| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva ze dne 18.5. 2004

    Zápis z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 18.5. 2004 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.

     2) Kontrola zápisu  ze zasedání  ze dne 15.4. 2004.

     3) Schválení smlouvy o dílo uzavřenou s Regionální rozvojovou agenturou Šumava o.p.s.

     4) Projednání studia proveditelnosti turistických stezek.

     5) Různé.

     6) Závěr.

         

    

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení :

 

     a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 4.veřejné zasedání v roce 2004 .

         Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

         za přítomnosti 6ti členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny.

             Hlasování : 6 pro

 

    b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

            Hlasování : 6 pro

 

    c) Určení ověřovatelů zápisu č. 4/2004: p. Miroslav Kroupa, p. Václav Vopalecký

 

 

 

 2)  Kontrola zápisu č. 3/2004 ze zasedání ZO ze dne 15.4. 2004.

 

a)      Znak a prapor pro obec Hamry – od 19.4. do  18.5.2004 proběhlo připomínkování         

občanů.Občané ,kteří se ke znaku a praporu vyjádřili,preferovali variantu stříbrná.

         ZO schválilo návrh znaku a praporu variantu B ( stříbrná).

         Starosta obce bude pokračovat v zajišťování znaku a praporu.

            Hlasování o navržených variantách :

            varianta B stříbrná -  hlasování 5 pro, 1 proti

            varianta A zlatá     -   hlasování 1 pro, 5 proti

 

b)      Dopis pro policii ČR ohledně kasáren byl starostou odeslán.

 

 

   c)   Den matek oslaven tím, že se zakoupila přání a kytička  a starosta  osobně                                                          

       pogratuloval. Byl zaznamenán kladný ohlas ,zvláště u starších matek.

 

 

 

    

d)       Směrové značky na Hamry budou osazeny na Špičáku – vyřízeno.

 

e)      Státní silnice za Zelené Lhoty na Špičák ( pod kostelem Hamry ) dále se urguje.

 

f)        Dopis Lesům ČR napsán ( žádost o kácení stromů pod el. Vedením ) a doručen.

 

   g)   Odstranění závad v pokladní knize OS – opraven a předá p.Kroupa do 22.6.2004.   .

      

 

  3)   Smlouva o dílo s regionální rozvojovou agenturou Šumava o.p.s. na studii rozvoje          

        Hamry.                                                  

              Hlasování : 6 pro

 

      -Všichni zastupitelé podají písemné návrhy na rozvoj obce jako pohled pro studii do  

        31.5.2004.

 

 4)   Studie proveditelnosti turistických stezek – Reg.rozvojová agentura nabízí provedení

        studie za 58.000.- Kč. 

              Hlasování : 5 proti

              Zdrželi  se hlasování: 1

 

         Byl schválen návrh turistických stezek,který předložilo Občanské sdružení Hamry.

              Hlasování : 6 pro

 

        Občanské sdružení v zastoupení p.Koryťáka obdrží potvrzené mapy 19.5.2004  a                                                        

        zajistí další projednání s lesy ČR a CHKO Šumava.

 

   5)   Různé:

 

   -     návrh starosty p. Purkara předložit zasedání ZO z 15.6. na 22.6.2004

             Hlasování : 6 pro

 

-         informace o zakoupení map obce 1 : 25.000, 1:10.000  a objednání ortofotomapy

-         prověřit stav webových stránek obce  - starosta p.Purkar

 

   -    informace o Mariánské cestě a žádosti o dotaci podal starosta p.Purkar,

         návrh hotové dílo vysvětit    

              Hlasování : 6 pro

 

   -    informace starosty obce  z Regionálního sdružení  Šumava ( odsouhlasen   požadavek

        na revizi zonace CHKO Šumava ).

          

-         slavnostní otevření naučné stezky Úhlavský luh v Hamrech bude 26.5.2004 v 10.00

          hodin,      

         oficielně dále proběhne na Dětském dnu 29.5. v 9.00 hod. procházka stezkou

 

 

   

 

-         volby jsou 11. a 12. června 2004, objednán nový držák na 3 vlajky

 

 

 

       -     občané sdružení Hamry žádají o příspěvek na zajištění dne Dětí a zájezd do Pasova  a                                          

              Lince pro občany obce Hamry – na zájezd do Pasova příspěvek 500.- Kč pro občany

              Obce Hamry,pro členy sdružení a členy Energetiky Plzeň celkem 10.000.- Kč

              ( převést na č.ú. 0825020299/0800)

                       Hlasování: 6 pro

 

       -     na Dětský den 1.500.- Kč (také převést na č.ú. 0825020299/0800)

          Hlasování 6 pro

 

 

       -    návrh p.Koryťáka zajistit jiný posypový materiál – bude řešeno v plánu zimní údržby

            komunikace

 

 

  

           Závěr zasedání ZO ukončeno starostou v 22.30 hodin.

 

 

                                                      Usnesení

z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného   dne 18.5.2004

                             od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry.

 

 

1)  ZO schválilo smlouvu o dílo uzavřenou s Regionální rozvojovou agenturou o.p.s.

 

2) ZO  neschválilo studii proveditelnosti turistických stezek Reg.rozvojové agentury o.p.s.

 

3) ZO  schválilo návrh turistických stezek OS.

 

4) ZO  schválilo variantu ( stříbrná) znaku a praporu pro obec Hamry.

 

5) ZO  schválilo přeložení zasedání ZO z 15.6. na 22.6.2004.

 

6) ZO  schválilo vysvěcení hotového díla  o Mariánské cestě.

 

7) ZO  schválilo příspěvek na zájezd do Pasova v celkové výši 10.000.- Kč.

 

8) ZO  schválilo příspěvek na Dětský den v e výši 1.500.- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce