| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 8 zastupitelstva obce ze dne 26.8. 2004

             Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

             dne 26.8. 2004 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

Přítomni: členové ZO dle presenční listiny

 

      Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého usnesení.

3)      Strategický rozvoj.

4)      Společná cesta P.Marie Bolestné s Ježíškem.

5)      Informace a různé.

6)      Závěr.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

      1)  Zahájení :

 

a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 8. veřejné zasedání v roce 2004.

                Veřejné zasedání ZO bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 7 členů tj.  

                 nadpoloviční  většiny. Navrhl, aby hlasování bylo veřejné.

                 Hlasování : 7 pro

 

            b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

                 Hlasování : 7 pro

 

            c) Určení ověřovatelů zápisu č.8/2004 : p. Jaroslav Wolf, p.Petr Purkar

 

       2) Kontrola zápisu č.7/2004 ze zasedání ze dne 27.7.2004.

            

a)      Pokračuje zadání úkolů pro členy výborů :

-         dopravní výbor - zimní údržba ( zodpovídá p. Coufal, p. Kroupa, p. Kropáčková)

-         výbor pro životní prostředí - komunální odpad  úkol trvá , prověřit možnost stejného odvozce komunálního  i separovaného odpadu

-         bytový výbor – čp. 23 přístřešek trvá ( zodpovídá p.Wolf),

                            -  čp. 23 prověřit možnost nákupu kychyňské linky

-         kontrolní výbor – provést kontrolu usnesení od zápisu ZO od č.11 r.2002

                                              ( do příštího zasedání p. Purkar, p. Kropáčková, p. Kroupa)

           

b)      Problematika lesních cest – trvá jednání s p. Ambrožem ( Lesy ČR a.s. prověřují

platnost  přidělení lesních cest obcím) , zodpovídá p. Kroupa .

             

        3) Strategie rozvoje :

            -   předložena strategie rozvoje obce Hamry,  kterou vypracovala Regionální     

 rozvojová agentura Šumava, o.p.s. Stachy.

 

 

4)      Společná cesta P.Marie Bolestné s Ježíškem :

program 4.9.2004 bude doladěn s p. farářem Šimsou,

úhrada za keramické reliéfy  p.Fifkovi  ve výši 40.000.- Kč,

               návrh zeleně  přislíbil provést p. Hruška ( meditační zahrada Plzeň).

 

 

 

5)      Různé :

-  stanovena výše odměny předsedy kontrolního výboru p. Purkara  760.- Kč měsíčně

Hlasování : 6 pro

                   1 se zdržel

 

-         CHKO Šumava p. Hubený upřesnil písemně dodatečné umístění rodinného domu

na parcele č. 2632/2 v k.ú. Hamry na Šumavě.

 

 

-         informace o kontrole OSSZ Klatovy –zjištěná administrativní chyba byla opravena, ZO vzala protokol na vědomí

 

-         informace o setkání starostů na CHKO Šumava Nýrsko dne 13.8.2004, začlenění

do Natura 2000

 

-         urgovat převod pozemků od pozemkového fondu ČR obci ( zodpovídá p. Kroupa)

 

-         informace o volbách do zastupitelstev kraje

 

-          stanovení minimálního počtu členů   

okrskové volební komise – 4 členové ( zapisovatel + 3 členové volební komise)

Hlasování : 7 pro

          

-         na Mikroregion Úhlava zaslán požadavek obce Hamry na rozvoj cestovního ruchu

( turistické stezky, informační tabule, informační letáky)

 

 

-    předseda výboru pro životní prostředí p. Wolf byl odvolán  a zvolen

p. Koryťák , předseda bytového výboru p.Koryťák byl odvolán   a zvolen p. Wolf

Hlasování : 7 pro

 

 

-         připomínka nutnost zápisu do sešitu půjčování žebříku

 

           -     poplatek za zapůjčování žebříku v majetku Obce

                  ZO rozhodlo vybírat poplatek za poskytnutí ( zapůjčení ) žebříku v majetku obce

                  fyzickým  nebo právnickým osobám ve výši 10,- Kč/den od 1.9. 2004.

                  Hlasování : 7 pro

             

 

6)      Závěr :

zasedání ZO ukončeno  v 21.07 hodin

 

 

                                                   Usnesení

z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 26.8.2004

                          od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

 

1)      ZO schválilo a odsouhlasilo odměnu předsedy kontrolního výboru p.Purkara.

 

 

2)      ZO schválilo a odsouhlasilo změny předsedů komisí pro životní prostředí a

bytové komise.

Předseda komise životního prostředí  -  p. Koryťák

Předseda bytové komise                     -  p. Wolf

 

 

3)      ZO schválilo a odsouhlasilo minimální počet členů okrskové volební komise

                      do zastupitelstev krajů tj. 4.

 

4)      ZO rozhodlo a schválilo vybírání poplatku za poskytování žebříku ( zapůjčení ) v majetku obce ve výši 10,- Kč/ den od 1.9. 2004.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce