| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.6. zasedání zastupitelstva ze dne 13.7. 2004

        Zápis z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 13.7. 2004 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

.

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.

     2) Kontrola zápisu  ze zasedání  ze dne 22.6. 2004.

     3) Informace o tlakové kanalizaci.

     4) Projednání rezignace starosty p. Petra Purkara.

     5) Volba starosty obce Hamry.

     6) Seznámení s dotací na akci „Rekonstrukce MK ppč. 2375/2 a 2384/1“ v k.ú. Hamry

     7) Různé.

     8) Závěr.   

 

_____________________________________________________________________

 

1) Zahájení :

 

    a) Místostarostka  přivítala  členy zastupitelstva a zahájila 6. veřejné zasedání v roce 2004 .

        Konstatovala, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

        za přítomnosti  5 členů tj. nadpoloviční většiny. Navrhla, aby hlasování bylo veřejné .

        Hlasování : 5 pro

 

    b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

        Hlasování : 5 pro

 

    c) Určení ověřovatelů zápisu č. 6/2004: p. Miroslav Kroupa, p. Petr Purkar.

 

2)      Kontrola zápisu č. 5/2004 ze zasedání ZO ze dne 22.6. 2004.

 

      Bod č. 3) Seznámení členů ZO se zněním dopisu pro žadatele změn ÚP, kterým bylo

      vyhověno. Tito žadatelé se budou adekvátně podílet na finanční úhradě

      změny ÚP –  rodinné domky 4.000,- Kč, objekt bydlení 6.000,- Kč, farma 6.000,-Kč.

      Hlasování :  5 pro

 

 

     Bod č. 5)  Žádost p. Kroupy o pronájem parcely ppč. 1476/1 ( pod č.p. 30 ), bylo

     postupováno dle zákona a zveřejněno. Jiný zájemce se nepřihlásil.

     ZO souhlasí s tím, aby ppč. 1476/1 byla pronajata  p.Kroupovi.

     Hlasování : 5 pro

 

  3)  Informace o tlakové kanalizaci

      Byla podána žádost o dotaci na celou akci z fondů EU a FŽP ČR  (za přítomnosti

      projektanta, starostů obcí  Nýrska a Dešenic  a firmy Ingem).

      Rozhodnutí o dotaci lze očekávat v říjnu.

     

                                                                      

4)      Rezignace na funkci starosty p.Petra Purkara  ke dni 30.6.2004 ve smyslu zákona

       o obcích č. 128/2000 Sb. a ve znění pozdějších novel s tím, že si ponechává mandát člena  

       zastupitelsta obce – na rezignaci trvá                                                                                                                            

Rezignace byla přijata.

 

5)      Volba starosty proběhla veřejnou cestou v souladu s § 84 odst.2, písm. m) zákona

      o obcích.

Byl navržen : p. Miroslav Kroupa.

       Hlasování : 4 pro

                          1 zdržel hlasování

 

       Pan Miroslav Kroupa funkci starosty obce přijal.

 

       Starostou obce byl zvolen p. Miroslav Kroupa. 

      

 

       Pan Kroupa se vzdal funkce předsedy kontrolního výboru .

       Předsedou kontrolního výboru byl zvolen p. Petr Purkar.

       Hlasování :  4 pro

                           1 zdržel hlasování

  

6)       Seznámení s dotací  z Programu obnovy venkova  ve výši 120 000.-Kč,

        na akci „ Rekonstrukce MK ppč. 2375/2, 2384/1 „

       Na celkovou akci je rozpočet 250.782,- Kč, MK bude očištěna a vyspravena asf.betonem    

       a položena vrstva z asf.betonu ABS II v tloušce 5 cm.

        

        ZO přijímá dotaci z POV  na akci ve výši 120 000.-Kč.

        Hlasování :  5 pro

 

 

7)      Různé.

 

a)   Pozvánka  na slavnostní křest knihy  „tenkrát na Šumavě“ , která se koná 21.7. 2004

          v Plzni – účast  p.Purkar

       

b)      4. září 2004 v 16.00 hod. bude vysvěcení Společné cesty  Panny Marie Bolestné

      s Ježíškem. Pozvánky a program bude upřesněn.

     

    c)   Referát odstupujícího starosty o větších akcích v období jeho funkce

 

-         stabilizace části budovy čp. 30 z důvodu zmenšení vlhkosti v bytě p.Glasera

-         opěrná zeď (část ) u budovy čp. 30 včetně jímky na vodu pro čištění MČS-dotace

-         oprava cesty a úprava křižovatky u Horníka ke kapličce( 1/3 nákladů obec,2/3

akciovka Královský Hvozd

-         průběžná kanalizace

-         hraniční přechod Zadní Chalupy – Hellmhof

-         znak a prapor obce – v parlamentu ČR

-         změna ÚP

-         historický majetek obce ( v jednání na lesím závodě Žel.Ruda)

-         Hamerský list

-         pozemkové úpravy zahájeny v r.2004

-         Společná cesta Panny Marie Bolestné –dotace

-         oprava MK- dotace 120 000.- Kč

-         oprava cest: u kravína, směr –Jelínek, k Medice

-         vstup do mikroregionu Šumava – západ

-         naučná stezka

-         vyhlášky obce 3x, aby odpovídaly zákonu

-         problém čistička

-         bývalá kasárna – obci bezúplatně a bez podmínek

-         pasportizace cest

-         2x volby do EU – bez problémů

-         inventury bez závad

-         hospodaření  - kontroly KÚ bez závad

-         zviditelňování obce – náročné a úspěšné

-         pozemky od Státního statku Křimice

-         pozemky od Ochrany krajiny a přírody ( u Bílé Strže)

-         zrcadlo + označení  obce Hamry  u „Bárty“ na Špičáku

-         částečné parkoviště u Taurů

-         pozemky - pozemkový fond

-         a ještě mnoho dalších: zimní údržba,čistička,topení,palivo,chod obce,atd.

 

 

       Závěr zasedání ukončen místostarostkou v 22.00 hod.

_________________________________________________________________________

 

                                                         Usnesení

z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného   dne 13.7. 2004

                             od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

1)  ZO zvolilo za starostu obce Hamry  p. Miroslava Kroupu, který funkci přijal.

 

2) ZO  zvolilo předsedou kontrolního výboru p. Petra Purkara.

 

3) ZO  schválilo dotaci z POV na akci  „ Rekonstrukce MK ppč. 2375/2, 2384/1 „

    ve výši 120 000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce