| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 13/2007 ZO ze dne 20.12. 2007

                 Zápis z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 20.12. 2007 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :  p. Nečásek, p. Koleňák,                   

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 12/2007.

      3 )   Rozpočtové provizorium.

      4)    Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2007.

      5)    Smlouva o poskytnutí mimořádné bezúročné půjčky na pokrytí nákladů tíživé

             finanční situace.

6)      Odkanalizování obce

7)      Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2008.

8)      Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Důl pod Ostrým

9)      Diskuse, různé

10)  Závěr

 

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 13. veřejné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 4 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.13/2007: p. Coufal, p. Przygrodski

 

2) Kontrola zápisu č. 12/2007 z 22.11. 2007

     - bez připomínek.

 

3) Rozpočtové provizorium

     ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2008 rozpočtové provizorium. Obec smí

     hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové a nedaňové a kapitálové příjmy a

     dotace.

     Hlasování : 5 pro

 

4) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2007.

    ZO schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2007.

    Hlasování : 5 pro

 

5) Smlouva o poskytnutí mimořádné bezúročné půjčky na pokrytí nákladů tíživé

    finanční situace

    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 2/2007 o poskytnutí mimořádné bezúročné půjčky

    na pokrytí nákladů tíživé finanční situace ve výši 5.000,- Kč p. Prokopové, bytem

    Hamry 23.

    Hlasování : 5 pro

 

6) Odkanalizování obce

     Starosta seznámil přítomné se zápisem ze Shromáždění členů Dobrovolného svazku obcí

     Údolí pod Ostrým konaného11.12. 2007.

     Starosta vyzve firmu PROVOD, aby vypracovala finanční kalkulace výstavby kanalizace 

     v obci.

 

7) Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob   

     pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2008

    ZO projednalo návrh sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a  používání sběrných 

    nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby a podmínky pro uzavírání dohod v obci

    na rok  2008 tak to :

    a) Ponechat podmínky pro uzavírání Dohod roku 2007

         Hlasování : 1 pro 4 proti

           

    b) Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

                          1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok )

                          5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok )

 

                

                Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

                    400,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

                    600,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a

                                          ubytování

 

Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2008 :

 

               Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

                  Ubytování do 15 lůžek       -  1

                                   do 30 lůžek      -   2

                                   do 45 lůžek      -   3

                                  nad 45 lůžek     -   4

 

Hostinská činnost  :

restaurační zařízení  do 20 míst k sezení     - 1

                                 do 40 míst k sezení     - 2

                                nad 40 míst k sezení    -  3

a) U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování  se počet nádob sčítá podle

     kapacity ubytování a počtu míst k sezení   -  minimální počet nádob  - 2 ks.

 

b) U subjektů, kde se navýší počet nádob zůstává poplatek v nezměněné výši roku 2007

                                   1.250,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok )

     Hlasování : 5 pro

8) Rozpočet dobrovolného svazku obcí Důl pod Ostrým na r. 2008

     ZO souhlasí s rozpočtem dobrovolného svazku obcí Důl pod Ostrým na r. 2008

     Hlasování : 5 pro

 

9) Informace a různé

 

    a) Elektrická přípojka Špirk - Gruber

         Zajištění dokumentace k přípojce od Pozemkového fondu.

                                                                                          

b)      Žádost p. Konečného o prodloužení nájemné smlouvy na část pozemku ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě :

 

- prodloužení nájemní smlouvy do dokončení stavby domu č.p. 36 v Hamrech

              Hlasování : 3 proti 2 zdrželi hlasování

 

           - prodloužení nájemní smlouvy na dobu 1 roku

              Hlasování : 4 pro 1 proti

 

c)      Partnerská smlouva

ZO souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o partnerské spolupráci mezi sdružením

„Královská obec Hamerská“ a obcí Hamry.

Hlasování : 5 pro

 

d)      Oprava zpevněné plochy odpadového hospodářství

ZO souhlasí s úhradou faktury za opravu zpevněné plochy odpadového hospodářství

ve výši 37.442,20 Kč.

Hlasování : 5 pro

 

10)  Zasedání ukončeno ve 22.10 hod.

 

 

 

 

   

                                                              Usnesení

              z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  20.12. 2007

                          od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1)  ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2008 rozpočtové provizorium. Obec smí

     hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové a nedaňové a kapitálové příjmy a

     dotace.

 

 

2) ZO schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2007. (Změna rozpočtu je

    přílohou zápisu).

 

 

3) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 2/2007 o poskytnutí mimořádné bezúročné půjčky

    na pokrytí nákladů tíživé finanční situace ve výši 5.000,- Kč p. Prokopové, bytem

    Hamry 23.

 

4) ZO nesouhlasí s  ponecháním podmínek pro uzavírání Dohod roku 2007 pro zajištění svozu 

     komunálního odpadu a  používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické

     osoby na rok  2008.

 

 

5)  ZO rozhodlo o sazbách pro zajištění svozu komunálního odpadu a  používání sběrných 

    nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby a podmínky pro uzavírání dohod v obci

    na rok  2008 tak to :          

              Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

                          1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok )

                          5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok )

       

                Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

                    400,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

                    600,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a

                                          ubytování

 

Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2008 :

 

               Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

                  Ubytování do 15 lůžek       -  1

                                   do 30 lůžek      -   2

                                   do 45 lůžek      -   3

                                  nad 45 lůžek     -   4

 

Hostinská činnost  :

restaurační zařízení  do 20 míst k sezení     - 1

                                 do 40 míst k sezení     - 2

                                nad 40 míst k sezení    - 3

a) U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování  se počet nádob sčítá podle

     kapacity ubytování a počtu míst k sezení   -  minimální počet nádob  - 2 ks.

 

b) U subjektů, kde se navýší počet nádob zůstává poplatek v nezměněné výši roku 2007

                                   1.250,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok )

 

6)  ZO souhlasí s rozpočtem dobrovolného svazku obcí Důl pod Ostrým na r. 2008.

 

 

7) ZO nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry

     na Šumavě do doby dokončení stavby domu č.p. 36 v Hamrech.

  

         

8) ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry

     na Šumavě na 1 rok.

 

 

9) ZO souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o partnerské spolupráci mezi sdružením

   „Královská obec Hamerská“ a obcí Hamry.

 

 

10) ZO souhlasí s úhradou faktury za opravu zpevněné plochy odpadového hospodářství

     ve výši 37.442,20 Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce