| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 12/2009 ze dne 26.11. 2009  

       Zápis z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry


           konaného dne 26. 11. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


                                                             v Hamrech


__________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : p. Arendáš


 


   Program jednání zastupitelstva obce


1)      Zahájení veřejného zasedání.


2)      Kontrola minulého zasedání.                                      


3)      Obecně závazná vyhláška obce Hamry č.1/2009 o místních poplatcích


4)      Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2009 o místním poplatku za provoz


     systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování


      komunálních odpadů


5)      Rozpočet obce na rok 2010


6)      Rozpočtový výhled na rok 2010 -2011


7)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2009


8)      Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2010


9)      Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob


     pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2010.


10) Registrace k dani z přidané hodnoty


11) Prezentace obce v publikaci „Cestujeme po Čechách“


12) Projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“


13) Smlouva o vzájemné spolupráci při využívání finančních prostředků EU v rámci


      Mikroregionu Šumava – západ


14) Odkanalizování obce


15) Informace a různé


16)  Závěr


     


1) Zahájení


a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 12. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže


           zastupitelstvo je usnášení schopné.


b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné


a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.


Hlasováni : 5 pro


c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 12/2009 : p. Nečásek, p. Koleňák


 


2) Kontrola zápisu č. 11/2009 z 22. 10. 2009 


 


    - bez připomínek.


 


3)  Obecně závazná vyhláška obce Hamry č.1/2009 o místních poplatcích


      ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č.1/2009 o místních poplatcích.


      Hlasování : 5 pro


 


4) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2009 o místním poplatku za provoz


    systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování


    komunálních odpadů


    ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 2/2009 o místním poplatku


    za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování


    komunálních odpadů.


    Hlasování : 5 pro


 


5) Rozpočet obce na rok 2010


    ZO schválilo rozpočet obce na rok 2010.


     Hlasování : 5 pro


 


Ve 20.00 hodin přišel p. Przygrodski.


 


6) Rozpočtový výhled na rok 2010 -2011


    ZO schválilo rozpočtový výhled na rok 2010 -2011.


     Hlasování :  6 pro


 


7) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2009


    ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2009.


    Hlasování : 6 pro


 


8) Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2010


    ZO schválilo Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2010.


    Hlasování : 6 pro


 


9) Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob


    pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2010.


   ZO stanovilo sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2010 takto :


               Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu


   1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok ) bez DPH


  5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok ) bez DPH


 


              Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad


300,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování


500,- Kč/rok  bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování


 


 


Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2010 :


Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )


Ubytování do 15 lůžek       - 1


                  do 30 lůžek      -   2


                  do 45 lůžek      -   3


                 nad 45 lůžek     -   4


Hostinská činnost :


restaurační zařízení do 20 míst k sezení     - 1


                                 do 40 míst k sezení     - 2


                                nad 40 míst k sezení    - 3


 U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle


     kapacity ubytování a počtu míst k sezení   - minimální počet nádob - 2 ks.


Hlasování : 6 pro


 


10) Registrace k dani z přidané hodnoty


      ZO souhlasí s registrací obce k dani z přidané hodnoty od 1.1. 2010. Důvodem je   


      sjednocení  plátcovství DPH s dobrovolným svazkem obcí Důl pod Ostrým.


      Hlasování : 6 pro


 


11) Prezentace obce v publikaci „Cestujeme po Čechách“


      ZO souhlasí s prezentací obce v publikaci „Cestujeme po Čechách“ v ceně 8.847,- Kč


      firmou Aspida, Brno, kde bude uveřejněn Plzeňský kraj. Termín vydání publikace


      únor – březen 2010.


      Hlasování : 6 pro


 


12) Projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“


a) Zastupitelstvo Obce Hamry schvaluje přistoupení Obce Hamry k projektu „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ, který je příjemcem dotace z ROP Jihozápad .


Hlasování : 6 pro


 


b) Zastupitelstvo Obce Hamry prohlašuje, že Obec Hamry má dostatečné finanční prostředky k financování projektu „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 478.869,- Kč.


Hlasování : 6 pro


 


c) Zastupitelstvo Obce Hamry prohlašuje, že ručí za projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 478.869,- Kč.


Hlasování : 6 pro


 


d) Zastupitelstvo Obce Hamry se zavazuje, že v případě porušení dotačních podmínek Obcí Hamry a zkrácení, či úplném odebrání dotací z tohoto důvodu, převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet Mikroregionu Šumava – západ.


Hlasování : 6 pro


 


e) Zastupitelstvo Obce Hamry pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Obcí Hamry a Mikroregionem Šumava – západ o zpětném převodu vyplacených dotací z účtu obce na účet mikroregionu, v případě porušení dotačních podmínek obcí a krácení, či odebrání dotací.


Hlasování : 6 pro


 


13) Smlouva o vzájemné spolupráci při využívání finančních prostředků EU v rámci


      Mikroregionu Šumava – západ


     ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci při využívání finančních


     prostředků EU v rámci Mikroregionu Šumava – západ


     Hlasování : 6 pro


 


14) Odkanalizování obce


      Starosta seznámil zastupitelé s jednáním ohledně odkanalizování obce ze dne 16.11. a     


     19.11. 2009 v DSO a pracovní skupině


      Dle zápisu úkoly pro obec – zajistit výběrové řízení na poskytovatele úvěru


                     - navrhnout člena a zástupce do výběrové komise


                                                - registrace k DPH


 15) Informace a různé


a) Nákup vánočního osvětlení v ceně 4000,- Kč


b) Zhotoven geometrický plán Mottlovské dvory  na pozemku p. p.č. 3050 v ceně 5700,- Kč


c) Vydáno kladné stanovisko k výstavbě dřevěného skladu u č.p. 85


d) přidělena dotace ve výší 10 800 000 MŠZ 13% podíl obce na rozsahu podílu – naše


       účast na info panelu a propagaci


e) Rozpočet DSO Údolí pod Ostrým – ZO bere na vědomí


f) Rozpočet DSO Úhlava -  ZO bere na vědomí


g) Nákup žebříku ke komínům č.p. 23


       ZO souhlasí s nákupem žebříku ke komínům v domě č.p. 23 v ceně do 5.000,- Kč


       Hlasování : 6 pro


 


16)  Zasedání ukončeno ve 21.40 hod.


 


 


                                                                 Usnesení


     z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 26.11. 2009


                   od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech   


1) ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č.1/2009 o místních poplatcích  


    ( příloha zápisu ).


 


2) ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 2/2009 o místním poplatku


    za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování


    komunálních odpadů ( příloha zápisu )


 


3) ZO schválilo rozpočet obce na rok 2010 ( příloha zápisu ).


 


4) ZO schválilo rozpočtový výhled na rok 2010 -2011 ( příloha zápisu ).


 


5) ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2009


     (příloha zápisu ).


 


6) ZO schválilo Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2010 (příloha zápisu ).


 


7) ZO stanovilo sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2010 takto :


               Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu


   1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok ) bez DPH


  5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok ) bez DPH


              Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad


300,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování


500,- Kč/rok  bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování


Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2010 :


Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )


Ubytování do 15 lůžek       - 1


                  do 30 lůžek      -   2


                  do 45 lůžek      -   3


                 nad 45 lůžek     -   4


Hostinská činnost :


restaurační zařízení do 20 míst k sezení     - 1


                                 do 40 míst k sezení     - 2


                                nad 40 míst k sezení    - 3


 U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle


     kapacity ubytování a počtu míst k sezení   - minimální počet nádob - 2 ks.


 


8) ZO souhlasí s registrací obce k dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2010.


 


9) ZO souhlasí s prezentací obce v publikaci „Cestujeme po Čechách“ v ceně 8.847,- Kč


     firmou Aspida, Brno.


 


10) ZO schvaluje přistoupení Obce Hamry k projektu „Marketingová strategie a propagace


      Šumavy“ prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ, který je příjemcem dotace


      z ROP Jihozápad.


 


11) ZO prohlašuje, že Obec Hamry má dostatečné finanční prostředky k financování projektu


     „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu,


     tj. 478.869,- Kč.


 


12) ZO prohlašuje, že ručí za projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v plném


      rozsahu svého podílu na projektu, tj. 478.869,- Kč.


 


13) ZO se zavazuje, že v případě porušení dotačních podmínek Obcí Hamry a zkrácení, či


      úplném odebrání dotací z tohoto důvodu, převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, 


      příslušnou částku na účet Mikroregionu Šumava – západ.


 


14) ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Obcí Hamry a Mikroregionem


      Šumava – západ o zpětném převodu vyplacených dotací z účtu obce na účet


      mikroregionu, v případě porušení dotačních podmínek obcí a krácení, či odebrání dotací.


 


15) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci při využívání finančních


     prostředků EU v rámci Mikroregionu Šumava – západ.


 


16) ZO souhlasí s nákupem žebříku ke komínům v domě č.p. 23 v ceně do 5.000,- Kč.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce