| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 6/2009 ze dne 25.6. 2009  

                Zápis z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry


           konaného dne 25. 6. 2009 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


                                                             v Hamrech


__________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni :  Jiří Arendáš


 


   Program jednání zastupitelstva obce


1)      Zahájení veřejného zasedání.


2)      Kontrola minulého zasedání .                                      


3)      Prodej domu č.p. 33


4)      Odvodnění pozemku  nad opěrnou zdí  ppč. 2454/20  v k. ú. Hamry na Šumavě


5)      Pohlednice obce


6)      Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského


        kraje


7)      Smlouva o poskytnutí dotace na ekologické projekty Plzeňského kraje


8)      Památník „Společná cesta“


9)      Informace, diskuse, různé


10)   Závěr


 


1) Zahájení


a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 6. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže


           zastupitelstvo je usnášení schopné.


b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné


a  diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.


Hlasováni : 6 pro


c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 6/2009 : p. Coufal, p. Nečásek


 


2) Kontrola zápisu č. 5/2009  z 21. 5. 2009  


    -  bez připomínek.


 


3) Prodej domu č.p. 33


    Na základě žádosti paní Karin Bálkové ze dne 20.5. 2009 pod č.j. 301/2009 o snížení kupní ceny


   domu č.p. 33 v Hamrech , ZO projednalo  znovu  prodej domu č.p. 33. Prodej domu č.p. 33 byl


   odsouhlasen dne 17.7. 2008   zápis č. 7/2008 bod č.6 a usnesení bod č.4 za odhadní cenu 


   1.318.950,- Kč paní Karin Bálkové.


     ZO rozhodlo, že ruší bod č.4 usnesení zápisu č. 7/2008 veřejného zasedání ZO ze dne


    17.7. 2008  o prodeji domu č.p. 33 v Hamrech.


    Hlasování : 6 pro


 


  


ZO rozhodlo dle § 85 odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ve znění pozdějších


předpisů o prodeji domu č.p. 33 na stavební parcele č. 172 v k.ú. Hamry na Šumavě takto :


dům č.p. 33 na stavební parcele č. 172 v k.ú. Hamry na Šumavě bude prodán paní Karin 


Bálkové, narozené 8. 2. 1968, trvale bytem Hamry 33 a Miroslavu Kovaříkovi, narozenému


28. 2. 1962, trvale bytem Hamry 33, za cenu 1.000.000,- Kč, kupní cena bude uhrazena hypotečním úvěrem od České spořitelny do 30. 9. 2009, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro obce Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.


Hlasování : 6 pro


 


4)  Odvodnění pozemku  nad opěrnou zdí  ppč. 2454/20  v k. ú. Hamry na Šumavě


     ZO souhlasí s provedením odvodnění pozemku nad opěrnou zdí ppč. 2454/20 v k.ú.


     Hamry na Šumavě ( nad nádražím ) ve výši 108.112,19 Kč včetně DPH firmou Silnice


     Klatovy.


    Hlasování : 6 pro


 


5) Pohlednice obce


    ZO rozhodlo, že pohlednice obce se budou prodávat za 4,- Kč/ks.


    Hlasování : 6 pro


 


6) Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského


     kraje


   ZO přijímá dotaci ve výši 250.000,- Kč v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova


   Plzeňského kraje na rekonstrukci opěrné zídky na ppč. 2454/20 v k.ú. Hamry na Šumavě


   Hlasování : 6 pro


 


7) Smlouva o poskytnutí dotace na ekologické projekty Plzeňského kraje


   ZO přijímá dotaci ve výši 18.500,- Kč na ekologické projekty Plzeňského kraje na nové


   značení Přírodní rezervace Úhlavský luh.


   Hlasování : 6 pro


 


8) Památník „Společná cesta“


    Slavnostní odhalení dne 6.9. 2009 u příležitosti každoročního procesí Lohberg – Hamry,


    slavnostní odhalení v 14.00 hodin, koncert v kostele od 15.00 hodin. Informace o stavu


    realizace projektu.


   ZO bere na vědomí.


 


9) Informace a různé


a)      Volby do Parlamentu EU – výsledky hlasování v obci


b)      Rozpočet na opravu asfaltového povrchu MK u kostela – f. Silnice Klatovy


 


c)      Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým


ZO bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým.


 Hlasování : 6 pro


 


      d)   Poskytnutí příspěvků na činnost občanských sdružení


            ZO rozhodlo, že poskytne Občanskému sdružení  Hamry na Šumavě příspěvek


            na činnost ve výši 3.000,- Kč a SK Hamry - o.s. příspěvek ve výši 5.000,- Kč.


            Hlasování : 6 pro


 


      e)   Vydáno stanovisko k výstavbě komína v č.p. 84 a k výstavbě studny u č.p. 45.


      f)   Zadána výměna boileru v bytě č. 4 v č.p. 23 ( Sýkora).


      g)  Společná veřejná schůze v Zelené Lhotě dne 28.8. 2009 ohledně odkanalizování obcí


            Hamry, Zelená Lhota na ČOV do Nýrska


 


      d) Náhrada za používání soukromého mobilního telefonu


          ZO rozhodlo, že p. Romanovi Coufalovi jako zaměstnanci, bude proplácena náhrada


          za používání soukromého mobilního telefonu ve výši 150,- Kč / měsíčně od 1.6. 2009.


          Hlasování : 5 pro , 1 zdržel hlasování


 


     h) Dohody na provedení práce


         ZO souhlasí, aby byly uzavírány dohody na provedení práce na pomocné práce.


         Hlasování : 6 pro


 


     i) Projektové práce na rekonstrukce mostů – Mužík , Konečný


        Z důvodu, že  p. Ing. Josef Šlechta neprojevil zájem o vypracování projektové    


        dokumentace  a nebyla zaslána objednávka na projektové práce


        ZO rozhodlo, že ruší bod č.6 usnesení zápisu č. 1/2009 veřejného zasedání ZO ze dne      


       22.1. 2009 o zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce mostů – Mužík,


       Konečný p. Ing. Josefem Šlechtou, Klatovy dle cenové nabídky.


       Hlasování : 6 pro


 


      ZO rozhodlo, že projektovou dokumentaci s rozpočtem ke stavebnímu povolení


       na rekonstrukci mostů – Mužík, Konečný vypracuje p, In. Petr Kesl, Šťáhlavice 76,


       332 04 Šťáhlavice v ceně 80.000,- Kč bez DPH.


       Hlasování : 6 pro


      


 


10) Zasedání ukončeno ve 21.45 hod.


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                 Usnesení


     z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  25.6. 2009


                       od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech  1) ZO rozhodlo, že ruší bod č.4 usnesení zápisu č. 7/2008 veřejného zasedání ZO ze dne


    17.7. 2008  o prodeji domu č.p. 33 v Hamrech.


 


2) ZO rozhodlo dle § 85 odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ve znění pozdějších


  předpisů o prodeji domu č.p. 33 na stavební parcele č. 172 v k.ú. Hamry na Šumavě takto :


  dům č.p. 33 na stavební parcele č. 172 v k.ú. Hamry na Šumavě bude prodán paní Karin 


  Bálkové, narozené 8. 2. 1968, trvale bytem Hamry 33 a Miroslavu Kovaříkovi, narozenému


 28. 2. 1962, trvale bytem Hamry 33, za cenu 1.000.000,- Kč, kupní cena bude uhrazena  hypotečním úvěrem od České spořitelny do 30. 9. 2009, v kupní smlouvě bude zakotveno  předkupní právo pro obce Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem  nemovitosti hradí kupující.


 


3) ZO souhlasí s provedením odvodnění pozemku nad opěrnou zdí ppč. 2454/20 v k.ú.


     Hamry na Šumavě ( nad nádražím ) ve výši 108.112,19 Kč včetně DPH firmou Silnice


     Klatovy.


 


4) ZO rozhodlo, že pohlednice obce se budou prodávat za 4,- Kč/ks


 


5) ZO přijímá dotaci ve výši 250.000,- Kč v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova


   Plzeňského kraje na rekonstrukci opěrné zídky na ppč. 2454/20 v k.ú. Hamry na Šumavě


 


6)  ZO přijímá dotaci ve výši 18.500,- Kč na ekologické projekty Plzeňského kraje na nové


   značení Přírodní rezervace Úhlavský luh.


 


7) ZO bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým.


 


8) ZO rozhodlo, že poskytne Občanskému sdružení  Hamry na Šumavě příspěvek


     na činnost ve výši 3.000,- Kč a SK Hamry - o.s. příspěvek ve výši 5.000,- Kč.


 


9) ZO rozhodlo, že p. Romanovi Coufalovi jako zaměstnanci, bude proplácena náhrada


    za používání soukromého mobilního telefonu ve výši 150,- Kč / měsíčně od 1.6. 2009.


 


10) ZO souhlasí, aby byly uzavírány dohody na provedení práce na pomocné práce.11) ZO rozhodlo, že ruší bod č. 6 usnesení zápisu č. 1/2009 veřejného zasedání ZO ze dne      


       22. 1. 2009 o zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce mostů –     


       Mužík, Konečný p. Ing. Josefem Šlechtou, Klatovy dle cenové nabídky.


 


  


12) ZO rozhodlo, že projektovou dokumentaci s rozpočtem ke stavebnímu povolení


       na rekonstrukci mostů – Mužík, Konečný vypracuje p, In. Petr Kesl, Šťáhlavice 76,


       332 04 Šťáhlavice v ceně 80.000,- Kč bez DPH.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce