| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list 3/2007 - prosinec 2007

 

  Místní zpravodaj      číslo 03/2007       prosinec   2007

       

  Vážení spoluobčané,

 

v nastávajícím čase Svátků vánočních, v čase jejich příprav a vánočního shonu, s blížícím

se koncem roku nastává i čas úvah, zamyšlení nad tím jaký byl, co nám přinesl, jak jsme jej prožili.

     Pro naši obec byl ve znamení patnáctého výročí její samostatnosti, rokem bohatým

na kulturní a společenské akce. V únoru začal občany pořádaným Masopustním průvodem,

o velikonocích  vystoupením pěveckého sboru Šumavan, červnovým srazem evropského spolku tříkolek na Horské Chatě Hamry a jejich spanilé jízdy regionem, v červenci pak Hamerskými slavnostmi spolu s turnajem v nohejbalu, výstavou a koncertem vážné hudby, otevřením Poutního místa s jeho vysvěcením a slavnostní mší. Následoval každoročně pořádaný turnaj v minikopané a místním občanským sdružením organizovaná zábavná soutěž o Hamerského Bivoje.

     Začátkem září se uskutečnil, občany připravený, první ročník dřevorubecké soutěže Hamerská sekyra a založeno občanské sdružení Sportovní klub Hamry. Kulturní dění tohoto roku bude zakončeno předvánočním koncertem, opět pěveckým sborem Šumavan.

Chtěl bych vám všem, kteří akce pořádali, podíleli se na jejich organizaci a přípravě, všem kteří se jich zúčastnili, přišli se pobavit a  tím podpořili činnost druhých, velmi poděkovat.

Přispěli jsme tak všichni svou měrou na dobrém hodnocení obce v soutěži Vesnice roku v rámci Plzeňského kraje. Další poděkování patří těm, kteří se svou snahou v třídění odpadů podíleli na získání druhého  místa v soutěži „My už třídit umíme“.

     Za podpory Plzeňského kraje byla provedena výměna oken v budově Obecního úřadu, dále provedeny stavební úpravy bytu v č.p.23 v podobě nové elektroinstalace a topného systému.

Pro údržbu obce bylo za podpory Úřadu práce vytvořeno pracovní místo, které i přes různé své problémy mělo svůj význam.

     Od Pozemkového fondu jsme po dlouhých letech úsilí získali převodem dva pozemky a další by měla obec získat v průběhu pozemkových úprav, které v obci probíhají a měly by nám přinést nové zaměření pozemků odpovídající skutečnosti.

     Mnoho věcí se nepodařilo, nestačilo se  udělat, zůstalo plno problémů a nové vznikají, jejich řešení mnohdy nezáleží jen na nás, vzájemnou spoluprácí a ochotou, ale můžeme k řešení společně přispět.

     Do nového roku budeme vstupovat s příslibem výší daňové výtěžnosti, která může přispět

ke zlepšení mnoha věcí. Obec zažádala o příspěvek v Nadaci ČEZ na dokončení  Poutního místa, připravujeme projekt celkové úpravy prostranství kolem kostela s otevřením urnového háje, dále budeme žádat o příspěvek na výměnu oken v č.p. 23, měl by se uskutečnit prodej domu č.p. 33 jeho nájemníkům a kanalizace, která je pro nás nejdůležitější.

     Dovolte, abych vám všem popřál příjemné prožití Svátků vánočních, příjemnou oslavu příchodu Nového roku a v něm vedle plného zdraví mnoho štěstí, pracovní pohody a životní spokojenosti.

                                                                                  Miroslav Kroupa starosta obce

          Ze shromáždění členů Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým

 

     Dne 11. prosince 2007 proběhlo Shromáždění členů DSO Údolí pod Ostrým k dosavadnímu průběhu odkanalizování obcí a dalším postupům v jeho realizaci.

V současné době prováděná I.etapa v městysu Dešenice probíhá podle plánu jak uvedl jeho starosta Jan Rejfek a je zhotoveno více než 60 % prací. Zbývající část bude zahájena v příštím roce hned jakmile to dovolí povětrnostní podmínky.Vyjádřil spokojenost a poděkování firmě Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko provádějící výstavbu.

     Zástupce firmy PROVOD  ing. Plichta, která projekt připravuje informoval o stavu Operačního programu ŽP, v kterém bude žádost o finanční dotaci podávána.

Tento program nebyl doposud mezi ČR a Evropskou komisí podepsán a nejsou ani známy všechny závazné ukazatele a podmínky pro získání a naplnění dotačního titulu. Předpokládaný termín výzvy pro podání žádostí je únor 2008. Z operačního programu je možné získat až 90 % finančních prostředků, ale pro naše podmínky je pravděpodobný modul uplatnění 85 %.

V další části upozornil na potřebu dořešení projektové dokumentace k územnímu řízení a zvýraznil nutnost řešení situace v naší obci. Z předložené rekapitulace nákladů vyplývá po změně technického řešení (gravitační zp.) bude potřeba pro Hamry 52,335 mil. Kč,

pro Zelenou a Starou Lhotu 49,258 mil. korun , pro společný výtlak 16,821 mil.Kč a

pro Děšenice - Milence 20,724 mil. Kč. Celkem tedy 139,138 mil.bez 19 % DPH.

Z těchto čísel vyplývá obava že Hamry na dotaci v celé šíři projektu vzhledem k přepočtu nákladů na jednoho obyvatele nedosáhnou. Starosta města Nýrska navrhl  přivést hlavní páteřní řad k lokalitě Kollerův dvůr a dál hledat způsoby dalšího řešení. K tomu byla z mé  strany vznesena připomínka, aby v nejhorším případě byl hlavní páteřní řad byl doveden

na  střední Hamry. Firma Provod byla poté pověřena zpracováním těchto variant. To samozřejmě neznamená, že se obec vzdává celkového odkanalizování a s těmito varianty souhlasí.

     Na závěr jednání starosta města Nýrska deklaroval nýrskou cenu stočného ( cca.16,70 Kč)

pro provoz kanalizace, která bude v jednotlivých obcích navýšena o energetické vstupy potřebné pro provoz kanalizace.

     Toto shromáždění přineslo pro naši obec málo povzbudivé zprávy. Zastupitelstvo obce bude tuto složitou situaci v následujícím období řešit. V řešení se obrátíme na všechny zainteresované orgány o pomoc, o vyjádření stanovisek a způsobu jak dále postupovat.

                                                                                 

Miroslav Kroupa starosta obce

 

 

                 „My už třídit umíme“

     I v tomto roce se naše obec přihlásila do soutěže obcí a měst Plzeňského kraje na podporu myšlenky třídění odpadů pod názvem „My už třídit umíme“. Dle počtu obyvatel byla naše obce zařazena do kategorie obcí do 1000 trvale žijících obyvatel. Do této kategorie se přihlásilo 68 obcí. Z tohoto počtu obcí bylo vybráno 15 nejlepších obcí, které odborná komise složená ze zástupců společnosti EKO-KOM, a.s., RRA Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje osobně navštívila a prohlédla si, jak vypadá odpadové hospodářství obce v praxi. Mezi těmito obcemi se umístila i naše obce. Milé překvapení nás čekalo na vyhlášení výsledků soutěže, které se konalo 6. listopadu 2007 ve Sněmovním sále Radnice města Plzně. Na prvním místě se umístila obce Štichov (okres Domažlice, na druhém místě naše obce Hamry, na třetím místě obce Němčovice (okres Rokycany). Každá obec obdržela symbol podpory třídění - speciální keramickou popelničku ve tvaru zvonu a diplom (ocenění),

první tři obce z každé kategorie kromě toho obdržely finanční odměny prostřednictvím symbolických šeků. Obec na prvním místě získala finanční odměnu ve výši 20 tisíc Kč, druhá obec 15 tisíc Kč a třetí obec 10 tisíc Kč.                      

 

          Vydaná obecně závazná vyhláška obce Hamry pro rok 2008

 

Obecně závazná vyhláška obce Hamry  č. 1 / 2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nabývá účinnosti dne 1.1. 2008.

     Upozorňujeme na čl. 2

 

 Poplatek platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

    

                                    čl.3

     1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a)  a b) této vyhlášky činí

          400,- Kč a je tvořena :

 

a) z částky 48,- Kč za kalendářní rok (  částku dopočítanou na předpokládané náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro rok 2006 )

 

b) z částky  352,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných

     nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

     Skutečné náklady činily 51.362,10 Kč a byly rozúčtovány takto

     51362,10 Kč  :  146 ( poplatníků )  =  352,- Kč na 1 poplatníka.

 

                                  čl.5

     1) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný jednorázově

         do 31.5. každého roku.

 

     2) Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově

         nejpozději do 31. 3.  každého roku.

 

 

          Pozvánka na Vánoční koncert

 

     Zveme občany na Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Šumavan Klatovy, člena Unie českých pěveckých sborů do kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech dne 22.12. 2007 od 14.00 hodin.

 

 

 

          Legenda o narození Ježíška

 

     Ježíšek se narodil podle biblického příběhu v městě Betlémě, kam se ze svého domova

v Nazaretu vydali jeho rodiče Marie a Josef. Na dlouhou cestu se vydali poté, co římský císař vyhlásil sčítání lidí a jejich majetku, kvůli lepšímu vybírání daní. Aby sčítání proběhlo

v pořádku, musel se každý hlásit ve městě, z kterého pocházel. Ve městě Betlémě nebylo té noci, kdy Josef s Marií došli, jediné volné místo k noclehu a proto se na noc uchýlili do salaše nedaleko od městských bran. Tam také Marie porodila svého syna Ježíše. Namísto do kolébky jej uložila do jesliček, které jinak sloužily ke krmení dobytka.
     Jako první se o narození Ježíše dozvěděli pastýři, kterým se zjevil anděl a zvěstoval, že se narodil spasitel. Pastýři se hned vydali na cestu, aby se novému králi poklonili. Z východu se s cennými dary vydali tři mudrcové, kterým cestu ukazovala jasně zářící hvězda. Oni mudrcové byli Tři králové a mezi dary, které Ježíškovi nesli byla myrha, kadidlo a zlato.
O narození budoucího krále se dozvěděl i král Herodes. Ze strachu o svůj trůn nechal okamžitě zavraždit všechny chlapce narozené v Betlémě. Josefovi a Marii se spolu s malým Ježíškem podařilo uprchnout do Egypta, odkud se vrátili zpět až po smrti Heroda.

 

          Vánoční koledy


Stromečku, vstávej, ovoce dávej, umyj se, ustroj se, je Štědrý den!


Anděl Páně zlámal sáně, svatý David dal je spravit, svatá Eva dala dřeva, svatá Tereza dala železa, svatý Jakub dal je okút, svatý Job na ně hop, svatý Jan vozil se na nich sám. 


Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, maminka u stolu jablíčko rozkrojí. A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku, co byla schovaná v červeném jablíčku. 

 

 

                                    Blahopřejeme jubilantům   

 

 

                   prosinec               :          Petr Šneberger                      -      50 let

 

              Oslavenci přejeme hodně zdraví, dobré pohody a radosti ze života   

 

                              Obec Hamry přeje Všem občanům

                        krásné a poklidné vánoční svátky.

                         Hodně štěstí, zdraví  a mnoho

                        osobních i pracovních úspěchů

                                 v novém roce 2008

 

 

_________________________________________________________________________

           

Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Zdeňka Coufalová,  Obecní úřad Hamry,  340 22 Nýrsko,  okres Klatovy,  tel. 376390180, fax 376390180, e-mail  obechamry@nextra.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ