| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva ze dne 15.4. 2004

         Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 15.4. 2004 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Hosté :Štefan Arendáš st.,Štefan Arendáš ml.,Jiří Arendáš,

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.

     2) Kontrola zápisu  ze zasedání  ze dne 3.3. 2004.

     3) Návrh závěrečného účtu za r.2003.

     4) Vyúčtování hospodaření obce Hamry za rok 2003.

     5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2003.

     6) Protokol o provedené dohlídce čerpání finančních prostředků účelově určené

          půjčky na opravy z FRB.

     7) Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby                                      

          do Evropského parlamentu.

     8) Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského

          parlamentu.

     9) Smlouva o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení lékařské

          služby první pomoci Městu Nýrsku.

   10) Vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz základních škol a školní jídelny

         v Nýrsku.

   11) Žádost p.Kropáčka ohledně zajištění svozu komunálního odpadu z č.p. 20

   12) Znak a prapor obce Hamry.

   13) Plán zasedání zastupitelstva.

   14) Různé

         a)Kniha „Tenkrát na Šumavě“

         b)Příspěvek starosty obce.

         c)příspěvek p.Arendáše.

   15) Závěr,diskuse. 

    

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení :

 

  a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 3.veřejné zasedání v roce 2004 .

      Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

      za přítomnosti 6ti členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny. Navrhl, aby hlasování

      bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

      Hlasování : 6 pro

 

    b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

        Hlasování : 6 pro

 

    c) Určení ověřovatelů zápisu č. 3/2004: p. Jaroslav Wolf,p.Jan Koryťák

 

 

 

 2) Kontrola zápisu č. 2/2004 ze zasedání ZO ze dne 3.3. 2004.

 

   a) Upřesnění pracovní doby a úředních hodin OÚ Hamry   od 1.5.2004

        Pondělí  7.00 až  12.30  -   13.00 až  17.00

        Úterý     7.00 až  12.00

        Středa    7.00 až  12.00  -   12.30 až  15.00

        Pružná pracovní doba  4.00 hod. ( návštěva úřadů, pošty, banky ,obchodů).

        Celkem 26 hodin týdně (bude vedena kniha příchodů a odchodů).

 

   b) Připomínka k provozování živnosti v objektu č.p. 2 Suchý Kámen ( Zadní Chalupy )                                                   

-         na žádost nájemníka bylo provozování občerstvení schváleno na zasedání ZO          dne 19.4.2001             

 

  3) Návrh závěrečného účtu za r. 2003

Rozpis příjmů a výdajů byl ZO projednán a schválen s vyjádřením bez výhrad.

       Hlasování : 6 pro

    

  4) Vyúčtování hospodaření obce Hamry za rok 2003

       Podrobný rozpis příjmů a výdajů byl ZO projednán a schválen s vyjádřením bez výhrad.

       Hlasování „ 6 pro

 

  5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok  2003,

      Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce podle ustanovení        

      § 42  odst.2) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění.                                                                                                                                                                                                               

      ZO  schválilo bez výhrad

      Hlasování : 6 pro

 

  6) Protokol o provedené prohlídce čerpání finančních prostředků účelově určené půjčky               

       na opravy z FRB.                   

       ZO projednalo a schválilo protokol s vyjádřením bez výhrad.

       Hlasování : 6 pro

 

   7) Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby                           

        do Evropského parlamentu – 4 členové ( zapisovatel + 3 členové volební komise ).

       

 

   8) Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby  do Evropského parlamentu.

        Navržena  pracovnice OÚ p.Nečásková .

       

   

   9) Smlouva o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení                                                             

        lékařské služby první pomoci Městu Nýrsku.   

        ZO souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 1.904.- Kč.

        Hlasování : 6 pro

 

 

 

 

 

 

 

   10) Vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz základních škol a školní jídelny v Nýrsku                                 

         - v celkové výši  30.005,10  Kč.

          Hlasování : 6pro

 

   11) Žádost p.Kropáčka ohledně zajištění svozu komunálního odpadu z čp. 20 – ubytování.

         (Snížení poplatku z 1.000.- Kč na 500.- Kč, není celoroční provoz.)

          ZO zamítlo žádost J.Kropáčka.

         Hlasování : 3 pro, 1proti, 2 se zdrželi hlasování

        

 

 

   12) Znak a prapor obce Hamry.

          Starosta obce  předložil dva konečné návrhy .Přípomínka p.Kroupy  seznámit před     

          schvalováním znaku s předloženými návrhy občany obce.

           ZO znak a prapor neschválilo.

          Hlasování : 6 pro

         

 

 

    13) Plán zasedání zastupitelstva.

            Starosta předložil rozpis schůzí ZO , zveřejněno na vývěsce OÚ .

 

   

    14) Různé

a)        Informace  starosty o propagaci knihy „ Tenkrát na Šumavě  „ (od Zdeňka 

         Roučky).

b)   Příspěvek starosty obce.                                                                                                                    - Informace starosty obce o jednání  o převodu areálu policie  do převodu majetku        obce   Hamry – převod je podmíněn rekonstrukcí kuchyňského bloku na služebnu policie ČR. Obec Hamry v současné situaci na rekonstrukci  nemá  finanční prostředky,

         ale o areál má nadále zájem. V tomto smyslu podat písemné vyjádření policii ČR  -

         provede starosta obce.     

         - Zřízení dalších turistických stezek na k.ú. obce Hamry, akci musí zajišťovat

         obec – Mikroregion ji zaštítí.

  - Poděkování starosty  p. Heralové  za pomoc při dohledávání  historického majetku

  obce. 

  - Informace o těžbě kalamitního dřeva – pozemky pozemkového fondu ,smlouva obce

          z Lesy ČR.

      

.

c)  Příspěvek p.Arendáše.

Informace  k zimní údržbě místních komunikacích – obci je za každé prohrnutí účtována  pevná dohodnutá cena. Prohrnování u soukromých osob neprovádí na náklady obce. Provádění posypu v příštím zimním období bude projednáno.

 

       15) Diskuse.

          a) Po diskusi rozhodlo ZO pořádat oslavu Dne matek,zodpovídá starosta obce.

              Hlasování : 6 pro

 

 

 

 

 

              P. Koryťák- informace  o pozvání pracovníků pracujících v pohostinství na sraz

              24.4.2004 v Lamu.

-         dotaz na setkání na vrcholu Ostrého dne 1.5.2004

-          návrh na pokácení stromů zasahujících nad vedení el.proudu-p.Koryťák a p.Purkar odešle žádost p.ing.Ambrožovi ,lesnímu správci Lesů ČR.

-         Dotaz k získání seznamu obyvatel obce Hamry.       

   

             P.Bošotová- dotaz o možnosti přispění obce  na prořez lípy u kostela.

-         dotaz na osazení dopravní značky při odbočování na Hamry za Špičákem  - starosta obce zaurguje .

-         dotaz na osazení svodidel  nebo rozšíření komunikace pod kostelem v Hamrech.            

   

 

 

P.Vopalecký – odvoz dřeva od č.p. 24

-         odstranění závad v pokladní knize OS dle kontroly hospodaření občanského sdružení Hamry.

-         Dodat pokladní knihu OS na OÚ Hamry  dne 21.4.2004 p.Kroupa.

 

P.Wolf – návrh poskytnout odměnu ( příspěvek na benzin ) při pomoci odstraňování padlých stromů při kalamitě.                                                                                                           

 

P Kropáčková- požádala OS Hamry o příspěvek do Hamerského listu ( plán činnosti apod.)

 

 

Závěr zasedání ZO ukončeno starostou ve 23.15 hodin.                                                        

  

                                                           Usnesení

z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného   dne 15.4.2004

                             od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry.

 

 

1) ZO  projednala a schválila  návrh  závěrečného účtu za r.2003.

 

2) ZO projednala a schválila  vyúčtování  hospodaření obce Hamry za rok 2003.

 

3) ZO projednalo a schválilo „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za  rok  2003“.

 

4) ZO projednalo a schválilo protokol  o provedené prohlídce finančních prostředků účelově určené půjčky na opravy z FRB.

 

5) ZO schválilo poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení LSPP                MÚ Nýrsku.

 

6) ZO neschválilo žádost p. Kropáčka ohledně zajištění svozu komunálního odpadu z čp. 20.

 

7) ZO neschválilo návrhy znaku obce.

 

8) ZO rozhodlo pořádat oslavu Dne matek.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce