| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 2/2008 ZO ze dne 21.2.2008

                  Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 21.2. 2008 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :  p. Przygrodski, p. Arendáš                   

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

 

1)  Zahájení veřejného zasedání.

 2)      Kontrola zápisu č. 1/2008.

       3)   Rozpočet na rok 2008.

       4)   Rozpočtový výhled na rok 2008 -2009.

       5)    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

       6)    Kontrola Finančního úřadu Klatovy.

       7)    Pracovní místo obce.

8)       Žádost o dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2008.

9)      Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu „Programu rozvoje

       venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji v roce 2008“.

10)  Projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“

11)  Jmenování člena finančního výboru.

12)  Příprava akcí pro dotační tituly

13)   Diskuse, různé

14)   Závěr

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 2. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a  diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.2/2008 : p. Coufal, p. Nečásek

 

2) Kontrola zápisu č. 1/2008 z 24.1. 2008

    bez připomínek.

 

3) Rozpočet na rok 2008

    ZO schvaluje rozpočet na rok 2008.

    Hlasování : 5 pro

    

4) Rozpočtový výhled na rok 2008 -2009

    ZO schvaluje rozpočtový výhledu na rok 2008 -2009.

    Hlasování : 5 pro

 

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

    na pozemky ppč. 2810/1, 2810/2, 2812/1 a 2812/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

    s p. Slavomírem Hostkem, bytem Tyršova 178, Nýrsko.

    Hlasování : 5 pro

 

6) Kontrola Finančního úřadu Klatovy

     ZO vzalo na vědomí výsledek kontroly Finančního úřadu Klatovy  z akce „Přeshraniční

     sportování pod Ostrým“ s výsledkem, že nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

 

7) Pracovní místo obce

     a) ZO souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s panem Romanem Coufalem, bytem

         Hamry  85 od 3.3. 2008, na plný pracovní úvazek tj. 40 hodin /za týden, zařazením

         do platové 6 třídy jako zaměstnanec obce v pracovním poměru zařazený do obecního

         úřadu, druh činnosti – řízení vozidla, údržba veřejné zeleně, údržba komunikací, práce

         přípravné pro stavební činnost a jiné práce nařízené zaměstnavatelem.

         Hlasování : 4 pro 1 se zdržel (Coufal )

 

    b) ZO souhlasí se mzdovými výdaji na zaměstnance ve výši 300.000,- Kč / rok.

        Hlasování : 4 pro 1 se zdržel ( Coufal )                                                                                 

 

    c) Náhrady za používání vlastních technických strojů zaměstnance

      ZO souhlasí s vyplácením náhrady za používání vlastních technických strojů zaměstnance, 

      (tj. traktor, bagr apod. ) za cenu 350,- Kč/Mth na základě stanovené práce a pracovního

       výkazu.

       Hlasování : 4 pro 1 se zdržel ( Coufal )

  

8) Žádost o dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2008

     ZO souhlasí s podáním žádosti na dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova

     Plzeňského kraje 2008 na akci „ Stavební úpravy v domě č.p. 23 v Hamrech“ o celkových

     nákladech 580 000,- Kč, požadovaná dotace 348.000,- Kč.

     Hlasování : 5 pro

 

9) Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu „Programu rozvoje

     venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji v roce 2008“

    ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků na podporu „Programu

    rozvoje  venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji v roce 2008“ na akci „Turistický

    cíl – zaniklá obec Zadní Chalupy“ o celkových nákladech 102.000,- Kč, požadovaná dotace

    51.000,- Kč.

    Hlasování : 5 pro

 

10) Projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“

       ZO schvaluje účast obce Hamry v projektu „Marketingová strategie a propagace

      Šumavy“ v rámci Miroregionu Šumava – západ ( Horní Vltava – Boubínsko ).

      Hlasování : 5 pro

 

11) Jmenování člena finančního výboru

      ZO jmenovalo členku finančního výboru paní Antonii Koleňákovou, bytem Hamry 25.

      Hlasování : 5 pro

12) Příprava akcí pro dotační tituly

 

a) z ROP prioritní osy 1         - dostupnost center

               oblast podpory 1.5  – rozvoj místních komunikací

      Rekonstrukce MK přední Hamry – zadání zpracování projektové dokumentace

b) z ROP prioritní osa 2

                oblast podpory 2.2 – zachování kulturního dědictví

     Zadáno zpracování projektu na obnovu prostranství kolem kostela PMB v Hamrech.

 

c) Návrh na zadání zpracování projektu na rozšíření křižovatky Horník.

 

d) Podána žádost na zřízení dětského  hřiště u Nadace ČEZ.

 

e) Návrh na zadání zpracování projektu rekonstrukce veřejného vodovodu přední Hamry.

 

f) Návrh na zadání projektu rekonstrukce mostu  - Konečný.

 

ZO souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci MK přední Hamry, rozšíření křižovatky Horník, rekonstrukce mostu Konečný a  rekonstrukce veřejného vodovodu přední Hamry.

Hlasování : 5 pro

 

13) Informace a různé

 

a)      Odkanalizování obce

Starosta podal informace z jednání DSO Důl pod Ostrým.

b)      Činnost SMS ČR

c)      Zpráva Policie ČR  o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu obvodního oddělení Nýrsko

d)      PC translátor ( překladatel na PC )

e)      JSP – satelitní navigace.

f)        SK Hamry o.s. – akce 2008, pronájem hřiště, chemické WC.

 

14)  Zasedání ukončeno ve 20.30 hod.

 

 

 

   

                                                              Usnesení

              z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  21.2. 2008

                          od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1)  ZO schvaluje rozpočet na rok 2008. ( Příloha  zápisu )

 

2) ZO schvaluje rozpočtový výhledu na rok 2008 -2009. (Příloha zápisu )

 

3) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

    na pozemky ppč. 2810/1, 2810/2, 2812/1 a 2812/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

    s p. Slavomírem Hostkem, bytem Tyršova 178, Nýrsko.

 

4) ZO souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s panem Romanem Coufalem, bytem

    Hamry  85 od 3.3. 2008, na plný pracovní úvazek tj. 40 hodin /za týden, zařazením

    do platové 6 třídy jako zaměstnanec obce v pracovním poměru zařazený do obecního

    úřadu, druh činnosti – řízení vozidla, údržba veřejné zeleně, údržba komunikací, práce

    přípravné pro stavební činnost a jiné práce nařízené zaměstnavatelem.

 

5)  ZO souhlasí se mzdovými výdaji na zaměstnance ve výši 300.000,- Kč / rok.

 

6)  ZO souhlasí s vyplácením náhrady za používání vlastních technických strojů zaměstnance, 

     (tj. traktor, bagr apod. ) za cenu 350,- Kč/Mth na základě stanovené práce a pracovního

     výkazu.

 

7) ZO souhlasí s podáním žádosti na dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova

     Plzeňského kraje 2008 na akci „ Stavební úpravy v domě č.p. 23 v Hamrech“ o celkových

     nákladech 580 000,- Kč, požadovaná dotace 348.000,- Kč.

 

8) ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků na podporu „Programu

    rozvoje  venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji v roce 2008“ na akci „Turistický

    cíl – zaniklá obec Zadní Chalupy“ o celkových nákladech 102.000,- Kč, požadovaná dotace

    51.000,- Kč.

 

9) ZO schvaluje účast obce Hamry v projektu „Marketingová strategie a propagace

    Šumavy“ v rámci Miroregionu Šumava – západ ( Horní Vltava – Boubínsko ).

 

10) ZO jmenovalo členku finančního výboru paní Antonii Koleňákovou, bytem Hamry 25.

 

11) ZO souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci MK přední

       Hamry, rozšíření křižovatky Horník, rekonstrukce mostu Konečný a rekonstrukce

       veřejného vodovodu přední Hamry.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce