| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 5/2009 ze dne 21.5. 2009  

  Zápis z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry


           konaného dne 21. 5. 2009 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


                                                             v Hamrech


__________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : 


 


   Program jednání zastupitelstva obce


1)      Zahájení veřejného zasedání.


2)      Kontrola minulého zasedání .                                      


3)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č.1 /2009


4)      Rekonstrukce opěrných zdí


5)      Prodej domu č.p. 33


6)      Pohlednice obce


7)      Informace, diskuse, různé


8)       Závěr


 


1) Zahájení


a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 5. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 7 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže


           zastupitelstvo je usnášení schopné.


b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné


a  diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.


Hlasováni : 7 pro


c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 5/2009 : p. Przygrodski, p. Koleňák


 


2) Kontrola zápisu č. 4/2009  z 23. 4. 2009  


    -  bez připomínek.


 


3) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2009


    ZO schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č.1 /2009.


    Hlasování : 7 pro


   


4)  Rekonstrukce opěrných zdí


   Byla zpracována kontrolní cenová kalkulace od autorizovaného technika p. Jiřího Lukeše,


   Klatovy. Cena rekonstrukce zdí byla oceněna na 897.459,- Kč, tato cena je vyšší


   o 54.226,- Kč než nabídka firmy Silnice Klatovy.


  Starosta navrhl, aby byla rekonstruována jen opěrná zeď u hotelu Bílá Strž na pozemku


  ppč. 2454/20  v k.ú. Hamry na Šumavě v ceně 662.460,98 Kč, neboť byla snížena dotace


  od  Plzeňského kraje na polovinu tj. 250.000,- Kč.


  Dále navrhuje, aby byl proveden odvod přepadové vody z pozemku nad opěrnou zdí a


  realizace by probíhala současně s rekonstrukcí zdí.


     ZO souhlasí s rekonstrukcí opěrné zdi na pozemku ppč. 2454/20 v k.ú. Hamry na Šumavě 


   firmou Silnice Klatovy v ceně 662.460,98 Kč. Dále souhlasí s provedením odvodu


   přepadové vody z pozemku nad opěrnou zdí při rekonstrukci zdi a ukládá starostovi


   předložit cenovou nabídku na provedení  na další jednání ZO.


   ZO bere na vědomí kontrolní cenovou kalkulaci na rekonstrukci zdí.


    Hlasování : 6 pro 1 se zdržel hlasování


 


5) Prodej domu č.p. 33


    Žádost p. Karin Bálkové, bytem Hamry č.p. 33  o snížení kupní ceny na prodej domu       


   č.p. 33 v Hamrech


     ZO rozhodlo projednat žádost na příštím veřejném zasedání ZO s tím, že tento bod bude


    podrobně projednán na pracovním jednání ZO.


    ZO bere na vědomí žádost o snížení kupní ceny na prodej domu č.p. 33 v Hamrech.


    Hlasování : 7 pro


 


6) Pohlednice obce


   ZO schvaluje nákup 3000 ks pohlednic obce v ceně 8.200,- Kč.


   Hlasování : 7 pro


 


7) Informace a různé


a)      Oprava mostu u elektrárny ( most Konečný ) – předložit návrh řešení na příštím zasedání ZO


b)      Regulace bezejmenného potoka u p. Žáčka


c)      Prodej pozemků


      d)   Ochrana ovzduší – povinnosti podnikajících osob – výzva


 


      e)   Poskytnutí dotace na projekt památníku „Společná cesta „ ve výši 18.888,- Eur


            od Dispozičního fondu


           ZO přijímá dotaci na realizaci projektu památníku „Společná cesta“ ve výši 18.888,-


           Eur z Dispozičního fondu


           Hlasování : 7 pro


 


      f) Územní souhlas ne elektrickou přípojku na sportovišti


      g) Ohlášení soukromé zábavy p. Šnebergerovou Marcelou na veřejném pozemku ppč. 600


         v k.ú. Hamry na Šumavě dne 13.6. 2009 do 2.00 hodiny noční.


      d) Dotační program „Zelená úsporám“.


 


 


8) Zasedání ukončeno ve 21.40 hod.


 


 


 


 


 


                                                                 Usnesení


     z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  21.5. 2009


                       od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech  1) ZO schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č.1 /2009.


 


2) ZO souhlasí s rekonstrukcí opěrné zdi na pozemku ppč. 2454/20 v k.ú. Hamry na Šumavě 


  firmou Silnice Klatovy v ceně 662.460,98 Kč. Dále souhlasí s provedením odvodu


  přepadové vody z pozemku nad opěrnou zdí při rekonstrukci zdi a ukládá starostovi


  předložit cenovou nabídku na provedení  na další jednání ZO.


  ZO bere na vědomí kontrolní cenovou kalkulaci na rekonstrukci zdí.


 


 


3) ZO rozhodlo projednat žádost na příštím veřejném zasedání ZO s tím, že tento bod bude


    podrobně projednán na pracovním jednání ZO.


    ZO bere na vědomí žádost o snížení kupní ceny na prodej domu č.p. 33 v Hamrech.


 


 


4) ZO schvaluje nákup 3000 ks pohlednic obce v ceně 8.200,- Kč.


 


5)  ZO přijímá dotaci na realizaci projektu památníku „Společná cesta“ ve výši 18.888,-


     Eur z Dispozičního fondu.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce