| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 9 zastupitelstva obce ze dne 23.9. 2004

        Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

       dne 23.9. 2004 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

Přítomni: členové ZO dle presenční listiny

 

      Program jednání zastupitelstva obce

 

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého usnesení.

3)      Jmenování zapisovatele Okrskové volební komise pro volby zastupitelstva kraje.

4)      Plán akcí obce Hamry v rámci Programu obnovy vesnice- Dodatek č.7

5)      Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu.

6)      Zimní údržba místních komunikací.

7)      Vyhrazení působnosti obecního úřadu ve věci povolování kácení dřevin rostoucích

mimo les na Správu NP a CHKO Šumava.

8)      Informace a různé.

9)      Závěr.

 

 

      1)  Zahájení :

 

a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 9. veřejné zasedání v roce 2004.

                Veřejné zasedání ZO bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 6 členů tj.  

                 nadpoloviční  většiny. Navrhl, aby hlasování bylo veřejné.

                 Hlasování : 6 pro

 

            b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

                Hlasování : 6 pro

 

            c) Určení ověřovatelů zápisu č.9/2004 : p.Václav Vopalecký, p.Roman Coufal

 

 

 

       2) Kontrola zápisu č.8/2004 ze zasedání ze dne 26.8.2004.

           

a)      Úkol bytového výboru v čp.23 - p. Morová se vzdává požadavku na zakoupení

kuchyňské linky,

ZO rozhodlo, že ruší  usnesení ze zápisu č.12  z  20.11.2003

                 Hlasování  6 pro

 

 

b)      Úkol kontrolního výboru -  kontrolu usnesení  zápisů ZO Hamry provedl

p. Purkar a p. Arendášová  - kontrolována byla usnesení ze zápisů

od č. 12 r.2003 do č. 7 r.2004 - zápis z kontroly byl předložen starostovi obce

na dnešním zasedání

 

 

c)      Byla provedena urgence předání pozemků od pozemkového fondu ČR,

dle sdělení PF ČR  jsou připraveny k předání pozemky nad kravínem

 

 

 

        3)  Jmenování zapisovatele  Okrskové volební komise pro volby zastupitelstva kraje. 

              Navržena pracovnice OÚ p. Nečásková.

 

      

 

4)      Plán akcí obce Hamry v rámci Programu obnovy vesnice na r.2005 –

navržena pracovní komise ve složení p. Kropáčková, p.Coufalová ,p.Kroupa.

Navržena akce pro r.2005 – rekonstrukce komunikace k ubytovacímu

zařízení Chata na Papírně - část ppč. 2368 v k.ú. Hamry na Šumavě.

ZO schválilo Dodatek č. 7  k plánu akcí obce Hamry v rámci Programu obnovy vesnice na rok 2005.

              Hlasování : 6 pro

 

 

5)      Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu – dne 2.a 3.9.2004 –

              občané informováni letákem.

Nebezpečný odpad v areálu Policie ČR –                                                                      dne 2.9.2004 od 14.oo hod. do 16.oo hod. zodpovídá p.Wolf,                     

              dne 3.9.2004 od 10.oo hod. do 12.oo hod. zodpovídá p.Coufal.

 

 

6)      Zimní údržba místních komunikací – projednán a zakreslen rozsah protahování

      a posypu - domluven dvojí druh posypu. 

              Zjistit u Správy silnic  možnost protahování i hlavní silnice p.Arendášem (p.Kroupa).

 

 

     

7)      Informace starosty obce o vyhrazení působnosti obecního úřadu ve věci povolování       

kácení dřevin rostoucích mimo les na Správu NP a CHKO Šumava.   

   Projednána žádost p. Kordové o pokácení stromu mimo les – rozhodnuto

   nepovolovat.

    

8)      Informace a různé

     

-     Žádost p. Wolfové o prominutí jednorázového vrácení mimořádné půjčky

od obce Hamry na zahájení provozu prodejny .

ZO rozhodlo prominout jednorázové vrácení půjčky  a uzavřít Dodatek

ke smlouvě č.1o poskytnutí mimořádné bezúročné půjčce na veřejně prospěšnou činnost  se splátkovým kalendářem do 03 r. 2005.

Hlasování : 6 pro

    

 

-     Informace o postupu pozemkové úpravy v obci Hamry – občané budou

seznámeni do konce roku 2004.

 

 

-     Provedena urgence osazení směrové značky  ze Špičáku – dle informace se

Vyrábí.

 

 

-     Proveden výtah z norem a nařízení o hrazení drobných oprav a údržby pro

nájemníky obecních bytů, obdrží všichni nájemníci.

 

 

-     Informace o opravě stodoly u č.p.23, nabídnout stáj jako sklad pro sportovce.

 

 

-     Návrh přidat jeden radiátor na topení do bytu č.1 v čp.30.

 

 

-     Návrh provedení navrženého odizolování bytu č.2 v čp.30 v roce 2005.

 

 

-     Bude provedena kontrola placení poplatků z ubytování a využití lůžek

v provozovnách v obci - následné vyhodnocení  ( zodpovídá finanční výbor).

 

 

-     Na příštím zasedání provést kontrolu kroniky obce Hamry a rozhodnout

o finančním ohodnocení.

 

 

9)      Závěr:  zasedání ZO ukončeno ve  20.55 hod.

 

    

 

                                                   Usnesení

z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 23.9. 2004

                          od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

 

1)      ZO schválilo zrušení usnesení ze zápisu č.12 z 20.11.2003 o zakoupení

kuchyňské linky do bytu v čp.23.

 

 

 

2)      ZO schválilo Dodatek č. 7 k plánu akcí obce Hamry v rámci Programu obnovy vesnice  pro r. 2005.

 

 

3)      ZO rozhodlo uzavřít s p. Wolfovou Dodatek č.1 ke smlouvě č.1 o poskytnutí mimořádné bezúročné půjčce na veřejně prospěšnou činnost – zahájení provozu prodejny se smíšením zbožím, součástí dodatku je splátkový kalendář.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce