| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 7 zastupitelstva obce ze dne 27.7. 2004

        Zápis z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 27.7. 2004 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

.

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.

     2) Kontrola zápisu  ze zasedání  ze dne 22.6. 2004.

     3) Příprava veřejné schůze.

     4) Práce a úkoly komisí.

     5) Schválení dotace na společnou cestu P.Marie Bolestné s Ježíškem.

     6) Různé a informace.

     7) Závěr.

       

_________________________________________________________________________

 

1) Zahájení :

 

    a) Starosta  přivítal  členy zastupitelstva a zahájil 7. veřejné zasedání v roce 2004 .

        Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

        za přítomnosti  7 členů tj. nadpoloviční většiny. Navrhl, aby hlasování bylo veřejné .

        Hlasování : 7 pro

 

    b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

        Hlasování : 7 pro

 

    c) Určení ověřovatelů zápisu č. 7/2004: p.Václav Vopalecký, p.Jan Koryťák.

 

2)      Kontrola zápisu č. 6/2004 ze zasedání ZO ze dne 13.7. 2004.

Zápis  ze  6. zasedání ZO schválen.    

       Hlasování :   7 pro

                                                                      

3)      Příprava veřejné schůze – starosta navrhl pořádat veřejnou schůzi občanů obce Hamry

v pátek 6.8.2004 v 19.00 hod. v restauraci u Przygrodských (stará rota).

Program :    1) Zahájení

2)      Informace o změně starosty

3)      Další plán obce

4)      Informace

5)      Diskuse

6)      Závěr

        Hlasování :  7 pro

 

4)      Práce a úkoly výborů -

Dopravní výbor – předložit návrh zimní údržby

Výbor pro životní prostředí- předložit návrh řešení sběru komunálního odpadu

Bytový výbor – obytný dům čp. 23  : p.M orová dostane souhlas zajistit zástěnu k přístřešku u domovních dveří v hodnotě 3.000.- Kč. S p.Kuželem projedná p.Wolf.

Kontrolní výbor – materiály pro p.Purkara jsou připraveny k převzetí na obecním úřadě                                                                                                            

       Předsedové výborů předloží správu na příštím ZO.

  

5)      Schválení dotace na společnou cestu P.Marie Bolestné s Ježíškem-

Bylo schváleno přijetí dotace ve výši 98.500.- Kč.

Hlasování : 7 pro

 

6)      Různé a informace.

 

-    Projednána odpověď ministerstva vnitra (odbor pro vnitřní správu) o problematice

             lesních cest – ukládá se starosrovi  jednat s Lesy ČR.

       

-    Projednána  odpověď ministerstva životního prostředí k problematice posypů místních

      komunikací – ukládá se starostovi jednat s pracovníky CHKO Šumava a

      Mikroregionu Šumava –západ.

     

-    Schválení podpisového práva pro nového starostu p.Miroslava Kroupu.

Hlasování : 7 pro

 

       -    Schválena odměna pro nového starostu p. Miroslava Kroupu ve výši 6.000.- Kč

             měsíčně   od 1.7.2004.

    Hlasování : 6 pro

                       1 se zdržel

      

       -    Bývalému starostovi p.Purkarovi, který abdikoval k 30.6.2004 bude vyplacena

            odměna  ještě za měsíc červenec 2004.

            Hlasování : 6 pro

                               1 se zdržel

 

        -   Schváleno zakoupení kreditu pro mobilní telefony v hodnotě 500.- Kč pro p.Kroupu a

             25o.-Kč pro p. Kropáčkovou ( pro rok 2004).

             Hlasování : 7 pro

 

         -  Hamerský list návrh stanovit pevný termín na uzavírku a vydání listu ( příspěvky do

            3.8.2004, vydání dalšího čísla v srpnu, říjnu a prosinci 2004).

 

         -  Navržena změna termínů ZO  ( místo v úterý ve čtvrtek).Nové termíny budou

            občanům obce písemně oznámeny.

           

         -  Rozpočet obce – odsouhlasena změna č.1 rozpočtu obce Hamry ( viz příloha)

             Hlasování : 7 pro

 

 

 

         -  Změna územního plánu obce Hamry-  p. Purkar dodatečně projednal s ing. arch.

            Vávrou a CHKO Šumava umístění jednoho rodinného domku na parcele č.k.2632/2,4.               

            Záznam projednání 1.změny ÚP schválený na ZO 20.4.2004 zrušit a nahradit

            opraveným záznamem zaslaným ing.arch.Vávrou dne 14.7.2004.

            Hlasování : 4 pro

                              2 proti ( p.Kroupa a p. Koryťák)

                              1 se zdržel

 

          - Sběr šrotu a nebezpečného odpadu bude proveden koncem září t.r., eventuelně začátek 

            října, zajistí starosta obce.

 

        -  Návrh na poskytnutí cen od obce Hamry na turnaj kopané a Bivoje – celkem tři knihy.

            Hlasování : 7 pro

       

        -  Urgovat zpracování Plánu rozvoje obce Hamry u Rozvojové agentury Stachy,

            pracoviště Sušice- provede p. Purkar.

.

        -   Žádost OS Hamry o uzavření místní komunikace pro akci Bivoj.

            Hlasování : 7 pro

 

        -  Posekání okrajů silnice III.třídy Zelená Lhota – Špičák, eventuelně i místních

            komunikací – urgovat starosta obce.

 

        -  Urgovat osazení  směrových značek ze Špičáku a zrcadla pod kostelem .

 

        -  OS předloží vyúčtování zájezdu do Passova a dětského dne.

 

        -  Připomínka p. Koryťáka  podmínit výstavbu farem p. Bečváře provedením

            komunikace  mimo Guber.

                                               .

 

       -   P.Kropáčková projednat s p. Machem opravu cesty pod Mužíkem.

 

                                                                                              

                                                                                                  

        Závěr zasedání ZO ukončeno starostou v 22.40 hod.        

 

 

 

                                                                  Usnesení

           z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 27.7.2004

                                        od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

1)      ZO schválilo program na veřejnou schůzi občanů obce Hamry.

 

2)      ZO schválilo dotaci na společnou cestu P.Marie Bolestné s Ježíškem ve výši

98.500.- Kč.

        

3)      ZO schválilo podpisové právo pro nového starostu p.Miroslava Kroupu.

 

4)      ZO schválilo odměnu pro nového starostu p.Kroupu ve výši 6.000.-Kč.

 

5)      ZO schválilo odměnu za měsíc červenec bývalému starostovi p. Purkarovi.

 

6)      ZO schválilo zakoupení kreditu pro mobilní telefony pro p. Kroupu a p. Kropáčkovou.

 

7)      ZO schválilo změnu č.1 rozpočtu obce Hamry.

 

8)      ZO projednalo a schválilo opravený záznam 1.změny územního plánu obce Hamry.

 

   9)   ZO projednalo a schválilo poskytnutí cen od obce Hamry na turnaj kopané a akci Bivoj.

 

10)    ZO  projednalo a schválilo uzavření komunikace pro akci Bivoj.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce