plánu zapracovány.

      Přírodní rezervace Úhlavský Luh

Po dohodě mezi Správou NP a CHKO Šumava a obcí Hamry byla na katastru naší obce zřízena podél řeky Úhlavy Přírodní rezervace Úhlavský Luh. Celková výměra činí 50 ha, částečně zasahuje do katastrálního území Zelená Lhota. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v nivě řeky Úhlavy, všechny ostatní pozemky a louky, které je možno obhospodařovat byly geometricky odděleny a do rezervace nebyly začleněny. Posláním  rezervace je zachovat přirozené ekosystémy v nivě řeky a chránit původní vegetaci. Do rezervace ale není vstup zakázán, naopak CHKO Šumava zřídí na jejím území naučnou stezku. V současné době se již vyřizuje stavební povolení.
Bližší informace o vymezení Přírodní rezervace Úhlavský Luh byly vyvěšeny
na úřední desce případně se lze informovat na obecním úřadě.

     Občanské sdružení Královský Hvozd
Naše obec se v červenci 2003 stala členem regionálního občanského sdružení Královský Hvozd. Jde o vlastivědnou společnost, která chce veřejnosti přiblížit všechny dostupné informace o historii i současnosti území ve kterém se naše obec nachází. Pro informaci dodáváme, že členství je bezplatné. Schůze a akce sdružení se konají v Hospůdce pod lesem v Hamrech.
Zveme vás na předvánoční posezení spojené s besedou a povídáním o Šumavě, které se zde bude konat dne 13.prosince 2003 od 13.30 hodin.


                 --------------------------------------------------------------------------------
                                      Blahopřejeme jubilantům   

                   Prosinec    :   Vladimír Nečásek             -      55 let
                                       Václava Klimentová        -      55 let

         Oslavencům přejeme hodně zdraví, dobré pohody a radosti ze života
              ________________________________________________________
 

                                  Vážení občané a čtenáři Hamerského listu ,
                přejeme Vám všem radostné a klidné prožití svátků vánočních
      a v novém roce 2004 mnoho zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů

                                                                                                 Obec Hamry

___________________________________________________________________________
Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Marie Kropáčková,  Obecní úřad Hamry,  340 22 Nýrsko,  okres Klatovy,  tel. 376390180, fax 376390180, e-mail  obechamry@nextra.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ