| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 2/2010 ze dne 25.2. 2010  

                  Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry


           konaného dne 25. 2. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


                                                             v Hamrech


__________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : p. Mára, Przygrodski


 


   Program jednání zastupitelstva obce


1)      Zahájení veřejného zasedání.


2)      Kontrola minulého zasedání.                                      


3)      Prodej domu č.p. 2 a ppč. 69/3 v k.ú. Suchý Kámen


4)      Dohoda obcí o změně obecní hranice


5)      Dodatek č.1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji


           na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní


           linkovou dopravou


6)      Zpráva z právního rozboru obecně závazné vyhlášky č. 1/2009


7)      Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2010


8)      Smlouva o budoucí smlouvě č. 4120535480 s ČEZ Distribuce a.s. Děčín


9)      Informace a různé


10)  Závěr


     


1) Zahájení


a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 2. veřejné zasedání v roce 2010. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže


           zastupitelstvo je usnášení schopné.


b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné


a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.


Hlasováni : 5 pro


c)      Určení ověřovatelé zápisu č.2/2010 : p. Arendáš, p. Koleňák


 


2) Kontrola zápisu č. 1/2010 z 21. 1. 2010 


   - bod č. 8 d) Hamry č.p. 30 – byt č. 1 – pan Haš vzal zpět svoji žádost o pronájem bytu č. 1


      v č.p. 30 a další zájemce není, proto pronájem bytu bude znovu zveřejněn na úřední desce obce.


 


    - další bez připomínek.


 


3)  Prodej domu č.p. 2 a ppč. 69/3 v k.ú. Suchý Kámen


    ZO rozhodlo prodat dům č.p. 2 na stavební parcele č. 18 o výměře 154 m2 a pozemek


   ppč. 69/3 o výměře 645 m2 v k.ú. Suchý Kámen za 700.000,- Kč plus náklady spojené


  s prodejem (znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy atd.) současným nájemcům


   manželům Janovi a Haně Mádrovým, trvale bytem Pod Rozhlednou 16, Plzeň


   do 30.9. 2010.


   Záměr prodeje byl zveřejněn 4. 1. 2010 na úřední desce.


   Hlasování : 5 pro    


 


4) Dohoda obcí o změně obecní hranice


    ZO souhlasí s podpisem dohody obcí o změně obecní hranice mezi obcí Chudenín a obcí


    Hamry. Změnou dojde k převodu ppč. č. 446 o výměře 701 m2 z k.ú. Zadní Chalupy


    do k.ú. Svatá Kateřina u Chudenína.


   Hlasování : 5 pro


 


5) Dodatek č.1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji


   na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní


    linkovou dopravou


   ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č.1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku


   Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou


   vnitrostátní linkovou dopravou ve výši 4.360,- Kč.


   Hlasování : 5 pro


 


6) Zpráva z právního rozboru obecně závazné vyhlášky č. 1/2009


    ZO vzalo na vědomí právní rozbor obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o místních


    poplatcích provedené Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly veřejné správy


    Plzeň.


    Hlasování : 5 pro


 


7) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2010


    ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 1/2010 o změně obecně závazné


    vyhlášky č.1/2009 o místních poplatcích.


     Hlasování : 5 pro


 


8) Smlouva o budoucí smlouvě č. 4120535480 s ČEZ Distribuce a.s. Děčín


    ZO souhlasí s podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120535480 s ČEZ Distribuce a.s.,


   Teplická 874/8, 405 02 Děčín, o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nízkého


    napětí na rozhraní parcel 3050/3 a 3050/2 v k.ú. Hamry na Šumavě a uhrazení podílu


  na nákladech ve výši 10.000,- Kč.


    Hlasování 5 pro


 


9) Informace a různé


 


a) Podání žádosti na pořízení územního plánu z Programu rozvoje venkova,


    opatření III. 2.1. 1 Obnova a rozvoj vesnic


    ZO souhlasí s podáním žádosti na pořízení územního plánu z Programu rozvoje venkova,


    opatření III. 2.1. 1 Obnova a rozvoj vesnic.


    Hlasování : 5 pro


 


 


b)  Zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na pořízení územního   


    plánu obce


    ZO souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na pořízení    


    územního plánu obce panem Ing. Tachovským, U Čedíku 77, Klatovy ( IČO : 167 177 16)


   ve výši 20.000,- Kč za zpracování žádosti (metodická pomoc při výběrovém řízení ) a      


   20.000,- Kč v případě získání dotace a vedení managementu projektu do podání žádosti


    o platbu.


    Hlasování : 5 pro


 


c)  Finanční prostředky k financování zpracování územního plánu obce Hamry


    ZO prohlašuje, že obce Hamry má dostatečné finanční prostředky k financování zpracování  


    územního plánu obce Hamry do výše 700.000,- Kč.


    Hlasování : 5 pro


 


d) Zadání pobídkového řízení na zpracovatele územního plánu.


    ZO souhlasí se zadáním pobídkového řízení na zpracovatele územního plánu.


    Hlasování : 5 pro


 


e) Výstavba turistické infrastruktury v Královském Hvozdu


      ZO bere na vědomí, že projekt „Výstavba turistické infrastruktury v Královském Hvozdu“


      byla schválena v Cíli 3 ČR Bavorsko.


      Hlasování : 5 pro


 


f) Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na poskytnutí úvěru


     na dofinancování podílu obce Hamry na akci odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota,


     Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko


     ZO souhlasí s podáním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení


     na poskytnutí úvěru na dofinancování podílu obce Hamry na akci „Odkanalizování obcí Hamry,


     Zelená Lhota, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko“. Zveřejněna na úřední desce 24. 2. 2010.


     Hlasování : 5 pro


  


g) Přeshraniční spolupráce


 


10) Zasedání ukončeno ve 20.50 hod.


 


 


 


                                                                 Usnesení


     z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 25.2. 2010


                   od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech   


1) ZO rozhodlo prodat dům č.p. 2 na stavební parcele č. 18 o výměře 154 m2 a pozemek


   ppč. 69/3 o výměře 645 m2 v k.ú. Suchý Kámen za 700.000,- Kč plus náklady spojené


   s prodejem (znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy atd.) současným nájemcům


   manželům Janovi a Haně Mádrovým, trvale bytem Pod Rozhlednou 16, Plzeň


   do 30. 9. 2010.


 


2) ZO souhlasí s podpisem dohody obcí o změně obecní hranice mezi obcí Chudenín a obcí


    Hamry. Změnou dojde k převodu ppč. č. 446 o výměře 701 m2 z k.ú. Zadní Chalupy


    do k.ú. Svatá Kateřina u Chudenína.


 


3) ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č.1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku


   Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou


   vnitrostátní linkovou dopravou ve výši 4.360,- Kč.


 


4) ZO vzalo na vědomí právní rozbor obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o místních


    poplatcích provedené Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly veřejné správy


    Plzeň.


 


5) ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 1/2010 o změně obecně závazné


    vyhlášky č.1/2009 o místních poplatcích.


 


6) ZO souhlasí s podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120535480 s ČEZ Distribuce a.s.,


   Teplická 874/8, 405 02 Děčín, o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nízkého


    napětí na rozhraní parcel 3050/3 a 3050/2 v k.ú. Hamry na Šumavě a uhrazení podílu


   na nákladech ve výši 10.000,- Kč.


 


7) ZO souhlasí s podáním žádosti na pořízení územního plánu z Programu rozvoje venkova,


    opatření III. 2.1. 1 Obnova a rozvoj vesnic.


 


8) ZO souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na pořízení územního plánu obce panem Ing. Tachovským, U Čedíku 77, Klatovy ( IČO : 167 177 16)


ve výši 20.000,- Kč za zpracování žádosti (metodická pomoc při výběrovém řízení ) a 20.000,- Kč v případě získání dotace a vedení managementu projektu do podání žádosti


o platbu.


 


9) ZO prohlašuje, že obce Hamry má dostatečné finanční prostředky k financování zpracování 


    územního plánu obce Hamry do výše 700.000,- Kč.


                               


10) ZO souhlasí se zadáním pobídkového řízení na zpracovatele územního plánu.


 


11) ZO bere na vědomí, že projekt „Výstavba turistické infrastruktury v Královském Hvozdu“


      byla schválena v Cíli 3 ČR Bavorsko.


 


12) ZO souhlasí s podáním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení


     na poskytnutí úvěru na dofinancování podílu obce Hamry na akci „Odkanalizování obcí   


     Hamry, Zelená Lhota, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko“.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce