| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 1/2010 ze dne 21.1. 2010  

                       Zápis z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry


           konaného dne 21. 1. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


                                                             v Hamrech


__________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : p. Mára, Przygrodski, neomluven p. Arendáš, 


 


   Program jednání zastupitelstva obce


1)      Zahájení veřejného zasedání.


2)      Kontrola minulého zasedání.                                     


3)      Prodej pozemku ppč. 3185 v k.ú. Hamry na Šumavě


4)      Pronájem části pozemku ppč. 3041 v k.ú. Hamry na Šumavě


5)      Prodej pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě


6)      Prodej domu č.p. 2 a ppč. 69/3 v k.ú. Suchý Kámen


7)      Zpráva z kontroly provedené Finančním úřadě v Klatovech


8)      Informace a různé


9)       Závěr


     


1) Zahájení


a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 1. veřejné zasedání v roce 2010. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže


           zastupitelstvo je usnášení schopné.


b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné


a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.


Hlasováni : 4 pro


c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 1/2010 : p. Coufal, p. Nečásek


 


2) Kontrola zápisu č. 13/2009 z 17. 12. 2009 


 


    - bez připomínek.


3)  Prodej pozemku ppč. 3185 v k.ú. Hamry na Šumavě


      ZO rozhodlo prodat pozemek ppč. 3185 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 1310 m2


      v ceně 13.100,- Kč. t.j. 10,- Kč/m2.


      Záměr prodeje byl zveřejněn 30. 9. 2009 na úřední desce.


      Hlasování : 4 pro


 


4) Pronájem části pozemku ppč. 3041 v k.ú. Hamry na Šumavě


    ZO souhlasí s pronájmem části pozemku ppč. 3041 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře


   4200 m2 k zemědělskému obhospodařování ( sekání píce) panu Markovi Coufalovi, bytem 


   Hamry 85 za cenu 420,- Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2011.


   Hlasování : 4 pro


5) Prodej pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě,


   Pozemek ppč. 3050 o celkové výměře 4595 m2 byl geometricky rozdělen na parcelu


   č. 3050/1 o výměře 721 m2, 3050/2 o výměře 1937 m2 a 3050/3 o výměře 1937 m2 v k.ú. 


    Hamry na Šumavě.


   ZO rozhodlo prodat pozemky ppč. 3050/2 a 3050/3 oddělené geometrický plánem 


   z pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě přes realitní kancelář. Pozemek ppč. 3050/1


   zůstane v majetku obce Hamry.


   Záměr prodeje byl zveřejněn 4. 1. 2010 na úřední desce.


   ZO souhlasí se zajištěním odběru elektrického proudu pro pozemky určené k prodeji.


   Hlasování : 4 pro


 


6) Prodej domu č.p. 2 a ppč. 69/3 v k.ú. Suchý Kámen


    ZO rozhodlo prodat dům č.p. 2 na stavební parcele č. 18 o výměře 154 m2 a pozemek


   ppč. 69/3 o výměře 645 m2 v k.ú. Suchý Kámen.


   Záměr prodeje byl zveřejněn 4. 1. 2010 na úřední desce.


   ZO souhlasí se zadáním zpracování znaleckého posudku pro převod nemovitosti.


 Hlasování : 4 pro


 


7) Zpráva z kontroly provedené Finančním úřadě v Klatovech


    ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku kontroly finančního úřadu. Předmětem kontroly 


    byla poskytnutá dotace od Úřadu práce v roce 2006 a 2007.


     Hlasování : 4 pro


 


8) Informace a různé


a) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o vzniku věcného břemene


      ZO souhlasí s uzavření budoucí smlouvy o vzniku věcného břemene s Dobrovolným


     svazkem obcí „Údolí pod Ostrým“ na uložení elektrické přípojky v rámci stavby


     „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence , Stará Lhota


      na ČOV Nýrsko“.


     Hlasování : 4 pro


 


b) Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2010


    ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova  


    Plzeňského kraje 2010 na opravu propustku a čel na místní komunikaci na ppč. 3299 v k.ú.


    Hamry na Šumavě o celkových nákladech akce 324.000,- Kč. Dotace činí max. 60 %.


    Hlasování : 4 pro


 


c) Masopustní průvod a masopustní veselice dne 13.2. 2010


    ZO souhlasí s úhradou občerstvení na masopustní veselici dne 13. 2. 2010 v hodnotě


    2.500,- Kč.


    Hlasování : 4 prod) Hamry č.p. 30 – byt č.1


     Ukončení nájemní smlouvy s panem Janem Arendášem.


     ZO přiděluje byt č.1 v domě č. p. 30 panu Jaroslavovi Hašovi, bytem Hamry 49


     od 1. 2. 2010.


     Hlasování : 4 pro


 


e) Předhřev motoru traktoru


   ZO souhlasí se zakoupením ohřevu motoru traktoru v ceně 5.000,- Kč.


   Hlasování : 4 pro


 


f) Výše odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce Jiřímu Arendášovi


    ZO stanovilo, že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce Jiřímu Arendášovi bude


    odebrána měsíční odměna ve výši 380,- Kč od 1. února 2010 z důvodu, že se nezúčastňuje  


    veřejných zasedání zastupitelstva obce a tím porušuje § 83 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., 


    zákona o obcích ve znění pozdějších změn.


    Hlasování 4 pro


 


 g) Podání dvou žádostí o dotace u SZIF – veřejné prostranství u kostela, opěrná zídka


      u telefonního automatu


h) Kulturní a společenské akce


i) Velikonoční koncert


j) Seznámení s výzvou a zadávací dokumentací pro veřejnou soutěž na projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ - Mikroregionu Šumava – západ.


k) Informace o činnosti Ekoregionu Úhlava v roce 2009.


 


9) Zasedání ukončeno ve 21.50 hod.


 


 


 


                                                                 Usnesení


     z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 21.1. 2010


                   od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech   


1) ZO rozhodlo prodat pozemek ppč. 3185 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 1310 m2


      v ceně 13.100,- Kč. t.j. 10,- Kč/m2.2) ZO souhlasí s pronájmem části pozemku ppč. 3041 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře


   4200 m2 k zemědělskému obhospodařování ( sekání píce) panu Markovi Coufalovi, bytem 


   Hamry 85 za cenu 420,- Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2011.3) ZO rozhodlo prodat pozemky ppč. 3050/2 a 3050/3 oddělené geometrický plánem 


    z pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě přes realitní kancelář. Pozemek ppč. 3050/1


    zůstane v majetku obce Hamry.


    ZO souhlasí se zajištěním odběru elektrického proudu pro pozemky určené k prodeji.4) ZO rozhodlo prodat dům č.p. 2 na stavební parcele č. 18 o výměře 154 m2 a pozemek


   ppč. 69/3 o výměře 645 m2 v k.ú. Suchý Kámen.


   ZO souhlasí se zadáním zpracování znaleckého posudku pro převod nemovitosti.5) ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku kontroly finančního úřadu. Předmětem kontroly 


    byla poskytnutá dotace od Úřadu práce v roce 2006 a 2007.


 


 6) ZO souhlasí s uzavření budoucí smlouvy o vzniku věcného břemene s Dobrovolným


     svazkem obcí „Údolí pod Ostrým“ na uložení elektrické přípojky v rámci stavby


     „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence , Stará Lhota


      na ČOV Nýrsko“.7) ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2010 na opravu propustku a čel na místní komunikaci na ppč. 3299 v k.ú. Hamry na Šumavě o celkových nákladech akce 324.000,- Kč.


 


 


8) ZO souhlasí s úhradou občerstvení na masopustní veselici dne 13. 2. 2010 v hodnotě


    2.500,- Kč.


 


 


9) ZO přiděluje byt č.1 v domě č.p. 30 panu Jaroslavovi Hašovi, bytem Hamry 49


     od 1.2. 2010.


 


                               


10) ZO souhlasí se zakoupením ohřevu motoru traktoru v ceně 5.000,- Kč.


 


 


11) ZO stanovilo, že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce Jiřímu Arendášovi bude


    odebrána měsíční odměna ve výši 380,- Kč od 1. února 2010 z důvodu, že se nezúčastňuje


   veřejných zasedání zastupitelstva obce a tím porušuje § 83 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb.,


   zákona o obcích ve znění pozdějších změn.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce