| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 1/ 2004 - březen 2004

 

  Místní zpravodaj      číslo 1/2004       březen  2004

 

          Zimní údržba místních komunikací

 

     Smlouvu na protahování místních komunikací obec opět

uzavřela s panem Arendášem. Zastupitelstvo rozhodlo zakoupit

i materiál na posyp hůře sjízdných úseků, který slíbil pan Arendáš rovněž zajistit .

Komunikace v letošní zimě byly protahovány včas, občané bydlící v hůře dostupných lokalitách přivítali i posyp svažitých úseků. Za letošní zimu náleží panu Arendášovi poděkování.

Jistě jste si všimli červených sudů s posypovým materiálem, které obec rozmístila v blízkosti hůře sjízdných úseků místních komunikací, možná že jste je i v nouzi využili. Za obstarání sudů dodatečně děkujeme panu Svítkovi a za práci na jejich úpravě a rozmístění panu Baumrukovi a Purkarovi.

 

     Rozpočet obce na rok 2004

 

     Rozpočet na rok 2004 byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.2. 2004.

Příjmy rozpočtu -     daňové příjmy, místní poplatky                   991050,- Kč

                              -      bytové a nebytové hospodářství                 172300,- Kč

-        sběr a odvoz odpadů                                     25400,- Kč

                              -     činnost místní správy  ( úroky apod. )          67000,- Kč

         celkem příjmy                                                                       1.255.750,- Kč

Výdaje rozpočtu -  místní komunikace ( opravy, údržba )         254.000,- Kč

-  příspěvky na základní školy, lékařskou

                                 službu první pomoci                                           35000,- Kč

                              - kultura ( Hamerský list, sportoviště )                 3100,- Kč

- bytové a nebytové hospodářství ,

                                veřejné osvětlení                                                  97800,- Kč

- odstranění odpadů                                              60000,- Kč

- činnost místní správy a zastupitelstva           805800,- Kč

    celkové výdaje                                                                           1.255.750,- Kč                    

Podrobnější informace ohledně rozpočtu mohou občané získat na obecním úřadě.

 

Dne 2.3. 2004 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2003 Krajským úřadem Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

     Kronika obce Hamry

 

     O kroniku naší obce se v současné době stará paní Jaroslava Kroupová. Práce se ujala v roce 2002 a vystřídala tak dlouholetou kronikářku paní Jitku Jelínkovou, která se o kroniku starala od roku 1990. Kronika obsahuje mnoho zajímavých údajů

ze současnosti, ale i z historie obce. Občané mají možnost do kroniky nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

    Mše svaté v kostele Panny Marie Bolestné

 

   V roce 2004 bude sloužena mše svatá v těchto dnech  ( začátek mše 9.45 hod )

11.4. - Velikonoční neděle, 9.5., 13.6., 11.7., 8.8., 12.9., 10.10. , 14.11., 12.12. ,

25.12. – 1. svátek vánoční ( začátek mše 11.30 hod ) .

 

   Telefonní automat

 

     Oznamujeme všem občanům, že telefonní automat umístěný na prostranství

pod Chatou na Papírně, který fungoval na telefonní karty byl nyní upraven

na mince. Usnadní se tak používání veřejného telefonu pro občany i návštěvníky obce.

 

     Pozvánka na  výstavu o  Šumavě

 

     V atriu kulturního domu v Klatovech probíhá od 4. do 28. března 2004  výstava  z historie Královského Hvozdu, kterou pořádá Městské kulturní středisko Klatovy a Občanské sdružení Královský Hvozd.

       

     Přečerpávací elektrárna pod Černým jezerem

 

     V knize o Šumavě jsme objevili článek o přečerpávací elektrárně pod Černým jezerem. Přesto , že dílo neleží na katastru naší obce některé zajímavosti jsme vypsali.

     Hladina Černého jezera se nachází v nadmořské výšce 1008 m nad m. Voda z jezera, které kromě pramenů nemá žádný přítok, odtékala korytem Černého potoka prudce klesajícím do údolí Úhlavy. Od roku 1930, kdy se Černé jezero stalo součástí stejnojmenného díla, odtéká podzemním potrubím k asi dva kilometry vzdálené elektrárně na levém břehu Úhlavy, která leží více než 280 m pod jeho hladinou. Pro stavbu hydroelektrárny se Západočeské elektrárny rozhodly v roce 1928. Projekt vypracoval Zemský úřad v Praze, jehož přednosta byl původcem myšlenky využít Černého jezera jako akumulační nádrže pro pohon špičkové, ale též rezervní elektrárny. Stavba byla zahájena v polovině roku 1929, pracovalo zde 300 dělníků a již v prosinci 1930 byl zahájen řádný provoz. 

Voda z jezera se jímala vtokovým objektem nad kterým bylo ponecháno staré dřevěné stavidlo, aby nebyl narušen vzhled jezera. Na vtok navazovalo litinové potrubí délky 1266 m vedené po vrstevnici pod stávající cestou do železobetonové komory, která byla zřízena k vyrovnávání rázů v tlakovém potrubí. Budova elektrárny na Úhlavě navazuje na sedm metrů vysokou hráz vyrovnávací nádrže . Nádrž o objemu 25000 m3 zadržovala vodu odtékající od turbíny, aby mohla být během dne rovnoměrně vypouštěna a současně uchovávala zásobu potřebnou

pro noční čerpání do jezera. Ve strojovně budovy byla instalována Peltonova turbína s jedním oběžným kolem v průměru 850 mm, byla navržena na čistý spád 247,7 m

( což svého času byl největší v ČSSR ), max. průtok 800 l /sec a 750 otáček za minutu. Třífázový motorgenerátor dosahoval výkonu 1500 kW. Elektrický proud byl dodáván do místní sítě nebo transformován pro dálkové vedení do Klatov. Elektrárna splnila, co se od ní očekávalo a pracovala spolehlivě až do války. V roce 1938 musela být předána do rukou němcům. V roce 1945 byla předána zpět ZČE. Přečerpávání bylo ukončeno jako nerentabilní v roce 1960, uvažovalo se o zrušení elektrárny s ohledem na její špatný technický stav. Elektrárnu zachránili zaměstnanci, kteří opravu zahájili vlastními silami. Dále byla v provozu jako akumulační, původní zařízení však zůstalo kompletně zachováno a schopno provozu. Dosud dodává energii především v době energetických špiček.

Toto dílo patří k nejvýznamnějším technickým památkám na Šumavě. Je unikátní nejen svým technickým řešením, ale také stavem dochování původního zařízení. Poučením pro dnešek může být i citlivé zasazení díla do přírodního rámce, které přitom díky promyšlenosti celého projektu bylo také ekonomicky výhodné.

 

 

      Kácení stromů

 

     O postupu při žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les jsme občany informovali v Hamerském listě číslo 2/2003. Protože na obecní úřad přicházejí žádosti neúplné, znovu připomínáme údaje, které musí žádost obsahovat:

1.      jméno a adresa žadatele

2.      doložení vlastnického či nájemního vztahu

3.      v případě nájemního vztahu podpis a souhlas vlastníka se zamýšleným kácením

4.      specifikace zásahu ( pěstební zásahy, ochranná pásma apod. )

5.      rozsah kácení ( počet a druhy stromů, udání obvodu kmene stromu měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, velikost plochy keřů apod. )

6.      katastrální území a parcelní číslo ( v případě nejasností nákres )

7.      zdůvodnění žádosti

Formulář žádosti si občané mohou vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.

 

                 --------------------------------------------------------------------------------

 

                                      Blahopřejeme jubilantům 

 

Dne 14.3. 2004  oslavila své 95. narozeniny nejstarší občanka obce Hamry

paní Božena Šabatková. V tento významný den ji  navštívili zástupci obce s malým dárkem a gratulací.

 

                   Únor           :   František Červinka             -      65 let

                                           Josef Glaser                          -      65 let

 

                   Březen       :   Petr Przygrodski                 -       60 let

                                           Božena Šabatková             -       95 let

 

                   Květen      :    Václav Seidl                       -       60 let

 

         Oslavencům přejeme hodně zdraví, dobré pohody a radosti ze života

              ________________________________________________________

 
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ