| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 9/2009 ze dne 24.9. 2009  

           Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry


           konaného dne 24. 9. 2009 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


                                                             v Hamrech


__________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni :


 


   Program jednání zastupitelstva obce


1)      Zahájení veřejného zasedání.


2)      Kontrola minulého zasedání.                                     


3)      Spisový a skartační řád


4)      Změna vnitropodnikových směrnic  


5)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření 3/2009


6)      Žádost o prodej pozemku ppč. 3185 v k.ú. Hamry na Šumavě


7)      Žádost o pronájem části pozemku ppč. 3068 v k. ú Hamry na Šumavě.


8)      Dům č.p. 2 Suchý Kámen


9)      Geometrické rozdělení pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě    


10)   Prodej domu č.p. 33


11)   Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce místních komunikací   


12)   Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Hamry  


       Ekoregionu Úhlava o.s. se sídlem v Nýrsku


13)   Německo – český projekt „Výstavba turistické infrastruktury v Královském             hvozdu“


14) Uzavření dodatku s KB o prodloužení splatnosti revolvingového úvěru


         do 30.12. 2009


15)   Diskuse, různé


16)    Závěr


     


1) Zahájení


a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 9. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 7 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže


           zastupitelstvo je usnášení schopné.


b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné


a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.


Hlasováni : 7 pro


c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 9/2009 : p. Arendáš, p. Koleňák


 


2) Kontrola zápisu č. 8/2009 z 20. 8. 2009  


    - bez připomínek.


3)  Spisový a skartační řád


     ZO schvaluje spisový a skartační řád Obecního úřadu Hamry


     Hlasování : 7 pro


 


4) Změna vnitropodnikových směrnic – Organizační řád


     ZO schvaluje předložený organizační řád vnitropodnikových směrnic.


      Hlasování : 7 pro


 


5) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2009


    ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2009


    Hlasování : 7 pro


 


6) Žádost o odprodej pozemku ppč. 3185 v k.ú. Hamry na Šumavě


    ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek ppč. 3185 o výměře 1.310 m 2 v k.ú.


    Hamry na Šumavě.


    Hlasování : 7 pro


 


7) Žádost o pronájem části pozemku ppč. 3068 v k. ú Hamry na Šumavě.


     ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek ppč. 3068 v k.ú. Hamry


     na Šumavě.


    Hlasování : 7 pro


 


8) Dům č.p. 2 v k. ú Suchý Kámen


    ZO projednalo možný prodej domu č.p. 2 v k.ú. Suchý Kámen s tím, že záměr bude     


    zveřejněn v lednu 2010.


    ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje domu č.p. 2 na st.p.č. 18 o výměře 154 m2 a


    přilehlého pozemku ppč. 69/3 o výměře 645 m2 v k.ú. Suchý Kámen v lednu 2010.


    Hlasování : 7 pro


 


9) Geometrické rozdělení pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě


    ZO souhlasí s geometrickým rozdělením pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě


     na tři pozemky dle předloženého snímku.


    Hlasování : 7 pro


 


10) Prodej domu č.p. 33


ZO rozhodlo, že dne 1.10. 2009 bude zveřejněn prodej domu č.p. 33 na st.p.č. 172 o výměře 920 m v k.ú. Hamry na Šumavě na úřední desce za těchto podmínek:                                                                                                                               


- Základní prodejní cena 1.320.000,- Kč s převzetím závazku s nájemci s uzavřenou nájemní smlouvou na dobu určitou do 30.9. 2014.


- Kupní cena uhrazena do 30.11. 2009


- Vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí podán po uhrazení kupní ceny na účet prodávajícího


- Zájemci o koupi nemovitosti zaslat své písemné žádosti do 22.10. 2009 na adresu : Obecní úřad Hamry, Hamry 30, 340 22 Nýrsko


- Dne 30.10. 2009 se uskuteční výběrové řízení k podání cenové nabídky zájemců, kteří písemně podali žádost o prodej nemovitosti č. p. 33 do 22.10. 2009.


Komise výběrového řízení : Vladimír Nečásek – předseda finančního výběru a komise


                                              výběrového řízení


                                              Antonie Koleňáková – člen finančního výboru


                                              Božena Nečásková – člen finančního výboru


                                              Miroslav Kroupa – starosta obce


                                              Miroslav Mára     - místostarosta obce


                                              Zdeňka Coufalová – zapisovatelka zápisu


 


Výběrové řízení : 8.30 – 9. 00 hod – prezentace zájemců o koupi, předložení platného   


                                                            dokladu totožnosti


                              9.05                     - převzetí obálky k podání cenové nabídky


                              9.30                     - odevzdání uzavřené obálky výběrové komisi


                              9.45                     - otevření obálek a vyhodnocení


                              9.50                     - vyhlášení nejvyšší nabídky


 


- Zápis výběrové komise bude předložen zastupitelstvu obce dne 5. 11. 2009 na veřejném zasedání.


Hlasování : 5 pro, 1 proti, 1 zdržel hlasování


                   


11) Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce místních komunikací


      ZO souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce místních


      komunikací firmou EDOLO s.r.o., Dr. Sedláka 778, Klatovy ve výši 107.100,- Kč s tím,


      že v roce 2009 by byly uhrazeny geodetické práce ve výši 29.750,- Kč a v roce 2010


      projektové práce ve výši 77.350,- Kč.


     Hlasování : 7 pro


 


12) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Hamry   


      Ekoregionu Úhlava o.s. se sídlem v Nýrsku


      ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu


     obce Hamry Ekoregionu Úhlava, o.s., se sídlem Náměstí 122, Nýrsko ve výši 48.300,- Kč.


     Hlasování : 7 pro


 


13) Německo – český projekt „Výstavba turistické infrastruktury v Královském


      hvozdu“


     ZO souhlasí s vyčleněním finančních prostředků ve výši 8.920 € na společný


     Německo - český projekt „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“


     Hlasování : 7 pro


 


14) Uzavření dodatku s KB o prodloužení splatnosti revolvingového úvěru


       do 30.12. 2009


       ZO souhlasí s uzavřením dodatku s KB o prodloužení splatnosti revolvingového úvěru


      do 30.12. 2009. Dále ZO souhlasí s úhradou části revolvingového úvěru ve výši


      400.000,- Kč.


        Hlasování 7 pro


     


15) Informace a různé


 


a)      Kanalizace – 25.9. - 26.9. proběhne průzkum kanalizačních přípojek u jednotlivých domů v obci


 


b)      Lesy ČR – probíhá vypracování odhadů pozemků pro směnu.


 


      c) Uzavření partnerské smlouvy s Neukirchenem a Lohbergem na jejich projekty –


           lyžařská stopa a vyhlídková věž


 


16) Zasedání ukončeno ve 22.00 hod. 


 


 


                                                                 Usnesení


     z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 24.9. 2009


                   od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech   


1) ZO schvaluje spisový a skartační řád Obecního úřadu Hamry


 


2) ZO schvaluje předložený organizační řád vnitropodnikových směrnic.


 


3) ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2009.


 


4) ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek ppč. 3185 o výměře 1.310 m 2 v k.ú.


    Hamry na Šumavě.


 


5) ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek ppč. 3068 v k.ú. Hamry


     na Šumavě.


 


6) ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje domu č.p. 2 na st.p.č. 18 o výměře 154 m2 a


    přilehlého pozemku ppč. 69/3 o výměře 645 m2 v k.ú. Suchý Kámen v lednu 2010.


 


7) ZO souhlasí s geometrickým rozdělením pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě


     na tři pozemky dle předloženého snímku.


 


8) ZO rozhodlo, že dne 1.10. 2009 bude zveřejněn prodej domu č.p. 33 na st.p.č. 172


o výměře 920 m v k.ú. Hamry na Šumavě na úřední desce za těchto podmínek:                                                                                                                                


- Základní prodejní cena 1.320.000,- Kč s převzetím závazku s nájemci s uzavřenou nájemní smlouvou na dobu určitou do 30.9. 2014.


- Kupní cena uhrazena do 30.11. 2009


- Vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí podán po uhrazení kupní ceny na účet prodávajícího


- Zájemci o koupi nemovitosti zaslat své písemné žádosti do 22.10. 2009 na adresu : Obecní úřad Hamry, Hamry 30, 340 22 Nýrsko


- Dne 30.10. 2009 se uskuteční výběrové řízení k podání cenové nabídky zájemců, kteří písemně podali žádost o prodej nemovitosti č. p. 33 do 22.10. 2009.


Komise výběrového řízení : Vladimír Nečásek – předseda finančního výběru a komise


                                              výběrového řízení


                                              Antonie Koleňáková – člen finančního výboru


                                              Božena Nečásková – člen finančního výboru


                                              Miroslav Kroupa – starosta obce


                                              Miroslav Mára     - místostarosta obce


                                              Zdeňka Coufalová – zapisovatelka zápisu


 


Výběrové řízení : 8.30 – 9. 00 hod – prezentace zájemců o koupi, předložení platného   


                                                            dokladu totožnosti


                              9.05                     - převzetí obálky k podání cenové nabídky


                              9.30                     - odevzdání uzavřené obálky výběrové komisi


                              9.45                     - otevření obálek a vyhodnocení


                              9.50                     - vyhlášení nejvyšší nabídky


 


- Zápis výběrové komise bude předložen zastupitelstvu obce dne 5. 11. 2009 na veřejném zasedání.


 


9) ZO souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce místních


    komunikací firmou EDOLO s.r.o., Dr. Sedláka 778, Klatovy ve výši 107.100,- Kč s tím,


    že v roce 2009 by byly uhrazeny geodetické práce ve výši 29.750,- Kč a v roce 2010


    projektové práce ve výši 77.350,- Kč.


 


10) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu


     obce Hamry Ekoregionu Úhlava, o.s., se sídlem Náměstí 122, Nýrsko ve výši 48.300,- Kč.


 


11) ZO souhlasí s vyčleněním finančních prostředků ve výši 8.920 € na společný


     Německo - český projekt „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“


 


12) ZO souhlasí s uzavřením dodatku s KB o prodloužení splatnosti revolvingového úvěru


      do 30.12. 2009. Dále ZO souhlasí s úhradou části revolvingového úvěru ve výši


      400.000,- Kč.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ