| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.1/2008 ZO ze dne 24.1. 2008

            Zápis z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 24.1. 2008 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :  p. Przygrodski, p. Arendáš                   

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

 

1)  Zahájení veřejného zasedání.

 2)      Kontrola zápisu č. 13/2007.

       3)   Návrh rozpočtu na rok 2008.

       4)    Návrh rozpočtového výhledu na rok 2008 -2009.

       5)    Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2008.

       6)    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

       7)    Prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2391/2 v k.ú. Hamry

                na Šumavě  p. Miloslavu Konečnému.

8)       Údržba a zimní údržba místních komunikací.

9)       Vytvoření nového pracovního místa.

10)   Diskuse, různé

11)   Závěr

 

 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 1. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.1/2008 : p. Nečásek, p. Koleňák

 

2) Kontrola zápisu č. 13/2007 z 20.12. 2007

    bod 6 a 8 )  na programu jednání dnešního zasedání

     - další bez připomínek.

 

3) Návrh rozpočtu na rok 2008

     Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2008 a ZO souhlasí s zveřejněním návrhu rozpočtu

      na úřední desku.

    

4) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2008 -2009

    Byl předložen návrh rozpočtového výhledu na rok 2008 -2009 a ZO souhlasí        

    se zveřejněním návrhu na úřední desku.

 

5) Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2008

    ZO souhlasí s Plánem stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2008.

    Hlasování : 5 pro

 

6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

     ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

     v obci číslo IV-12-0003507/1 s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín

     Hlasování : 5 pro

 

7) Prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

    p. Miloslavu Konečnému

 

P. Kroupa starosta – na minulém zasedání ZO schválilo prodloužení nájemní smlouvy

 na dobu 1 roku , ale původní smlouva nemůže být prodloužena, protože došlo k prodeji části pronajatého pozemku. Dále nebyly stanoveny podmínky pro uzavření smlouvy. Před uzavřením nové smlouvy by bylo nutné zrušit usnesení ZO z 11/2007 k stanovení průběhu účelových komunikací v této lokalitě v návaznosti a shodě na komplexní pozemkové úpravy, ke které se kladně vyjádřili všichni zainteresovaní účastníci. Prodejem části pozemku a stanovením průběhu účelové komunikace, opět za shody všech zainteresovaných, mělo dojít k ukončení problému. Nová smlouva odsouvá ukončení sporu, ale utváří prostředí pro jeho zostření. Proto navrhuji zrušit usnesení  o prodloužení smlouvy z minulého zasedání ZO

bod 7) usnesení z 20.12 2007.

 

P. Mára – ponechání pronájmu do doby ukončení komplexních pozemkových úprav.

 

P. Coufal – přikláním se k návrhu p. Kroupy, ke zrušení rozhodnutí z minulého zasedání ZO.

 

P. Konečný, Szabó – navrhují ponechat oplocení v původním místě

 

a)      Pronájem části pozemku ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě do doby ukončení

      komplexních pozemkových úprav panu Miloslavovi Konečnému.

            Hlasování : 1 pro 4 proti

  ZO nesouhlasí s pronájmem části ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě do doby ukončení komplexním pozemkových úprav.

 

b)      Zrušení bodu 7) usnesení z 13. veřejného zasedání ZO ze dne 20.12. 2007

      o prodloužení nájemní smlouvy na dobu 1 roku.

      Hlasování : 4 pro, 1 zdržel

  ZO ruší bod 7) usnesení  z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného 

  dne 20.12. 2007 o prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry

  na Šumavě

 

8) Údržba a zimní údržba místních komunikací

     P. Kroupa – problémy s rozmary počasí nás vedou k nutnosti řešit zabezpečení sjízdnosti

     místních komunikací a jejich následný úklid.

     Návrh na zakoupení zametače v ceně do 23.000,- Kč.

     Hlasování : 5 pro

    ZO souhlasí se zakoupením zametače v ceně do 23.000,- Kč.

  

9) Vytvoření nového pracovního místa

Pro zajištění pořádku, údržby, oprav v obci je záměrem vytvoření stálého pracovního místa.

    Návrh na vytvoření stálého pracovního místa pro Obec Hamry

     Hlasování : 5 pro

    ZO souhlasí s vytvořením stálého pracovního místa pro Obec Hamry.

 

10) Informace a různé

 

    a) Odkanalizování obce

         P.Kroupa informoval o stavu věci s odkanalizováním obce.

         - dotaz na odbor fonfů EU – seznámení s odpovědí na dotaz

         - dotaz na SFŽP k účasti v 3. výzvě OPZP – seznámení s odpovědí na dotaz

         - podána žádost o stanovisko Povodí Vltavy v Plzni

 

b)      Spoluúčast na projektech Mikroregionu Šumava - západ

ZO má zájem o 1 ks  interaktivní tabule se spoluúčastí cca 15.000,- Kč, o účast na marketingu MŠZ ( spolupodílení se na : TV šot v ZAK a GIMI, DVD smyčka cca 30 minut nekomerční pro veletrhy, výstavy cestovního ruchu a nekomerční prezentaci, tištěné prospekty, účast na veletrzích a výstavách cestovního ruchu v rámci  mikroregionu), ZO nemá zájem o webkameru.

Hlasování : 5 pro

 

c)      Daň z nemovitostí

Informace o změně v roce 2008.

 

d)      Ustanovující republikové shromáždění Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Podání informace.

 

e)      Geografické názvosloví pro zeměměřický úřad

 

f)       Nordic walking a přechod Lomničky

 

11)  Zasedání ukončeno ve 22.25 hod.

 

 

 

   

                                                              Usnesení

              z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  24.1. 2008

                          od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1)  ZO souhlasí s Plánem stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2008

 

2) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

     v obci číslo IV-12-0003507/1 s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín

 

3) ZO nesouhlasí s pronájmem části ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě do doby ukončení

    komplexním pozemkových úprav.

 

4) ZO ruší bod 7) usnesení  z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného 

  dne 20.12. 2007 o prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry

  na Šumavě.

 

5)  ZO souhlasí se zakoupením zametače v ceně do 23.000,- Kč.

 

6)  ZO souhlasí s vytvořením stálého pracovního místa pro Obec Hamry.

 

7) ZO má zájem o 1 ks  interaktivní tabule se spoluúčastí cca 15.000,- Kč, o účast

    na marketingu MŠZ ( spolupodílení se na : TV šot v ZAK a GIMI, DVD smyčka cca

   30 minut nekomerční pro veletrhy, výstavy cestovního ruchu a nekomerční prezentaci,

    tištěné prospekty, účast na veletrzích a výstavách cestovního ruchu v rámci  mikroregionu),

    ZO nemá zájem o webkameru.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce