| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.3/2008 ZO ze dne 20.3. 2008

                      Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 20.3. 2008 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :                

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

 

1)  Zahájení veřejného zasedání.

 2)      Kontrola zápisu č. 2/2008.

       3)   Turistická stezka Stateček – Juránkova chata, Lomničky.

       4)   Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

       5)   Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů

             v důchodovém pojištění provedený OSSZ Klatovy

       6)   Odpis nevymahatelných pohledávek.

       7)   Účast obce v projektu „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v rámci    

             Mikroregionu Šumava – západ.

8)      Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany.

9)      Diskuse, různé

10)   Závěr

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 3. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 7 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a  diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 7 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.3/2008 : p. Przygrodski, p. Koleňák

 

2) Kontrola zápisu č. 2/2008 z 21.2. 2008

    bez připomínek.

 

3) Turistická stezka Stateček – Juránkova chata, Lomničky

    ZO souhlasí se zadáním studie vlivu turistické stezky na ochranu životního prostředí.

    Hlasování : 7 pro

    

4) Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění

    ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly provedenou VZP Klatovy.

    Hlasování : 7 pro

 

 

 

5) Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů

     v důchodovém pojištění provedený OSSZ Klatovy

    ZO vzalo na vědomí protokol o kontrole provedený OSSZ Klatovy.

    Hlasování : 7 pro

 

6) Odpis nevymahatelných pohledávek

     ZO souhlasí s odpisem nevymahatelných pohledávek za poplatky za provoz systému

     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

     za r. 2003 – 2006 ve celkové výši 1.492,- Kč.

     Hlasování : 7 pro

 

7) Účast obce v projektu „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v rámci

    Mikroregionu Šumava - západ

a)      ZO souhlasí s účastí Obce Hamry v projektu „Marketingová strategie a propagace

Šumavy“ v rámci Mikroregionu Šumava – západ.

           Hlasování : 7 pro

 

b)      ZO souhlasí s ručením Obce Hamry na projekt „Marketingová strategie a propagace

      Šumavy“ ve výši svého podílu.

           Hlasování :  7 pro                                                                              

  

8) Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

     ZO souhlasí s plánem preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany.

     Hlasování : 7 pro

 

9) Informace a různé

 

a)      Starosta podal informace z jednání s Plzeňským biskupstvím a Künische Gemeinde Hammern ohledně převodu pozemků na obec. Na tomto jednání bylo dohodnutu, že pozemky budou převedeny na obce.

b)      Zadání zpracování projektu rekonstrukce MK přední Hamry panu Macánovi.

c)      Účast na valné hromadě SDH Zelená Lhota. Starosta poděkoval za spolupráci v roce 2007 a požádal o spolupráci i v r. 2008.

d)      Odměny členů ZO – ZO vzalo na vědomí nařízení vlády č.79/2008 ( NV o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev).

e)      Činnost zaměstnance – náplň práce.

 

10)  Zasedání ukončeno ve 20.30 hod.

 

 

   

                                                              Usnesení

              z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  20.3. 2008

                          od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1)  ZO souhlasí se zadáním studie vlivu turistické stezky Stateček – Juránkova chata,

     Lomničky na ochranu životního prostředí.

 

2) ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly provedenou VZP Klatovy.

 

3) ZO vzalo na vědomí protokol o kontrole provedený OSSZ Klatovy.

 

4) ZO souhlasí s odpisem nevymahatelných pohledávek za poplatky za provoz systému

     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

     za r. 2003 – 2006 ve celkové výši 1.492,- Kč. ( Soupis pohledávek tvoří přílohu zápisu ).

 

5) ZO souhlasí s účastí Obce Hamry v projektu „Marketingová strategie a propagace

    Šumavy“ v rámci Mikroregionu Šumava – západ.

 

6)  ZO souhlasí s ručením Obce Hamry na projekt „Marketingová strategie a propagace

Šumavy“ ve výši svého podílu.

 

7) ZO souhlasí s plánem preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany. ( Plán tvoří

    přílohu zápisu ).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce