| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 13/2009 ze dne 17.12. 2009  

               Zápis z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry


           konaného dne 17. 12. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


                                                             v Hamrech


__________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : p. Arendáš, Przygrodski


 


   Program jednání zastupitelstva obce


1)      Zahájení veřejného zasedání.


2)      Kontrola minulého zasedání.                                     


3)      Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o vzniku věcného břemene


4)      Příspěvek SDH Zelená Lhota


5)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2009


6)      Zpráva z kontroly provedené Finančním úřadě v Klatovech


7)      Mandátní smlouva


8)      Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273001V018


9)      Smlouva o zřízení místa zpětného odběru


10) Projektová dokumentace na výstavbu jezírka


11) Záměr na prodej pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě


12) Informace a různé


13)  Závěr


     


1) Zahájení


a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 13. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže


           zastupitelstvo je usnášení schopné.


b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné


a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.


Hlasováni : 5 pro


c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 13/2009 : p. Nečásek, p. Coufal


 


2) Kontrola zápisu č. 12/2009 z 26. 11. 2009 


 


    - bez připomínek.


3)  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o vzniku věcného břemene


      ZO souhlasí s uzavření budoucí smlouvy o vzniku věcného břemene s Dobrovolným


     svazkem obcí „Údolí pod Ostrým“ na uložení kanalizačního řadu v rámci stavby


     „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence , Stará Lhota


      na ČOV Nýrsko“


      Hlasování : 5 pro


 


4) Příspěvek SDH Zelená Lhota


    ZO souhlasí s poskytnutím  příspěvku SDH Zelená Lhota ve výši 3.000,. Kč a s uzavřením


   Smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku. 


    Hlasování : 5 pro


 


5) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2009


    ZO schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2009.


     Hlasování : 5 pro


 


6) Zpráva z kontroly provedené Finančním úřadě v Klatovech


    ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku kontroly finančního úřadu. Předmětem kontroly 


    byla poskytnutá dotace na zřízení pracoviště Czech POINT.


     Hlasování : 5 pro


 


7) Mandátní smlouva


    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy mandátní s MAZEPPA s.r.o., se sídlem


    Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň na zadávací řízení při zadání veřejné zakázky na služby


   na akci - Poskytnutí hypotečního úvěru na dofinancování podílu obce Hamry na akci 


   „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV


   Nýrsko“


   Hlasování : 5 pro


 


8) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273001V018


    ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení


   č. 273001V018n v souvislosti s rozšířením sítě veřejného osvětlení o jedno svítidlo


   v zadních Hamrech


    Hlasování : 5 pro


 


9) Smlouva o zřízení místa zpětného odběru


   ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru s Ekolamp s.r.o. se


 sídlem náměstí I.P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 na odběr úsporných kompaktních


 zářivek a výbojek.


   Hlasování : 5 pro


 


10) Projektová dokumentace na výstavbu jezírka


     Firmou AQUAŠUMAVA s.r.o. Nýrsko byla předložena projektová dokumentace


     na výstavbu jezírku.


     ZO projednalo nabídku na výstavbu jezírka pod odstavnou plochou a ZO souhlasí


    s vypracováním projektové dokumentace „Studie v ceně 5.000,- Kč bez DPH


    do března 2010.


     Hlasování : 5 pro


 


 


 


11) Záměr na prodej pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě


   ZO souhlasí s vyvěšením záměru na prodej pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě


   po 1.1. 2010.


   Hlasování : 5 pro


 


12) Informace a různé


a) Adventní zpívání dne 19.12. 2009 od 16.30 hod.


 


b) Žádost paní Prokopové o poskytnutí půjčky ve výši 5.000,- Kč na pokrytí nákladů


    tíživé finanční situace


    ZO souhlasí s poskytnutím mimořádné bezúročné půjčky na pokrytí nákladů tíživé finanční 


    situace ve výši 5.000,- Kč paní Marii Prokopové, bytem Hamry 23 za podmínek, že


    splácení se sjednává deseti stejnými měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč, termín


    1. splátky je stanoven k 20.1.2010.


   Hlasování : 5 pro


 


c) Žádost manželů Mádrových o odprodej domu č.p. 2 v k.ú. Suchý Kámen


    ZO projednalo žádost manželů Mádrových o odprodej domu č.p. 2 na st.p.č. 18 a ppč. 69/3


    v k.ú. Suchý Kámen a souhlasí s vyvěšením záměru na prodej po 1.1. 2010.


    Hlasování : 5 pro


 


d) Starosta podal informaci z pracovního jednání ohledně odkanalizování obcí


 


e) Kácení dřevin – jednání se Správou CHKO Šumava ohledně novely zákon


 


13) Zasedání ukončeno ve 21.50 hod.


 


 


                                                                 Usnesení


     z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 17.12. 2009


                   od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech   


1) ZO souhlasí s uzavření budoucí smlouvy o vzniku věcného břemene s Dobrovolným


     svazkem obcí „Údolí pod Ostrým“ na uložení kanalizačního řadu v rámci stavby


     „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence , Stará Lhota


      na ČOV Nýrsko“


 


2) ZO souhlasí s poskytnutím  příspěvku SDH Zelená Lhota ve výši 3.000,. Kč a s uzavřením


   Smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku. 


 


3) ZO schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2009.


 


4) ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku kontroly finančního úřadu. Předmětem kontroly 


    byla poskytnutá dotace na zřízení pracoviště Czech POINT.


 


5) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy mandátní s MAZEPPA s.r.o., se sídlem


    Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň na zadávací řízení při zadání veřejné zakázky na služby


   na akci - Poskytnutí hypotečního úvěru na dofinancování podílu obce Hamry na akci 


   „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence , Stará Lhota na ČOV


   Nýrsko“


 


6) ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení


   č. 273001V018n v souvislosti s rozšířením sítě veřejného osvětlení o jedno svítidlo


   v zadních Hamrech


 


7) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru s Ekolamp s.r.o. se


 sídlem náměstí I.P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 na odběr úsporných kompaktních


 zářivek a výbojek.


 


8) ZO projednalo nabídku na výstavbu jezírka pod odstavnou plochou a ZO souhlasí


    s vypracováním projektové dokumentace „Studie v ceně 5.000,- Kč bez DPH


    do března 2010.


 


9) ZO souhlasí s vyvěšením záměru na prodej pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě


   po 1.1. 2010.


                               


10) ZO souhlasí s poskytnutím mimořádné bezúročné půjčky na pokrytí nákladů tíživé


     finanční situace ve výši 5.000,- Kč paní Marii Prokopové, bytem Hamry 23 za podmínek,


     že splácení se sjednává deseti stejnými měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč, termín


     1. splátky je stanoven k 20.1.2010.


 


11) ZO projednalo žádost manželů Mádrových o odprodej domu č.p. 2 na st.p.č. 18 a


      ppč. 69/3 v k.ú. Suchý Kámen a souhlasí s vyvěšením záměru na prodej po 1.1. 2010.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce